Th? ba, 24/11/2020 - 08:01

Voi ?n ?? b? chó ?u?i ng? xu?ng gi?ng sau 15 mét và cu?c gi?i c?u ly k?

Gi?i ch?c ki?m lam thành ph? Krishnagiri, bang Tamil Nadu, ?n ??, v?a tr?i qua h?n 16 gi? ??y k?ch tính nh?m gi?i c?u m?t con voi r?ng kh?ng may b? ng? xu?ng gi?ng sau và kh?ng th? t? thoát ra ngoài.

Video cu?c gi?i c?u voi b? m?c k?t d??i gi?ng ngo?n m?c (ngu?n: Daily Mail)

Chính quy?n Krishnagiri cho bi?t, ?ay là m?t con voi r?ng nh?ng khá nhút nhát. Con voi này ?i ki?m ?n g?n m?t ng?i làng thu?c thành ph? Krishnagiri nh?ng b? ?ám chó nhà phát hi?n và ?u?i c?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHo?ng lo?n, con voi b? ch?y vào r?ng nh?ng kh?ng may b? r?i xu?ng m?t cái gi?ng c?n sau h?n 15 mét.

Các ??i bác s? thú y, c?nh sát, lính c?u h?a nhanh chóng ???c ?i?u t?i ?? gi?i c?u con voi t?i nghi?p. Sau 16 ti?ng ??ng h? v?t l?n, con voi ?? ???c kéo lên kh?i gi?ng sau trong s? reo hò, tán th??ng c?a nhi?u ng??i ch?ng ki?n.

Truy?n th?ng ??a ph??ng cho hay, vì quá s? h?i khi b? chó ?u?i, con voi này kh?ng ch?u ?? các nhan viên c?u h? bu?c day th?ng vào ng??i.

Các bác s? thú y sau ?ó ph?i t? bu?c day quanh mình r?i trèo xu?ng gi?ng, tiêm thu?c mê cho voi. M?t c?n tr?c h?ng n?ng ???c ?i?u t?i. Lính c?u h?a trèo xu?ng gi?ng và trói ch?t nó b?ng day th?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?o?n video hi?n tr??ng cho th?y, con voi n?m dài ra và ?ang say ng? khi ???c nh?c lên kh?i gi?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? quan Lam nghi?p Krishnagiri cho bi?t, con voi v?a b? ng? xu?ng gi?ng cùng 2 con voi khác ?? ?i lang thang g?n các khu dan c? kho?ng 1 tu?n nay ?? ki?m ?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVi?c b? ng? xu?ng gi?ng có v? là ?i?u “may m?n” cho con voi. Trong lúc b? m?c k?t d??i gi?ng, hàng t? mía, lá d?a ?? ???c th? xu?ng ?? nu?i nó.

Cu?c gi?i c?u thành c?ng hoàn h?o, con voi t?nh d?y và kh?ng b? th??ng. Nó s? ???c th? vào r?ng Hosur, Tamil Nadu sau khi ki?m tra s?c kh?e.

Theo V??ng Nam

Dan Vi?t