Th? ba, 24/11/2020 - 07:33

Tim ng?ng ??p 45 phút, ng??i ?àn ?ng “tr? v? t? c?i ch?t”

M?t ng??i leo núi ? M? g?p n?n, ???c ??a vào b?nh vi?n trong tình tr?ng tim ng?ng ??p, ??n m?c “quay v? t? c?i ch?t”, các bác s? cho bi?t.

Tim ng?ng ??p 45 phút, ng??i ?àn ?ng “tr? v? t? c?i ch?t” - 1

Michael Knapinski khi còn ???c ?i?u tr? ? b?nh vi?n.

“Anh ta th?c s? quay v? t? c?i ch?t”, bác s? Jenelle Badulak t?i Trung tam Y t? Harborview nói trên CNN. “?ó kh?ng ph?i là ?i?u k? di?u, mà là nh? khoa h?c”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDMichael Knapinski, 45 tu?i, s?ng ? bang Washington, M? ?i leo núi r?i b? l?c trong ?i?u ki?n th?i ti?t l?nh d??i m?c ?óng b?ng. Các binh s? M? tìm th?y Knapinski trong tình tr?ng b?t ??ng, c? th? kh?ng ph?n ?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Michael b?t t?nh, than nhi?t h? th?p quá m?c và tim anh ta ng?ng ??p ngay sau khi ??n phòng c?p c?u", bác s? Badulak cho bi?t. “Chúng t?i quy?t ??nh dùng ph??ng pháp h? tr? s? s?ng b?ng ECMO”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDECMO là ph??ng pháp s? d?ng máy móc ?? l?c máu, b?m oxy vào máu nu?i s?ng ng??i b?nh. Theo bác s? Badulak, các c? quan n?i t?ng c?a b?nh nhan v?n còn trong tình tr?ng t?t, nh? vào ?i?u ki?n th?i ti?t ?óng b?ng trên núi.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác c? quan này v?n s?ng dù ???c cung c?p oxy m?t cách h?n ch?, giúp các bác s? có thêm th?i gian h?i ph?c tim cho b?nh nhan. Sau 45 phút, ho?t ??ng tu?n hoàn c?a b?nh nhan ???c kh?i ph?c.

Nhóm bác s? làm ?m c? th? t?i nhi?t ?? mà tim ho?t ??ng tr? l?i r?i s?c tim anh ta thêm m?t l?n n?a. "Chúng t?i bi?t tim s? ??p tr? l?i. Quan tr?ng là n?o anh ta có b? t?n th??ng v?nh vi?n khi tim ng?ng ??p hay kh?ng", bác s? Badulak nói.

Hai ngày sau, Michael l?n ??u m? m?t. "Khi t?nh d?y, t?i th?c s? kh?ng hi?u chuy?n gì ?ang x?y ra. T?i v? cùng bi?t ?n t?t c? m?i ng??i ? b?nh vi?n vì ?? kh?ng t? b? t?i. T?i v?n s?ng, v?n kh?e m?nh", Michael cho bi?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDMichael ???c xu?t vi?n ch? sau 8 ngày trong b?nh vi?n. Bác s? Badulak nói b?nh nhan s? bình ph?c hoàn toàn.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBác s? c?ng nói trong 5 n?m dùng máy ECMO t?i Harbourview, ch? có m?t s? r?t ít ng??i b??c ra kh?i b?nh vi?n sau khi tim ng?ng ??p do h? than nhi?t. "Tr??ng h?p c?a Michael r?t hi?m và anh ta s? s?ng trong nhi?u th?p k? t?i", bác s? Badulak nói.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“Trong 5 n?m kinh nghi?m s? d?ng máy ECMO, t?i nh?n th?y ch? có vài ng??i có th? ra vi?n. Michael là tr??ng h?p ??c bi?t. Anh ta v?n s? s?ng kh?e m?nh trong hàng ch?c n?m n?a”, bác s? Badulak nói thêm.

Theo ??ng Nguy?n

Dan Vi?t