Th? t?, 25/11/2020 - 07:32

Khách "ch?i tr?i" chi 14 t? ??ng cho chi?c bình v?, ng??i bán suyt ng? kh?i gh?

Kh?ng ai có th? ng? m?t chi?c bình v?, c? k? l?i ???c tr? v?i m?c giá cao ??n v?y.

Khách ch?i tr?i chi 14 t? ??ng cho chi?c bình v?, ng??i bán suyt ng? kh?i gh? - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChi?c bình v? ???c mua v?i m?c giá khó tin. ?nh: The Sun

T? The Sun h?m 23/11 ??a tin, chi?c bình v? cao 50 cm, ???c làm b?ng g?m. Ban ??u, do b? n?t v? và ?? ???c g?n l?i, chi?c bình c? ???c ??u giá v?i s? ti?n ch? kho?ng 10.000 b?ng Anh (h?n 300 tri?u ??ng).?

Nh?ng cu?c ??u giá ?? ??y chi?c bình v? lên t?i m?c giá 462.000 b?ng Anh (14 t? ??ng), bao g?m c? ph? phí. Ng??i ??a ra m?c giá r?t cao này mang qu?c t?ch Trung Qu?c nh?ng gi?u tên.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChi?c bình g?m "thiên c?u", v?i than tròn và ph?n c? hình tr?, có niên ??i t? th? k? 18 và ???c làm cho hoàng gia d??i tri?u ??i c?a hoàng ?? Càn Long.?

Nó ???c trang trí v?i các vòng tròn l?n các lo?i hoa và qu?. Ph?n ?? có 6 ky t? c?a th?i Càn Long.

Khách ch?i tr?i chi 14 t? ??ng cho chi?c bình v?, ng??i bán suyt ng? kh?i gh? - 2
Khách ch?i tr?i chi 14 t? ??ng cho chi?c bình v?, ng??i bán suyt ng? kh?i gh? - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChi?c bình v? có niên ??i t? th? k? 18, ???c làm cho hoàng gia d??i th?i hoàng ?? Càn Long. ?nh:?Bournemouth News

M?c giá c?a chi?c bình v? là m?t k? l?c ??i v?i tác ph?m ngh? thu?t c?a chau á ???c bán b?i nhà ??u giá Chiswick Auctions ? phía tay London, Anh. Nó d? dàng v??t qua m?c giá 267.500 b?ng Anh (8,2 t? ??ng) c?a m?t b?c tranh cu?n Trung Qu?c ???c nhà ??u giá này bán n?m 2017.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChi?c bình v? ???c tìm th?y t?i m?t c?n nhà c?a c? bà 100 tu?i ? London, Anh khi ng??i than t?i d?n d?p sau cái ch?t c?a bà c?.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLazarus Halstead, t?i t? nhà ??u giá Chiswick Auctions, nói: "T?i kh?ng ngh? gia ?ình c? bà bi?t v? giá tr? c?a chi?c bình. Khi t?i nói v?i ng??i bán, h? suyt ng? kh?i gh?".?

Theo Nguy?n Thái

Dan Vi?t