Th? t?, 25/11/2020 - 12:18

15 n?m kh?ng c?t tóc, c? gái tr? thành Rapunzel Nh?t B?n

Dan trí

Rin Kambe, 35 tu?i, ???c m?nh danh là Rapunzel c?a Nh?t B?n vì mái tóc dài g?n 6 mét mà c? ch?a c?t trong su?t 15 n?m.

Rin, ??n t? Tokyo, kh?ng bao gi? ???c phép ?? tóc dài khi còn nh?. C? ? trong ??i bóng ?á n? nên ph?i c?t tóc ng?n, nh?ng khi tr??ng thành, Rin quy?t ??nh "giành quy?n ki?m soát" mái tóc c?a mình và dùng mái tóc nh? "v? khí gay ?n t??ng" c?a b?n than.

L?n cu?i cùng c? c?t tóc ?? cách ?ay 15 n?m, và gi?, nh?ng l?n tóc ?en, th?ng c?a c? dài 1.78m, h?n c? chi?u cao c?a Rin.

Dù ??i khi mái tóc r?t v??ng víu khi Rin v?n ??ng, v? c?ng kiêm ng??i m?u Nh?t B?n này cho bi?t c? v?n r?t thích mái tóc dài c?a mình b?i nó th? hi?n "v? ??p chau á".?

15 n?m kh?ng c?t tóc, c? gái tr? thành Rapunzel Nh?t B?n - 1
15 n?m kh?ng c?t tóc, c? gái tr? thành Rapunzel Nh?t B?n - 2

"T?i l?n lên v?i cha m? hà kh?c, h?i nh? t?i ? trong ??i bóng ?á n? nên lúc nào c?ng ph?i c?t tóc ng?n. T?i b?t ??u nu?i tóc t? n?m 20 tu?i và gi? thì nó dài ??n sàn nhà. T?i nu?i tóc vì mu?n t?a sáng theo cách riêng c?a b?n than", Rin trò chuy?n trên Daily Star.?

C? gái 35 tu?i cho bi?t c? liên t?c b? h?i "?ay có ph?i tóc th?t kh?ng?", và ph?n ?ng c?a m?i ng??i v?i mái tóc c?a c? c?ng trái chi?u. M?t s? ng??i th?c s? ?n t??ng v?i mái tóc, trong khi s? khác coi nh? th? là quá dài. D?u có tr? thành m?c tiêu c?a nh?ng bình lu?n ghét b? trên m?ng x? h?i vì v? ngoài khác th??ng, Rin nói r?ng c? ?? h?c ???c cách ch?p nh?n r?ng m?i ng??i ??u có quy?n gi? chính ki?n riêng.

15 n?m kh?ng c?t tóc, c? gái tr? thành Rapunzel Nh?t B?n - 3
15 n?m kh?ng c?t tóc, c? gái tr? thành Rapunzel Nh?t B?n - 4
15 n?m kh?ng c?t tóc, c? gái tr? thành Rapunzel Nh?t B?n - 5

"T?i g?p nhi?u ph?n ?ng khác nhau l?m. Có nh?ng ng??i ?àn ?ng trên th? gi?i này th?c s? thích mái tóc c?a t?i và c?ng có nh?ng ng??i nói tr?ng t?i nh? quái v?t. T?i ngh? th? c?ng t? nhiên th?i, m?i ng??i ??u có y ki?n riêng, n?u t?i kh?ng tin t??ng b?n than có l? ?? ng? lòng tr??c nh?ng bình lu?n tiêu c?c.?

T?i vui lòng ch?p nh?n y ki?n c?a m?i ng??i, m?t khác, t?i c?ng vui vì có ng??i yêu thích t?i khi t?i ?? tóc dài và khi?n nó t?a sáng theo m?t cách r?t riêng", Rin chia s?.

Huy?n Anh

Theo ODC