Ch? nh?t, 22/11/2020 - 00:51

M?t chuy?n… tréo ngoe!

Dan trí

Th?t là m?t chuy?n tréo ngoe (xin phép ??c gi? ???c dùng t? này, vì t?i v?n ch?a ch?n ???c t? nào cho phù h?p h?n) v? vai trò, t?m quan tr?ng c?a các c?p l?nh ??o, cán b? t?i ??a ph??ng!

M?t chuy?n… tréo ngoe! - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB?i nh? báo Dan trí??? ph?n ánh, ngày 15-16/10 trong khi có d? báo m?a l? ph?c t?p kéo dài, ng??i dan ?ang ra s?c ?ng phó thì m?t ?oàn cán b? huy?n và l?nh ??o ch? ch?t các x? g?n 15 ng??i vùng r?n l? H??ng Khê, Hà T?nh l?i lên máy bay vào TP H? Chí Minh tham d? cu?c h?p ??ng h??ng di?n ra vào ngày 18/10.

V?n ?? này ?? làm d?y lên b?c xúc trong d? lu?n vào th?i ?i?m ?ó.

Trên BLOG, nhà báo Bùi Hoàng Tám c?ng ?? có bài vi?t “Quê b?o l? mà nh? ng??i ngoài cu?c – M?c k? dan lo, du hy tr?i Nam…!” thu hút hàng tr?m l??t bình lu?n (comment). H?u h?t ??c gi? ??u bày t? thái ?? kh?ng hài lòng, n?u kh?ng nói là gi?n d?, ph?n n? v?i ?ng x? v? t? ??n m?c v? c?m c?a nh?ng cán b? này ? H??ng Khê.

V?y nh?ng, sau khi l? l?t ?i qua và nhìn nh?n l?i s? vi?c này, tr? l?i phóng viên Dan trí, ?ng Ng? Xuan Ninh - Ch? t?ch UBND huy?n H??ng Khê l?i cho r?ng: “Th?c ra suy cho cùng thì kh?ng ?nh h??ng gì c?”.

?ng Ninh còn “khuyên” báo chí là “??ng n?ng n? chuy?n này” b?i theo kh?ng ??nh c?a v? Ch? t?ch huy?n, “b?o l?t ? H??ng Khê v?a r?i ch? ??ng r?t t?t, cái này kh?ng ph?i t?i t? nói mà trên th?c t?.”?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?ng Ninh, Ban ch? huy phòng ch?ng l?t b?o theo Lu?t phòng ch?ng thiên tai do các ch? t?ch ??a ph??ng làm tr??ng ban, ?i?u hành. Các ??ng chí trong h? th?ng l?nh ??o, phó ch? t?ch và các tr??ng ??u ngành là thành viên.

Nghe gi?i thích c?a ?ng Ninh, ng??i vi?t hi?u ?ng Ninh ?ang c? g?ng làm d?u d? lu?n, nh?ng cách b?o v? nh? th? li?u có h?p ly?

Có t?i 15 cán b? t? c?p huy?n ??n c?p x? ? vùng r?n l? v?ng m?t nh?ng v?n “kh?ng ?nh h??ng gì”. Theo y ?ng Ninh là kh?ng có các cán b? này, c?ng vi?c phòng ch?ng b?o l? v?n ???c ??m b?o và ch? ??ng. Nh?ng các ??c gi? c?ng ??t cau h?i, v?y hoá ra nh?ng cán b? này “có c?ng nh? kh?ng”, có m?t c?ng ???c mà kh?ng có m?t c?ng ch?ng sao?

M?t ??c gi? có tài kho?n là Nguy?n H?u Hiên d??i bài vi?t ??ng ngày 20/11 trên Dan trí còn hi?n k?: “N?u kh?ng ?nh h??ng gì thì t? khoá sau nên ?? xu?t huy?n ch? b?u ch? t?ch và 2 phó là ??, cho ?? ti?n thu?”. Thi?t ngh? là kh?ng ph?i kh?ng có ly?!!

Tóm l?i là cách gi?i thích c?a ?ng ch? t?ch huy?n ch?a ?? s?c thuy?t ph?c, và ch?ng nh?ng kh?ng xoa d?u ???c d? lu?n mà còn gay thêm b?c xúc, cho th?y l?nh ??o huy?n kh?ng nh?n th?c h?t t?m quan tr?ng c?a v?n ?? c?ng nh? ch?a coi tr?ng y ki?n, ph?n h?i, góp y c?a nhan dan v?i c?ng tác ?i?u hành.

?ành r?ng, tam huy?t c?a l?nh ??o huy?n H??ng Khê nh?m nhan cu?c h?p ??ng h??ng mà mong m?i kêu g?i v?n ??u t? v? phát tri?n ??a ph??ng là r?t ?áng ghi nh?n và ng??i vi?t tran tr?ng s? tr?n tr? ?ó. Nh?ng ? vào b?i c?nh b?o l? nghiêm tr?ng nh? v?a qua thì kh?ng th? nói s? v?ng m?t c?a m?t b? ph?n cán b? ???c coi là “c?t cán” l?i kh?ng có ?nh h??ng gì ???c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDAi mà ch?p nh?n n?i trong khi nhan dan b? c? l?p vì b?o l?, tính m?ng b? ?e do?, l?c l??ng v? trang và cán b? ??a ph??ng ph?i huy ??ng “t?ng l?c”, bao nhiêu con ng??i d?m mình trong m?a l? su?t nhi?u ngày vì nhi?m v?, vì ng??i dan n?i ?ay thì ? m?t n?i khác, có nh?ng v? l?nh ??o ?ang vui v? d? ti?c ??ng h??ng (và c?ng ch?a r? hi?u qu? ra sao, kêu g?i ???c bao nhiêu ti?n ??u t?). Nói th?t là r?t ph?n c?m!

Mà bay gi? t?i c?ng m?i bi?t là vi?c thu hút ??u t? l?i ???c quy?t ??nh b?i m?t cu?c g?p g? trong b?a ti?c ??ng h??ng ch? lau nay v?n ngh? r?ng, ?i?u ki?n ?? hút ??u t? v? ??a ph??ng ph?i là m?i tr??ng, là quy ho?ch, là chính sách cho doanh nghi?p c? ??y!!

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKh?ng bi?t c?m nh?n c?a nh?ng v? doanh nhan thành ??t, nh?ng ng??i con quê h??ng H??ng Khê, Hà T?nh v? s? vi?c này ra sao nh?? H?n là r?t th??ng quê h??ng và c?ng xót xa v? cùng …

Bích Di?p