Th? t?, 25/11/2020 - 04:18

?i làm c? ngày m?t m?i, ?êm v? l?i ph?i nghe “bò r?ng bên tai”…

Dan trí

Ti?c r?ng ? ta, ?? có ???c m?t l?i s?ng v?n minh, bi?t t?n tr?ng quy?n t? do c?a mình nh?ng kh?ng xam ph?m ??n quy?n t? do c?a ng??i khác v?n là con ???ng xa tít t?p…

?i làm c? ngày m?t m?i, ?êm v? l?i ph?i nghe “bò r?ng bên tai”… - 1

M?t v? án nghiêm tr?ng v?a x?y ra t?i Hà N?i, ???c nhi?u báo ??ng t?i gay s? chú y c?a ??ng ??o b?n ??c: Ng??i ?àn ?ng 61 tu?i ném “bom x?ng” sang nhà hàng xóm.

Theo Dan trí ??a tin, kho?ng 22 gi? 30 phút t?i ph? Tri?u Khúc (Thanh Trì), ?ng Nguy?n Huy Ng?c ??ng trên t?ng 3 nhà mình, c?m chai x?ng cham l?a r?i ném sang nhà hàng xóm.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?? ng?n ch?n hành vi trên, l?c l??ng ch?c n?ng phá c?a ?p vào kh?ng ch? nh?ng ?ng này ch?y vào phòng, ?óng c?a, ?? x?ng quanh ng??i ?? c? th?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??n kho?ng 2 gi? 30 sáng 22.11, th?y ?ng Ng?c cham l?a ??t trong phòng, t? c?ng tác phá c?a, d?p t?t ?ám cháy. ?ng Ng?c dùng dao ch?ng tr? khi?n 2 chi?n s? ph?i dùng bi?n pháp nghi?p v? kh?ng ch?. ?ng này sau ?ó b? b?ng x?ng, ???c ??a ?i c?p c?u t?i b?nh vi?n.

Theo l?nh ??o ??a ph??ng, b??c ??u xác ??nh nguyên nhan c?a v? vi?c là do hàng xóm th??ng hát karaoke gay ?n ào, ?ng Ng?c nh?c nh?, góp y nhi?u l?n kh?ng ???c nên d?n ??n vi?c ném “bom x?ng”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?i di?n bi?n c?a v? vi?c, ch?c ch?n r?i ?ay ?ng Ng?c s? ph?i ch?u s? tr?ng ph?t c?a lu?t pháp và ?ó là ?i?u ???ng nhiên.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSong, ?? x?y ra v? vi?c này, kh?ng th? nói kh?ng có l?i c?a gia ?ình hàng xóm b?i hành ??ng thi?u t?n tr?ng ng??i khác c?a h?.

M?t khi ??t mình vào v? trí c?a ?ng Ng?c, s? th?y s? b?c xúc này là có th?t. H?y th? t??ng t??ng ?i làm c? ngày m?t m?i, ??u óc ong ong mà nhà bên c?nh c? ?àn ca, sáo nh? inh ?i li?u có khó ch?u hay kh?ng? Nh?ng ng??i có gi?ng hát hay còn ??, nhi?u “gào s?” hát ngang phè phè c? r?ng lên nh? bò thì qu? là m?t m?i, ?c ch?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTi?c r?ng cách hành x? thi?u t?n tr?ng ng??i khác ? ta l?i kh?ng hi?m. T? vi?c th? chó b?y ra ???ng, ném rác ra ng?, n?u ?n b?ng b?p than t? ong khói ??c bay khét l?t, kh?c nh? lung tung, th?m chí ch?n nu?i gia súc, gia c?m… là nh?ng “chuy?n th??ng ngày ? ph?”.

Th? nh?ng n?u lên ti?ng, s? b? ph?n ?ng, th?m chí ch?i r?a, hành hung b?i h? t??ng ?ó là… quy?n t? do c?a h? mà h? kh?ng hi?u r?ng t? do c?a ng??i này nh?ng kh?ng ???c ?nh h??ng ??n t? do c?a ng??i khác.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr? l?i v?i v? vi?c trên, t?i thì x?, l?i c?n ph?i phê phán nghiêm kh?c. Hành vi c?a ?ng Ng?c ch?c ch?n s? b? x? ly theo pháp lu?t. Song, cách hành x? c?a ng??i hàng xóm kia c?ng c?n ph?i lên án và x? ly theo quy ??nh c?a Lu?t b?o v? m?i tr??ng 2014?trong l?nh v?c gay ti?ng ?n t?i khu ph?.

C?ng c?n xem xét t?i trách nhi?m c?a chính quy?n c? s?, c?ng an khu v?c b?i s? vi?c này di?n ra t? lau, ti?ng ?n kh?ng ph?i là th? gi?u ???c nên kh?ng th? nói ly do kh?ng bi?t.

Ti?c r?ng ? ta, ?? có ???c m?t l?i s?ng v?n minh, bi?t t?n tr?ng quy?n t? do c?a mình nh?ng kh?ng xam ph?m ??n quy?n t? do c?a ng??i khác v?n là con ???ng xa tít t?p…

Bùi Hoàng Tám