Th? hai, 23/11/2020 - 04:43

"Con b?c" khai h? tr? b?n t?c ??: R?t mong là kh?ng ph?i nh? v?y!

Dan trí

C?ng an qu?n 9, TPHCM cho bi?t ?ang xác minh làm r? l?i khai c?a các con b?c có mang theo b? ?àm ???c cho là c?a c?nh sát giao th?ng ??a cho ?? h? tr? tu?n tra và b?n t?c ??.

Con b?c khai h? tr? b?n t?c ??: R?t mong là kh?ng ph?i nh? v?y! - 1

Phóng viên Khoa Nam c?a báo Dan trí, bài “Con b?c khai ???c CSGT giao b? ?àm ??... b?n t?c ??, h? tr? tu?n tra”? ngày 18.11 cho bi?t theo th?ng tin C?ng an qu?n 9, TPHCM cung c?p, tr?a ngày 16/11, m?t nhóm 5 ng??i b? phát hi?n ?ang ?ánh b?c ?n ti?n t?i m?t quán n??c trên Qu?c l? 1, ?o?n qua ??a bàn qu?n 9, TPHCM thì b? trinh sát C?ng an qu?n 9 ?p vào kh?ng ch? b?t gi?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?áng chú y là t?i hi?n tr??ng, ngoài m?y ch?c tri?u ??ng c?a các "con b?c" sát ph?t nhau, c?ng an còn thu gi? 2 b? ?àm, tai nghe. Và 2 ng??i trong nhóm ?ánh b?c h?m ?ó còn khai ???c 2 c?nh sát giao th?ng (CSGT) c?a 1 ??i thu?c Phòng CSGT th?ng ???ng b? - ???ng s?t (PC08), C?ng an TPHCM giao cho máy, b? ?àm ?? "h? tr? tu?n tra và b?n t?c ??".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ay m?i ch? là th?ng tin m?t phía t? nh?ng ng??i ?ánh b?c. Tuy c?ng có nh?ng th?ng tin, ch?ng c? h? tr? t?i hi?n tr??ng ?? kh?p v?i l?i khai trên nh? các máy b? ?àm ??? (các con b?c) liên l?c v?i ??i CSGT kia nh?ng c?ng c?n có th?i gian ?? c? quan ch?c n?ng ?i?u tra, xác minh, k?t lu?n.

Dù v?y, nh?ng th?ng tin ban ??u trên c?ng gay "sóng" trên báo chí, m?ng x? h?i. B?i vì, n?u ?i?u ?ó là th?t, qu? là m?t chuy?n kh?ng hay ho gì và nó có th? ?nh h??ng kh?ng nh? ??n uy tín c?a l?c l??ng CSGT.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVang, n?u l?i khai kia là ?úng thì kh?ng ch? là chuy?n m?t uy tín kh?ng th?i mà ch?c r?ng ?ó là m?t sai ph?m trong thi hành c?ng v?. N?u cán b?, chi?n s? CSGT nào mà l?i ?i "nh?" m?y ng??i ? ngoài x? h?i? "h? tr? tu?n tra", "b?n t?c ??" giúp nh? v?y, ch?c ch?n s? ph?i nh?n hình th?c k? lu?t n?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB?i vì, ph??ng ti?n, thi?t b? c?a c? quan nhà n??c trang b?, cung c?p là ch? ?? cho h? th?c thi nhi?m v?, ??m b?o tr?t t?, an toàn giao th?ng. Ch? l?i giao cho nh?ng ??i t??ng kh?ng thu?c c? quan nhà n??c, kh?ng ?úng ch?c n?ng nhi?m v? nh? v?y thì h?u qu? th?t kh?n l??ng. Nh?t là nh?ng ng??i ?ó l?i ?ang có hành vi vi ph?m pháp lu?t. H? hoàn toàn có th? s? d?ng c?ng c?, trang b? c?a c? quan nhà n??c vào nh?ng m?c ?ích x?u, ?nh h??ng nghiêm tr?ng ??n hình ?nh, uy tín c?a c? quan nhà n??c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDDo ?ó, r?t mong r?ng kh?ng có chuy?n nh? m?y ng??i ?ánh b?c ?ang b? b?t gi? khai báo. Còn n?u có ?úng nh? v?y thì ch?c ch?n c?n ph?i x? ly nghiêm ai ?? "nh?" nh?ng ng??i b?t h?o nh? v?y h? tr? tu?n tra, b?n t?c ?? thay cho mình.

M?nh Quan