Th? ba, 24/11/2020 - 00:38

B? tr??ng Y t? và nh?ng thay ??i quy?t li?t theo yêu c?u c?a Th? t??ng

Dan trí

5 l?nh v?c y t? ???c c?ng khai th?ng tin ?? ng??i dan có th? bi?t ???c giá c? và t? quy?t ??nh l?a ch?n. ?ay ???c coi nh? là cu?c “cách m?ng” ra m?t c?a tan B? tr??ng Nguy?n Thanh Long.

B? tr??ng Y t? và nh?ng thay ??i quy?t li?t theo yêu c?u c?a Th? t??ng - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo báo Dan trí, m?i th?ng tin s? ???c ??ng t?i trên c?ng C?ng khai Y t?, g?m các l?nh v?c:

Th? nh?t là d??c ph?m, c?ng khai giá thu?c l?u hành và giá thu?c ??u th?u, c?ng khai các th?ng tin v? thu?c gi?. Th? hai v? trang thi?t b? y t?, c?ng khai giá th?u, giá niêm y?t c?a các thi?t b? y t?, v?t t? y t? và sinh ph?m hóa ch?t. Th? ba, c?ng khai th?ng tin v? ch?t l??ng th?c ph?m ch?c n?ng, c?ng khai v? qu?ng cáo s?n ph?m và các vi ph?m trong qu?ng cáo các s?n ph?m này. Th? t? là c?ng khai giá khám, ch?a b?nh b?ng b?o hi?m y t? và giá niêm y?t các d?ch v? t?i các c? s? y t?. Th? n?m là c?ng khai k?t qu? x? ly th? t?c hành chính c?a B? Y t?, ??c bi?t là c?p phép v?i d??c, trang thi?t b? y t?.

Theo B? tr??ng Long, ?ay là “cu?c cách m?ng”: “T?i ?ay, B? s? yêu c?u t?t c? các phòng khám trên toàn qu?c ph?i c?ng khai giá, ch?t l??ng, ?ánh giá s? hài lòng ?? ng??i dan l?a ch?n. Ng??i dan có quy?n giám sát, ch? kh?ng mù m? v? giá c?”. ?ng Long nói.

M?i cách ?ay 9 ngày (15.11), t?i l? trao quy?t ??nh b? nhi?m, Th? t??ng Nguy?n Xuan Phúc ?? nêu ra t?i 10 yêu c?u v?i GS. Nguy?n Thanh Long. ?i?u ?áng l?u y là trong khi t?i m?t s? cu?c trao quy?t ??nh b? nhi?m khác, Th? t??ng th??ng ch? giao 3-5 nhi?m v?. T?t nhiên kh?ng th? so sánh b?i kh?i l??ng c?a các nhi?m v? khác nhau, song c?ng cho th?y nhi?m v? c?a ngành y t? r?t n?ng n? và s? tin t??ng c?a Th? t??ng ??i v?i B? tr??ng Long.

Ngày 18.11, trong bài “Ng??i dan ?ang ch? ??i gì v?i B? tr??ng Nguy?n Thanh Long?” t?i ?? ?? xu?t tr??c m?t, B? tr??ng nên t?p trung vào hai vi?c c?p bách là phòng ch?ng ??i d?ch Covid-19 và ch?ng tiêu c?c trong mua s?m thi?t b?, giá thu?c và các m?t hàng khác do ngành y t? qu?n ly.

V? d?ch b?nh, th?ng tin r?t ph?n kh?i là ??n h?m nay, Vi?t Nam ta ?? có 83 ngày kh?ng có lay nhi?m trong c?ng ??ng.V? ch?ng tiêu c?c trong vi?c mua s?m thi?t b? và giá thu?c, ?? ???c B? tr??ng x?p th? nh?t và th? hai trong danh sách nh?ng vi?c c?p bách l?n này.

Tuy nhiên, cu?c “cách m?ng” này thành c?ng hay kh?ng còn ? thì t??ng lai, vào k?t qu? cu?i cùng, song, ng??i x?a có cau “Có hoa m?ng hoa, có n? m?ng n?”, xin chúc m?ng tinh th?n c?a tan B? tr??ng và mong ?ng cùng toàn ngành y t? thành c?ng ?? xóa ?i nh?ng b?c xúc dai d?ng nhi?u n?m qua c?a ng??i dan ??i v?i ngành Y t?.

Bùi Hoàng Tám