Ch? nh?t, 25/10/2020 - 02:43

Ai ?ang tr? giá cho t?i ác phá r?ng?

Dan trí

Trong ngày 23/10, C?ng ty TNHH MTV Lam nghi?p Kon Plong cho bi?t, ??n v? này v?a ti?n hành x? ly k? lu?t 3 cán b? v?i hình th?c bu?c th?i vi?c.

Ai ?ang tr? giá cho t?i ác phá r?ng? - 1

Vi?c cho th?i vi?c ??i v?i cán b? trong doanh nghi?p là ?i?u h?t s?c bình th??ng, tuy nhiên, cau chuy?n này l?i r?t ?áng quan tam b?i hi?u qu? làm vi?c c?a nh?ng cán b? nói trên liên quan ??n tài nguyên r?ng.

C? th?, theo báo Dan trí, ba cá nhan nói trên g?m ?ng P.V.T (Giám ??c Chi nhánh Lam tr??ng M?ng La) và 2 cán b? c?p d??i là ?ng T.M.H và ?.V.T (nhan viên qu?n ly b?o v? r?ng) b? k? lu?t v?i hình th?c bu?c ch?m d?t h?p ??ng lao ??ng tr??c th?i h?n do “thi?u tinh th?n trách nhi?m, bu?ng l?ng ki?m tra, kh?ng phát hi?n k?p th?i, kh?ng báo cáo l?nh ??o c?ng ty, kh?ng báo cáo các ?oàn c?ng tác xu?ng ??a bàn”.

Tr??c ?ó, ?oàn liên ngành ?i ki?m tra t?i ti?u khu 495 thu?c ??a bàn x? Hi?u (huy?n Kon Plong, Kon Tum) và phát hi?n 33 g?c cay b? ch?t h?, ???ng kính m?t g?c kho?ng 30 - 105cm, ch?ng lo?i g? Xoan, Chò Ch?, n?m trong danh m?c t? nhóm 4 ??n nhóm 6.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i hi?n tr??ng còn sót l?i h?n 2m3 g?, cùng ván bìa, cành ng?n. Theo tính toán s? b?, có ít nh?t g?n m?t tr?m kh?i g? ?? b? v?n chuy?n ra kh?i r?ng nh?ng l?c l??ng ch?c n?ng huy?n Kon Pl?ng kh?ng h? hay bi?t.

Hi?n, h? s? ?? ???c hoàn thi?n chuy?n sang c? quan C?nh sát ?i?u tra ?? x? ly theo quy ??nh c?a pháp lu?t, do ?ó, ng??i vi?t s? kh?ng bình lu?n thêm v? v?n ?? k? lu?t, x? ph?t nh?ng cá nhan này.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCó ?i?u, chúng ta c?n nhìn l?i nh?ng vi?c nh? “bu?ng l?ng” ?? lam t?c phá r?ng mà cán b? kh?ng h? hay bi?t li?u có di?n ra th??ng xuyên và ph? bi?n hay kh?ng? Bao nhiêu ??i th? trên ??t n??c này ?? b? ??n h? làm g?, bao nhiêu cán b? ?? b? x? ly và ai ?ang ph?i tr? giá vì n?n phá r?ng?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCó ph?i s? tr? giá chính là vi?c nh?ng cán b? ?? x?y ra tình tr?ng “bu?ng l?ng qu?n ly” ?ó b? th?i vi?c? Kh?ng h?n! S? tr? giá c?a m?t vài cá nhan ?ó th?m vào ?au so v?i s? tài nguyên r?ng b? hao h?t, th?m vào ?au khi l? l?t, s?t l? ??t x?y ra?

Kho?nh r?ng này vài ch?c g?c cay, v?t r?ng kia d?m ch?c g?c… Ch? m?t r?t ít th?i gian ?? ??n h?, nh?ng m?t hàng ch?c ??n c? tr?m n?m cho m?t cay gi?ng phát tri?n thành ??i th?. M?t lúc “l? ??ng” th?i c?a nh?ng cán b? qu?n ly ?ó th?c ch?t ph?i tr? giá b?ng c? th?i gian hàng th? h? ?? tr?ng và “nu?i” l?i cay r?ng.

R?ng là “lá ch?n” b?o v? con ng??i kh?i thiên tai l? l?t, s?t l?, giúp h?n ch? nh?ng tác ??ng do bi?n ??i khí h?u gay ra. Nh?ng c?ng chính con ng??i chúng ta ?ang t?ng ngày ??c khoét vào t?m lá ch?n ?y. M?t khi lá ch?n h? h?i, s? tr? giá kh?ng ch? d?ng l?i ? v?t ch?t mà còn là tính m?ng ??ng bào.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDL?n theo nh?ng bài vi?t liên quan t?i th?ng tin nói trên, m?i th?y, tr??c ?ó, ? Gia Lai vào cu?i n?m 2019 ?? t?ng kh?i t? b? can v?i tr??ng ban qu?n ly r?ng phòng h? vì ?? m?t r?ng; hàng lo?t cán b?, l?nh ??o x? b? ki?m ?i?m; hay ? ??k L?k, giám ??c c?ng ty lam nghi?p b? xem xét k? lu?t vì liên t?c ?? m?t r?ng… R?t nhi?u th?ng tin “k? lu?t”, “ki?m ?i?m”, nh?ng vì sao v?n x?y ra nhi?u tình tr?ng “m?t r?ng” ??n v?y.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhìn bà con mi?n Trung mùa l? l?t v?a qua, v?t v? bao nhiêu, th??ng ?au ??n th? nào… d?u có nhi?u nguyên nhan t? con ng??i hay ngo?i c?nh, nh?ng v?n khó tránh m?t ph?n nguyên nhan l?n trong ?ó là do phá r?ng, ?? m?t r?ng phòng h?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?y nên, vi?c qu?n ly, b?o v? r?ng kh?ng ??n thu?n ch? là m?t “c?ng ?n vi?c làm” ??n thu?n, mà còn g?n v?i s? m?nh r?t l?n lao và cao c?. ?? m?t r?ng là sai sót l?n; c? y phá r?ng, c? y ?? m?t r?ng l?i là t?i ác. T?i ác thì ph?i b? tr?ng tr?.

N?u bi?t r?ng “t?i ác” phá r?ng kh?ng ch? là hàng tr?m g?c cay b? ??n h?, là “ch?y máu” tài nguyên, mà chính là hàng tr?m gia ?ình m?t nhà c?a, m?t ng??i than, là chia lìa, là n??c m?t… thì nh?ng k? phá r?ng, “bán r?ng” ?y có chùn tay?

Bích Di?p