Th? t?, 25/11/2020 - 06:09

Nhà ?ng ? Sài Gòn n?i b?t trên báo M? nh? ??c chiêu l?y sáng

Dan trí

G?p khó kh?n b?i ??a th? khu ??t, ng?i nhà ? qu?n Tan Bình, TPHCM v?n cho th?y s? th?ng minh trong thi?t k?, ??a ánh sáng và thiên nhiên vào t?ng kh?ng gian s?ng.

Nhà ?ng ? Sài Gòn n?i b?t trên báo M? nh? ??c chiêu l?y sáng - 1
LVS.House là m?u nhà ?ng ?i?n hình ? nh?ng khu dan c? ??ng ?úc c?a Vi?t Nam. Tuy nhiên, ng?i nhà có ?i?m khác bi?t chính so v?i nh?ng c?n khác khi xét v? di?n tích m?t b?ng.
Nhà ?ng ? Sài Gòn n?i b?t trên báo M? nh? ??c chiêu l?y sáng - 2
Ng?i nhà có b? ngang h?p nh?ng l?i có kho?ng di?n tích r?ng hình ch? L ? phía sau nhà.
Nhà ?ng ? Sài Gòn n?i b?t trên báo M? nh? ??c chiêu l?y sáng - 3
?i?u này m? ra h??ng ?i thú v? trong vi?c phát tri?n thi?t k? ??c bi?t cho c?ng trình.
Nhà ?ng ? Sài Gòn n?i b?t trên báo M? nh? ??c chiêu l?y sáng - 4
Gia ch? mong mu?n t?t c? các kh?ng gian sinh ho?t chung và cá nhan ??u th?ng thoáng t?i ?a ?? t?o s? k?t n?i t?t nh?t gi?a các thành viên trong gia ?ình, ??ng th?i c?ng ?? d? dàng quan sát các ho?t ??ng c?a 2 con nh?.
Nhà ?ng ? Sài Gòn n?i b?t trên báo M? nh? ??c chiêu l?y sáng - 5
Vì v?y, ngoài gi?i pháp thi?t k? kh?ng gian l?ch t?ng, nhóm ki?n trúc s? c?ng chú tr?ng khai thác ánh sáng và l?u th?ng kh?ng khí t? nhiên theo ph??ng th?ng ??ng.
Nhà ?ng ? Sài Gòn n?i b?t trên báo M? nh? ??c chiêu l?y sáng - 6
Các khu v?c chuy?n ti?p và gi?ng tr?i ???c s? d?ng ?? t?o ra các l?p kh?ng gian k?t n?i con ng??i v?i thiên nhiên, bên trong v?i bên ngoài.
Nhà ?ng ? Sài Gòn n?i b?t trên báo M? nh? ??c chiêu l?y sáng - 7
C?ng trình s? d?ng v?t li?u t?i gi?n, h??ng ??n giá tr? c?t l?i c?a ki?n ??trúc c? b?n và mang l?i cho gia ch? ??i s?ng tích c?c h?n.
Nhà ?ng ? Sài Gòn n?i b?t trên báo M? nh? ??c chiêu l?y sáng - 8
Phòng khách m?c m?c v?i t?ng màu nau tr?m.
Nhà ?ng ? Sài Gòn n?i b?t trên báo M? nh? ??c chiêu l?y sáng - 9
Phòng b?p ?m cúng v?i ?? n?i th?t b?ng g? ch? ??o.
Nhà ?ng ? Sài Gòn n?i b?t trên báo M? nh? ??c chiêu l?y sáng - 10
Phòng ng? thoáng ??ng nh?ng v?n ??m b?o s? riêng t? c?n thi?t.
Nhà ?ng ? Sài Gòn n?i b?t trên báo M? nh? ??c chiêu l?y sáng - 11
Ban c?ng ng?p tràn ánh n?ng là n?i th? gi?n c?a c? gia ?ình.

Th?o Lê

Theo Archdaily