Th? t?, 25/11/2020 - 06:08

Lo?t "??i bàng" có k? ho?ch ??n Vi?t Nam, b?t ??ng s?n “con c?ng” h??ng l?i

Dan trí

Theo chuyên gia, b?t ??ng s?n c?ng nghi?p s? ti?p t?c là “??a con c?ng” c?a ngành này do nhu c?u tìm ?i?m ??n cho vi?c di chuy?n s?n xu?t kh?i Trung Qu?c c?a các nhà ??u t? ngo?i gia t?ng.

Theo báo cáo c?a B? K? ho?ch và ??u t?, 9 tháng ??u n?m 2020, v?n FDI ??ng ky ??t 21,2 t? USD. Trong ?ó, riêng d? án ??ng ky ??u t? m?i có 1.947 d? án v?i s? v?n là 10,36 t? USD.

V?n ??u t? t? Singapore là l?n nh?t, ??t 6,76 t? USD, chi?m 31,91% t?ng v?n FDI ??ng ky. Ti?p ??n là Hàn Qu?c v?i 3,16 t? USD, t??ng ???ng 14,94%; và Trung Qu?c v?i 1,87 t? USD, t??ng ???ng 8,85%.

Lo?t ??i bàng có k? ho?ch ??n Vi?t Nam, b?t ??ng s?n “con c?ng” h??ng l?i - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBên c?nh vi?c h??ng l?i t? các ngu?n v?n FDI, chuyên gia Savills c?ng cho bi?t, phan khúc b?t ??ng s?n c?ng nghi?p c?a Vi?t Nam c?ng ?ang nh?n ???c nhi?u l?i th? t? các hi?p ??nh th??ng m?i t? do.

9 tháng n?m 2020, t?nh Hà Nam thu hút nhi?u v?n FDI ??ng ky m?i nh?t v?i con s? là h?n 477 tri?u USD, chi?m 10,14% t?ng v?n ??u t? FDI. Ti?p theo là H?i Phòng v?i 438 tri?u USD, chi?m 9,31% và t?nh B?c Ninh ??t 348 tri?u USD, t??ng ???ng 7,39%.

Nh?n ??nh v? FDI nh?ng tháng ??u n?m, chuyên gia Savills cho bi?t ?? nh?n th?y xu h??ng quan tam c?a nhi?u ??n v? ??u t? n??c ngoài ?ang d?n d?ch chuy?n t?i các t?nh, thành ph? kh?ng ph?i là các ??a ph??ng có b? dày v? phát tri?n các khu c?ng nghi?p.

?ng John Campbell, Qu?n ly b? ph?n b?t ??ng s?n c?ng nghi?p c?a Savills Vi?t Nam nh?n ??nh, ?ay có th? coi là m?t s? di?n ti?n t? nhiên khi các ??n v? ?i thuê và nhà ??u t? s?n xu?t b?t ??u nhìn vào các t?nh c?ng nghi?p khác, do trên th?c t?, di?n tích ??t tr?ng t?i các khu v?c chính ? phía B?c ?ang d?n tr? nên khan hi?m.

Bên c?nh vi?c h??ng l?i t? các ngu?n v?n FDI, chuyên gia Savills c?ng cho bi?t, phan khúc b?t ??ng s?n c?ng nghi?p c?a Vi?t Nam c?ng ?ang nh?n ???c nhi?u l?i th? t? các hi?p ??nh th??ng m?i t? do, c?ng nh? xu h??ng d?ch chuy?n các nhà máy và v?n ??u t? Trung Qu?c v? các n??c ??ng Nam á, trong ?ó có Vi?t Nam.

Vi?c ??i d?ch Covid-19 kéo dài th?m chí ???c k? v?ng s? là y?u t? ??y nhanh vi?c di d?i các c? s? s?n xu?t c?a các c?ng ty ?a qu?c gia ra kh?i Trung Qu?c. ?áng chú y nh?t, theo Savills, là Apple Computers, Pegatron và Foxconn ?? c?ng b? k? ho?ch chuy?n ??n ho?c m? r?ng s?n xu?t t?i Vi?t Nam.

?ng Troy Griffiths - Phó T?ng giám ??c, Savills Vi?t Nam - cho bi?t, m? hình Trung Qu?c + 1 có th? ngày càng ???c các nhà s?n xu?t theo ?u?i, d?n ??n nhu c?u l?n h?n ??i v?i th? tr??ng b?t ??ng s?n c?ng nghi?p Vi?t Nam, khi các t?p ?oàn tìm cách gi?m thi?u r?i ro và ?a d?ng hóa ??a ?i?m s?n xu?t.

"B?t ??ng s?n c?ng nghi?p s? ti?p t?c là "??a con c?ng" c?a ngành b?t ??ng s?n nói chung, v?i các nhu c?u ngày càng t?ng và ho?t ??ng th? tr??ng v?n gia t?ng”, v? chuyên gia nh?n ??nh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChuyên gia c?a Savills c?ng tin t??ng r?ng, chi?n l??c “Trung Qu?c +1” ch?c ch?n s? có hi?u qu? trong th?i gian t?i khi nhi?u t?p ?oàn ?ang tìm cách gi?m thi?u r?i ro và ?a d?ng hóa ??a ?i?m.?

Nguy?n M?nh