Th? t?, 25/11/2020 - 14:44

Cu?i n?m, d? án "?o" ???c qu?ng cáo r?m r? trên th? tr??ng

Dan trí

Th? tr??ng b?t ??ng s?n cu?i n?m ?ang di?n bi?n nhi?u màu s?c, khi có nhi?u d? án ???c tung ra. Tuy nhiên, ?ang xu?t hi?n nhi?u d? án "?o" ???c qu?ng cáo r?m r?. Nhà ??u t? c?n h?t s?c c?nh giác.

M?o danh ch? ??u t? r?i rao bán

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?a qua, ?ng Nguy?n H?u Huynh, Giám ??c C?ng ty TNHH Lê Minh (qu?n Tan Phú, TPHCM) v?a có ??n g?i các c? quan ch?c n?ng t? cáo m?t s? sàn m?i gi?i m?o danh c?ng ty rao bán d? án chung c? do C?ng ty TNHH Lê Minh (C?ng ty Lê Minh).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Huynh cho bi?t, C?ng ty Lê Minh có ch?c n?ng trong l?nh v?c xay d?ng và ??u t? b?t ??ng s?n. ??ng th?i, C?ng ty Lê Minh hi?n ?ang tri?n khai th? t?c pháp ly d? án thành ph?n xay d?ng chung c? t?i khu tái ??nh c? 38ha (ph??ng Tan Th?i Nh?t, qu?n 12, TP.HCM).

Tuy nhiên, v?a qua C?ng ty Lê Minh phát hi?n m?t s? trang web ?? qu?ng cáo b?t ??ng s?n có gi?i thi?u d? án c?n h? v?i tên g?i "D? án c?n h? Lê Minh B? C?ng an", v?i m?c ?ích kêu g?i khách hàng ??t ch?.

Qua tìm hi?u, C?ng ty Lê Minh phát hi?n C?ng ty TNHH B?S TpGroup (qu?n Gò V?p) ?ang th?c hi?n gi?i thi?u d? án c?a mình cho khách hàng và nh?n ti?n ??ng ky ??t ch? d? án.

Tr??c s? vi?c, ?ng Huynh cho bi?t, ngoài d? án chung c? c?a C?ng ty TNHH Lê Minh có quy m? 28.000m2, quy m? 4 block v?i 1.500 c?n, khu tái ??nh c? 38ha kh?ng có d? án nào khác có tên Lê Minh.

Cu?i n?m, d? án ?o ???c qu?ng cáo r?m r? trên th? tr??ng - 1
D? án c?n h? Lê Minh ???c qu?ng cáo r?m r? trên m?ng trong th?i gian g?n ?ay

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBên c?nh ?ó, C?ng ty Lê Minh c?ng ?? ngh? các c? quan ch?c n?ng ?i?u tra v? tên d? án c?n h? Lê Minh B? C?ng an, nh?m tránh nh?ng r?i ro cho khách hàng c?ng nh? ??m b?o uy tín cho doanh nghi?p.

Qua tìm hi?u, ch? c?n vài thao tác ng??i dan có th? th?y xu?t hi?n nhi?u th?ng tin liên quan ??n d? án nói trên ? nhi?u trang web. Qua ?ó, các trang web này ??a ra nhi?u th?ng tin v? giá bán, nh?n ??t c?c gi? ch?.

V? d? án r?i l?a ti?n dan

V?a qua, C?ng an TPHCM ?? kh?i t? v? án, b?t t?m giam ?ng Hoàng M?nh C??ng (SN 1985, quê Bình Ph??c), T?ng giám ??c C?ng ty Phát An Gia, v? hành vi "L?a ??o chi?m ?o?t tài s?n". ?ng C??ng b? hàng ch?c ng??i dan t? cáo chi?m ?o?t s? ti?n kho?ng 100 t? ??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?ó, ?ng C??ng ?? có hành vi kh?ng n?p h? s? xin phép ??u t? xay d?ng d? án và kh?ng ???c c? quan ch?c n?ng nào phê duy?t thu?n ch? tr??ng và c?p phép ??u t? xay d?ng d? án khu dan c? t?i các th?a ??t do ?ng này ??ng tên quy?n s? d?ng ??t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? th?, Hoàng M?nh C??ng ?? v? ra 5 d? án "?o" t?i TPHCM, v?i g?n 200 n?n ??t ?? l?a ??o 80 khách hàng, thu v? s? ti?n kho?ng 100 t? ??ng.

Cu?i n?m, d? án ?o ???c qu?ng cáo r?m r? trên th? tr??ng - 2
Th?i gian qua, nhi?u khách hàng s?p b?y ? các d? án ??t n?n giá r?, ??t n?ng nghi?p

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBà N.A. (SN 1986, ng? qu?n Th? ??c, m?t khách hàng mua ph?i d? án "?o" c?a C??ng) cho bi?t, ??u tháng 12/2018, bà v?i ?ng C??ng ky h?p ??ng ??t c?c chuy?n nh??ng l? ??t di?n tích 57,6m2 v?i giá h?n 2 t? ??ng. Bà A. ?? ??t c?c tr??c cho c?ng ty ?ng C??ng 1 t? ??ng.

??n ngày ky h?p ??ng chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t nh? ?? th?a thu?n, bà A. liên h? ?ng C??ng ?? làm th? t?c nh?n n?n ??t thì phía ?ng C??ng kh?ng th?c hi?n.

Sau ?ó, C?ng ty Phát An Gia ?? ngh? bà A. ky h?p ??ng thanh ly h?p ??ng ??t c?c và s? tr? l?i s? ti?n ?? nh?n vào ngày 12/11/2019. Theo l?ch h?n, bà A. liên h? ?ng C??ng ?? nh?n l?i ti?n c?c thì ?i?n tho?i kh?ng liên l?c ???c và tr? s? c?ng ty ?óng c?a nên bà ??n c? quan c?ng an t? cáo.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT??ng t?, C?ng an TPHCM c?ng ra quy?t ??nh kh?i t? v? án, kh?i t? b? can và thi hành l?nh b?t t?m giam ??i v?i ?ng Ng? Minh Kham, T?ng giám ??c C?ng ty CP ??a ?c Phú An Th?nh Land (tr? s? qu?n Tan Bình), v? hành vi "L?a ??o chi?m ?o?t tài s?n" khi "v?" nhi?u d? án t?i Long An ?? l?a g?n 50 khách hàng t? n?m 2017 - 2018, nh?ng ??n nay c?ng ty này kh?ng giao n?n ??t nh? cam k?t c?ng kh?ng tr? l?i ti?n.

M?t v? vi?c khác, C?ng ty B?t ??ng s?n B?o Long c?ng b? 58 khách hàng mua ??t n?n t? cáo l?a ??o s? ti?n g?n 120 t? ??ng.

Theo ?ó, ?ng T.A.T (m?t khách hàng mua ??t c?a c?ng ty B?o Long) cho hay, tháng 1/2018 C?ng ty B?o Long do bà Tr?n Th? H?ng G?m làm Ch? t?ch H?QT r?m r? qu?ng cáo, t? ch?c cho nhan viên m?i gi?i chào bán.

Qua gi?i thi?u c?a C?ng ty B?o Long, 73 l? ??t t?i th?a ??t s? 16, t? b?n ?? s? 6, ??a ch? 51/1 Nguy?n ??n Ti?t, ph??ng Cát Lái, qu?n 2 ???c ??ng tên c?a ?ng Tr?n Th? B?o (ch?ng bà Tr?n Th? H?ng G?m) và ???c ?ng này ?y quy?n cho C?ng ty B?o Long bán và thu ti?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?? t?o lòng tin c?a khách hàng, C?ng ty B?o Long cho san l?p m?t b?ng, xay d?ng h? t?ng và sau ?ó nh?n ti?n ??t c?c c?a khách hàng d??i hình th?c h?p ??ng góp v?n. ??ng th?i C?ng ty B?o Long cam k?t ra s? h?ng riêng t?ng n?n cho khách trong 6 tháng.

??n tháng 1/2019, C?ng ty B?o Long kh?ng cung c?p ???c h? s? pháp ly, kh?ng ra ???c s? cho khách hàng nh?ng v?n th?ng báo thu ti?n ??t ti?p theo. Ti?p ?ó, ng??i dan phát hi?n th?a ??t nói trên kh?ng thu?c s? h?u c?a ?ng Tr?n Th? B?o. C? th?, ?ng B?o ch? m?i ky h?p ??ng ??t c?c mua khu ??t trên vào tháng 11/2017.

Cu?i n?m, d? án ?o ???c qu?ng cáo r?m r? trên th? tr??ng - 3
V?a qua, ?ng Nguy?n H?u Huynh, Giám ??c C?ng ty TNHH Lê Minh (qu?n Tan Phú, TPHCM) v?a có ??n t? giác g?i các c? quan ch?c n?ng

Ngày 8/8/2019, UBND ph??ng Cát Lái ?? ra quy?t ??nh x? ph?t ?ng Tr?n Th? B?o v? vi?c xay d?ng h? t?ng trái phép trên ??t n?ng nghi?p. Bi?t b? l?a, nhi?u khách hàng ?? yêu c?u C?ng ty B?o Long tr? l?i ti?n.

"C?ng ty ch? ky nhi?u v?n b?n cam k?t xin gia h?n bán d? án ?? l?y ti?n tr? khách hàng và cam k?t n?u kh?ng bán ???c ??t thì th?i h?n ??n h?t 31/7/2020 s? cho khách hàng ??ng s? h?u khu ??t. Nh?ng ??n nay ch? ??u t? v?n ti?p t?c tr?n tránh trách nhi?m, kh?ng g?p khách hàng, kh?ng cho khách hàng ??ng ??ng tên khu ??t, c?ng nh? tr? l?i ti?n", ?ng T. cho hay.

Bà Lê Th? Bích H?ng, ?oàn Lu?t s? TPHCM cho bi?t, hi?n nay nhi?u ??i t??ng l?p ra nhi?u d? án "?o" ?? l?a ti?n ng??i dan và ch?p nh?n ?i tù ?? chi?m ?o?t ti?n. Vì th?, vi?c ng??i dan ?òi l?i ???c ti?n t? nh?ng ??i t??ng này r?t khó kh?n, nhi?u tr??ng h?p b? m?t tr?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"?? tránh b? l?a, ng??i dan nên t? trang b? cho mình nh?ng ki?n th?c c? b?n ?? nh?n di?n d? "?o". Bên c?nh ?ó, khi xác ??nh mua ??t, ng??i dan c?n liên h? c? quan ch?c n?ng có th?m quy?n tìm hi?u v? l?ch s? khu ??t, d? án. ??c bi?t ??ng th?y d? án ??t n?n giá r? mà ham, c?n ph?i t?nh táo… ?? tránh r?i ro cho b?n than", bà H?ng chia s?.

Qu? S?n

T? khóa: