Th? t?, 25/11/2020 - 10:06

B? Xay d?ng ??ng ky bán s?ch c? ph?n ? m?t doanh nghi?p ?ang l? liêu xiêu

Dan trí

B? Xay d?ng v?a ??ng ky bán h?n 44,58 tri?u c? phi?u CC1 - T?ng c?ng ty Xay d?ng s? 1, t??ng ?ng t? l? 40,66% v?i m?c ?ích bán h?t ph?n v?n nhà n??c ??u t? t?i doanh nghi?p.

B? Xay d?ng ??ng ky bán s?ch c? ph?n ? m?t doanh nghi?p ?ang l? liêu xiêu - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCC1 có ngành ngh? chính là xay d?ng, kinh doanh b?t ??ng s?n.


Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? Xay d?ng v?a ??ng ky bán h?n 44,58 tri?u c? phi?u CC1 - T?ng c?ng ty Xay d?ng s? 1, t??ng ?ng t? l? 40,66%. Ph??ng th?c giao d?ch ngoài h? th?ng. M?c ?ích th?c hi?n giao d?ch: Bán h?t ph?n v?n nhà n??c ??u t? t?i doanh nghi?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh?i gian giao d?ch d? ki?n t? ngày 25/11 ??n ngày 24/12/2020.

Hi?n ?ng Hoàng Trung Thành, ?ng Hu?nh T?n Trí và ?ng Nguy?n ??c D?ng là các Phó t?ng giám ??c, ?y viên H?QT C?ng ty và là ng??i ??i di?n ph?n v?n góp c?a B? Xay d?ng t?i CC1 và ch? n?m gi? vài nghìn c? phi?u CC1.

Tr??c ?ó, B? Xay d?ng ?? có quy?t ??nh v? vi?c phê duy?t Ph??ng án thoái v?n nhà n??c t?i CCI v?i giá kh?i ?i?m 23.030 ??ng/c? phi?u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrên th? tr??ng, c? phi?u CC1 ?ang có m?c giá kho?ng 14.000 ??ng/c? phi?u, th?p h?n r?t nhi?u so v?i giá kh?i ?i?m thoái v?n mong mu?n c?a B? Xay d?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?ng c?ng ty Xay d?ng s? 1 - CTCP (CCI) tr??c ?ay là T?ng c?ng ty Xay d?ng S? 1 - TNHH MTV, ti?n than là 1 doanh nghi?p nhà n??c, thành l?p n?m 1979. Ngành ngh? chính là xay d?ng, kinh doanh b?t ??ng s?n.

??n ngày 1/11/2016, T?ng c?ng ty ?? c? ph?n hoá chuy?n thành c?ng ty c? ph?n v?i v?n ?i?u l? là 1.100 t? ??ng.

C? c?u c? ??ng tính ??n ngày 30/9/2020 g?m: V?n nhà n??c là 40,53%; C?ng ty C? ph?n ??u t? Xay d?ng Tu?n L?c là 19%; C?ng ty C? ph?n C? ?i?n l?nh Nam Th?nh là 15%; C?ng ty C? ph?n Top American Vi?t Nam là 11%; các c? ??ng khác là 14,47%.

B? Xay d?ng ??ng ky bán s?ch c? ph?n ? m?t doanh nghi?p ?ang l? liêu xiêu - 2

C? c?u c? ??ng CC1.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong quy 3/2020, CC1 có doanh thu h?n 1.867 t? ??ng, t?ng 17% so v?i cùng k?. Tuy nhiên do giá v?n t?ng cao nên l?i nhu?n g?p gi?m m?nh t? m?c 104 t? ??ng cùng k? n?m ngoái xu?ng còn 23,9 t? ??ng n?m nay.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau khi tr? ?i các chi phí, CC1 l? sau thu? 5,8 t? ??ng, cùng k? n?m ngoái c?ng ty này v?n l?i h?n 89 t? ??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTính chung 9 tháng ??u n?m 2020, doanh thu CC1 ??t 4.729 t? ??ng, t?ng nh? so v?i n?m ngoái. L?i nhu?n sau thu? am g?n 98 t? ??ng.

Theo gi?i trình ban l?nh ??o CC1 sau khi k?t thúc quy 2, do ?nh h??ng c?a d?ch Covid-19 nên m?t s? c?ng trình ph?i t?m d?ng thi c?ng trong khi chi phí c? ??nh v?n ph?i tr?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t s? c?ng trình ?? nghi?m thu quy?t toán v?i ch? ??u t? nh?ng ph?i ?i?u ch?nh gi?m doanh thu theo y ki?n c?a c? quan Nhà n??c có th?m quy?n.

Ngoài ra, vi?c ??u th?u ngày càng c?nh tranh gay g?t d?n ??n các d? án ?? trúng th?u h?u h?t có biên l?i nhu?n th?p. Thêm vào ?ó, chi phí l?i vay d? án C?u ??ng Nai giai ?o?n hi?n kh?ng còn ???c v?n hóa… khi?n C?ng ty thua l? n?ng.

N?m 2020, CC1 ?? ra ch? tiêu doanh thu ??t 5.100 t? ??ng, l?i nhu?n sau thu? ??t 55 t? ??ng. V?i k?t qu? ??t ???c trong 9 tháng ??u n?m, kho?ng cách v? ?ích c?a CC1 còn r?t dài.

Nguy?n M?nh