Th? t?, 25/11/2020 - 11:45

B?t ??ng s?n nhi?u làng x?: Tu?n tr??c, tu?n sau th?i giá ?? t?ng d?ng lên!

Dan trí

M?t chuyên gia trong l?nh v?c b?t ??ng s?n k?, th?i gian v?a qua kh?o sát ??t t?i m?t s? làng x? vùng Th?ch th?t, S?n Tay, Ba Vì… Có nh?ng n?i, tu?n tr??c, tu?n sau th?i giá ?? nh?y d?ng lên.

T?i t?a ?àm “??u t? b?t ??ng s?n h?u Covid-19: D?n d?t dòng ti?n” do T?p chí TheLeader t? ch?c sáng nay (25/11), ?ng Nguy?n Th? Tuy?n - Ch? t?ch BHS Group cho r?ng th? tr??ng b?t ??ng s?n hi?n ?ang hút dòng ti?n l?n ?? vào.

Theo v? này, do ?nh h??ng c?a ??i d?ch Covid-19 khi?n kinh t? khó kh?n, nhi?u ng??i có ti?n mà kh?ng bi?t ??u t? vào cái gì. “Nhi?u nhà ??u t? nh? l? kh?ng bi?t ?? ti?n vào ?au nên tìm mua b?t ??ng s?n”, ?ng Tuy?n nh?n ??nh.

Minh ch?ng cho xu h??ng này, ?ng Tuy?n cho bi?t do nhu c?u l?n, ngu?n cung kh?ng d?i dào nên giá b?t ??ng s?n c? ti?p t?c t?ng b?t ch?p Covid-19 th?i gian qua.

“Kh?ng ch? Vi?t Nam ?au, nhi?u n??c khác giá b?t ??ng s?n c?ng t?ng. Mà t?i quan sát, n?u các n??c trên th? gi?i mà còn có xu h??ng t?ng giá b?t ??ng s?n thì ? Vi?t Nam còn t?ng h?n nhi?u l?n”, ?ng Tuy?n ly gi?i nh?n ??nh này xu?t phát t? tam ly ng??i Vi?t, ?a s? c? có ti?n là mua b?t ??ng s?n.

B?t ??ng s?n nhi?u làng x?: Tu?n tr??c, tu?n sau th?i giá ?? t?ng d?ng lên! - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?a ?àm “??u t? b?t ??ng s?n h?u Covid-19: D?n d?t dòng ti?n” du?n ra sáng 25/11 t?i Hà N?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i t?a ?àm, ?ng Nguy?n V?n ?ính - Phó ch? t?ch H?i m?i gi?i b?t ??ng s?n Vi?t Nam c?ng cho bi?t m?t s? d?u hi?u cho th?y s? ph?c h?i c?a th? tr??ng b?t ??ng s?n sau Covid-19.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong s? này, minh ch?ng r? ràng nh?n th?y nh?t là t? l? th?p th? ?? ???c c?i thi?n qua các quy. N?u quy 1/2020, khi Covid-19 b?t ng? ?p ??n c? th? tr??ng ?óng b?ng, t? l? h?p th? ch? ??t 14% thì sang quy 2, t? l? h?p th? ?? ??t 37% và ??t 50% trong quy 3.

“Có th? th?y, qua t?ng quy th?y ???c s? h?i tr? l?i, d? báo sang quy 4 - quy cu?i n?m ch? s? này còn t?t h?n. Th? tr??ng tr? l?i quy lu?t c?a m?i n?m, các v? cu?i n?m giao d?ch ghi nh?n càng t?t h?n”, ?ng ?ính nói.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??c bi?t theo ?ng ?ính, các dòng s?n ph?m trung c?p kho?ng 25-35 tri?u ??ng/m2 có t? l? giao d?ch r?t t?t. “?” nh?t v?n là các c?n h? cao c?p v?i giá quá cao, trên 50 tri?u ??ng/m2.

?ng ?ính c?ng cho bi?t ?ng ??ng tình v?i quan ?i?m các di?n gi? t?i to? ?àm v? vi?c thi?u h?t ngu?n cung b?t ??ng s?n. ?i?u này khi?n cho các th? tr??ng truy?n th?ng này ch?m l?i, trong ?ó ?nh h??ng r? th?y nh?t là ? Hà N?i, TP.HCM.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“R? ràng khi th? tr??ng khan ngu?n cung trong khi l?c c?u v?n ?ang m?nh thì nhà ??u t? ph?i ?i tìm các vùng “tr?ng” ? n?i khác. Nhà ??u t? có ti?n thì h? kh?ng th? ng?i im ???c”, ?ng ?ính nói.

?ng ?ính k?, th?i gian v?a r?i qua kh?o sát ??t ?ai t?i m?t s? làng, x? vùng Th?ch th?t, S?n Tay, Ba Vì… Có nh?ng làng, tu?n tr??c vào kh?o sát thì th?y tu?n sau giá ?? t?ng d?ng ng??c lên. Nhi?u n?i còn kh?ng ??y ?? gi?y t? c?ng ???c rao bán.

“Tu?n này hét 1 tri?u/m2 thì tu?n sau kêu 1,7 tri?u ??ng/m2, r?i th?i gian ng?n sau ?? th?y l?i lên 2 tri?u ??ng/m2”, ?ng ?ính cho r?ng ?ay là ?i?u b?t bình th??ng. S? d? th? tr??ng r?i vào tình tr?ng này là do khan ngu?n cung quá.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng ?ính c?ng cho bi?t s? t?ng giá d?ng ??ng ? nhi?u n?i gay lo ng?i, b?i có nh?ng ch? ch?a ???c ??u t? hay ??u t? ch?a hoàn ch?nh nh?ng giá c? t?ng. Th?m chí nhi?u n?i m?i ch? ???c "k? v?ng" th?i ?? có giá ngang ng?a nh?ng vùng ?? hoàn ch?nh v? h? t?ng.

Nguy?n M?nh