Th? sáu, 23/10/2020 - 14:37

Nam ??nh - Bài 3:

X? vay ti?n dan 14 n?m kh?ng tr?: Xót xa ng??i v? qua ??i trong ai oán

Dan trí

?? ?òi l?i s? ti?n m? h?i n??c m?t cho UBND x? vay, ?ng Mai V?n Phong ?? ph?i ?i "chùn chan, m?i g?i" t? x? lên huy?n, t? tòa án t?i c? quan thi hành án, th?m chí v? qua ??i vì kh?ng có ti?n c?u ch?a.

“?m d??ng li bi?t” vì “con n?”

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? vi?c UBND x? Ngh?a An, huy?n Nam Tr?c, t?nh Nam ??nh b?i tín, th?t h?a khi vay ti?n ng??i dan 14 n?m kh?ng tr? m?i ???c ??ng t?i t?i bài vi?t th? 2, nh?ng th?t ?au xót khi hay tin, v? c?a ?ng Mai V?n Phong ?? kh?ng còn n?a.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBà cùng ch?ng ?? ch? mòn m?i 14 n?m ?? có ti?n ?i ch?a b?nh tr?ng, nh?ng “con n?” chay ì vì còn m?i ?? l?i, ch? y ki?n ch? ??o t? c?p trên… Tr??c khi v? nh?m m?t, ?ng Phong ?? nu?t n??c m?t vào trong ?? nói d?i bà r?ng “hay tin bà tr? n?ng, x? ?? c? ng??i xu?ng tr? ti?n c? g?c l?n l?i r?i, mình yên tam ?i nhé!”.

B?n than ?ng c?ng ?ang b? b?nh ti?u ???ng giai ?o?n cu?i ?? bi?n ch?ng, tình tr?ng b?nh khá n?ng, 2 ng??i con thì m?t ?? m?t, ng??i còn l?i do di ch?ng ch?t ??c da cam nên kh?ng ???c nhanh nh?n l?i l?y ch?ng xa. ?ng ph?i s?ng trong c?nh m?t mình t? ch?m sóc b?n than, gi? n?u ch?ng may có c?n b?nh n?ng ?p ??n, ti?n kh?ng có ?? ch?a tr?, c?ng ch?ng bi?t b?u víu vào ai.

X? vay ti?n dan 14 n?m kh?ng tr?: Xót xa ng??i v? qua ??i trong ai oán - 1
V? ?ng Phong ?? kh?ng th? cùng ch?ng kiên nh?n ch? ??i, bà ra ?i ?? l?i n?i day d?t l?n trong lòng ?ng khi kh?ng th? ?òi l?i ???c s? ti?n ?? cho vay v? ch?a b?nh cho v?.

Ngày 25/9/2020,??ng L?u Quang Tuy?n, Ch? t?ch UBND huy?n Nam Tr?c, t?nh Nam ??nh kh?ng ??nh v?i PV Dan trí r?ng, v? c? b?n, ngu?n thì huy?n ?? có s?n nh?ng ch?a bi?t ph?i h?ch toán th? nào ?? tr? ng??i dan, ch? qua ??i h?i ??ng b? c?p huy?n (ngày 26/9/2020-PV), ?ng s? làm vi?c v?i các phòng ch?c n?ng ?? gi?i quy?t d?t ?i?m v?n ?? này.

M?i ?ay, PV Dan trí liên h? l?i v?i ?ng Tuy?n ?? n?m b?t di?n bi?n quá trình gi?i quy?t s? vi?c c?a UBND huy?n và x? Ngh?a An, ?ng cho bi?t: "Hi?n t?i ?ang h?p cùng m?t s? ban ngành c?a huy?n, trong ?ó có phòng tài chính ?? tính toán xem ti?n ?? tr? cho bác Phong s? chi vào kho?n nào, m?c dù ti?n ?? có s?n.

?ay là vi?c h?t s?c r? ràng vì th?i ?i?m ?ó x? có chi ?? tr? ti?n ??n bù gi?i phóng m?t b?ng cho dan, nh?ng t?i kh?ng hi?u t?i sao tr??c ?ay các ??ng chí ?y l?i kh?ng làm h? s? d? án mà c? vay m??n ào ào ?? chi cho xong vi?c th? này".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Tuy?n kh?ng ??nh, th?i ?i?m này, vi?c d?ng l?i h? s? gi?i phóng m?t b?ng ?? chi ti?n tr? cho bác Phong là vi?c kh?ng th? làm ???c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“T?i bi?t th?i gian bay gi? ??i v?i v? ch?ng bác Phong kh?ng còn nhi?u n?a, c?ng bi?t s? vi?c này ?? kéo dài qua m?y ??i ch? t?ch x? r?i mà v?n ch?a th? gi?i quy?t n?i. Cá nhan t?i m?i nh?n ch?c ch?a ???c lau nh?ng khi n?m b?t ???c v? vi?c, t?i ?? nhi?u l?n ?i?n tho?i ??ng viên bác Phong và kh?ng ??nh, quan ?i?m c?a huy?n và x? là s? d?t khoát ph?i tr? l?i s? ti?n trên cho bác và gia ?ình”. Ch? t?ch UBND huy?n Nam Tr?c th?ng tin v?i PV Dan trí.

?ng Tuy?n cho bi?t s? báo cáo thêm v?i S? Tài chính t?nh Nam ??nh ?? xin y ki?n v? h??ng x? ly v?n ??.

X? vay ti?n dan 14 n?m kh?ng tr?: Xót xa ng??i v? qua ??i trong ai oán - 2
X? vay ti?n dan 14 n?m kh?ng tr?: Xót xa ng??i v? qua ??i trong ai oán - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTAND huy?n Nam Tr?c ?? tuyên bu?c UBND x? Ngh?a An ph?i tr? s? ti?n vay c?a ?ng Phong.

Liên h? l?i v?i Ch? t?ch UBND x? Ngh?a An, ?ng L?u Tr?ng Nam cho bi?t x? v?n ch?a bi?t ph?i gi?i quy?t th? nào vì vi?c này v??t th?m quy?n c?a x?, v?n ?ang ph?i ch? l?nh ??o huy?n cho y ki?n ch? ??o.

“12 n?m r?i, thêm 2 n?m t? khi tòa x? xong, là ng?n ?y n?m các l?nh ??o huy?n và x? l?p l?i bài ca: ?ang ch? h?p bàn ph??ng án gi?i quy?t c? à (PV). M?y ??i ch? t?ch huy?n, ch? t?ch x? ??u nói v?i t?i cau ?y. T?i g?i ??n lên t?nh, thì t?nh ??y v? huy?n và x?. N?u h? tr? n? cho t?i s?m, thì t?i ?? có ti?n ch?a b?nh cho con trai, r?i sau ?ó là v? t?i… kh?ng ph?i nói quá ch? vi?c qu?t n? c?a chính quy?n x? ?? ??y gia ?ình t?i ??n c?nh am d??ng li bi?t th? này”, ?ng Phong xót xa!

C? quan nhà n??c có quy?n ??ng trên lu?t?

Theo d?i s? vi?c qua 2 k? báo c?a Dan trí, nhi?u b?n ??c th?c m?c: “B?n án c?a tòa ?? tuyên, t?i sao c? quan thi hành án kh?ng làm theo ?úng lu?t, quá h?n thi hành án thì ti?n hành c??ng ch? mà c? loanh quanh h?p hành v?i ?? xu?t cùng “con n?” nh? v?y? Li?u trong tr??ng h?p này, lu?t ch? ?? dành cho dan còn l? cho quan?"

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLu?t s? Quách Thành L?c (?oàn Lu?t s? Hà N?i) ?? kh?ng ??nh: “N?u phán quy?t trong b?n án kh?ng ???c UBND x? t?n tr?ng, t? nguy?n th?c thi thì c? quan thi hành án ph?i th?c hi?n c??ng ch? thi hành án bao g?m kh?ng gi?i h?n các bi?n pháp: kh?u t? tài kho?n, phong t?a tài kho?n, thu gi? gi?y t? có giá, t?ch thu bán phát m?i tài s?n…

Ngoài ra c? quan thanh tra, c? quan c?ng an c?ng c?n vào cu?c ?? xác ??nh s? ti?n ngan sách ?? chi tr? b?i th??ng, xay d?ng tr??ng m?m non có ???c duy?t chi hay kh?ng? N?u có duy?t chi thì s? ti?n hi?n nay ? ?au, sao kh?ng v? ??n UBND x?? Có hay kh?ng cá nhan tham ?, l?i d?ng ch?c v? quy?n h?n chi?m gi? trái phép s? ti?n ngan sách trên. Thi?t ngh? ?ay là g?c r? c?a s? lùm xùm b?i ??c, ch?m tr?, tray ? tr? ti?n vay c?a UBND x? Ngh?a An.”

X? vay ti?n dan 14 n?m kh?ng tr?: Xót xa ng??i v? qua ??i trong ai oán - 4
X? vay ti?n dan 14 n?m kh?ng tr?: Xót xa ng??i v? qua ??i trong ai oán - 5
X? vay ti?n dan 14 n?m kh?ng tr?: Xót xa ng??i v? qua ??i trong ai oán - 6

Th?ng báo v? vi?c thi hành án ?? có và cho t?i nay UBND x? Ngh?a An v?n ch?a th?c hi?n theo quy?t ??nh c?a Tòa án và c? quan thi hành án. ?i?u mà d? lu?n th?c m?c là t?i sao c? quan THA v?n ch?a ti?n hành c??ng ch? mà loanh quanh ch? ??i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo lu?t s? L?c, vi?c UBND x?, UBND huy?n th?c hi?n gi?i phóng m?t b?ng th?c hi?n c?ng trình tr??ng h?c, có ngu?n v?n t? ngan sách Nhà n??c mà l?i kh?ng có kinh phí gi?i phóng m?t b?ng thì qu? th?c phi ly. Ti?p ?ó UBND x? ph?i vay v?n c?a ng??i dan ?? tr? ti?n b?i th??ng có các h? dan khác l?i càng l? k?.

R?i tr??ng xay xong ?i vào ho?t ??ng 14 n?m UBND x? l?i b?i tín kh?ng tr? ti?n vay cho dan th?t s? b?t th??ng, phi luan ly. Dan làm ?n, m?c oán kh?ng ??i ch? ???c UBND x? th?c hi?n ??o ly c? b?n làm ng??i “có vay có tr?”, c?c ch?ng ?? ph?i kh?i ki?n ra tòa. B?n án c?ng l?, ti?n cho vay t? n?m 2006 ch? ?òi ???c g?c, ng??i dan kh?ng ???c tòa án ch?p nh?n l?i su?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB?n án ?? tuyên t? n?m 2018, c? quan thi hành án ?? nhi?u l?n yêu c?u UBND x? nh?ng c? quan này v?n chay ?, b? m?c quy?n l?i nhan dan, coi th??ng giá tr? b?n án. Vì x? có khó kh?n mà ?ng Mai V?n Phong cho vay nh?ng ??n nay v? ?ng Phong m?c b?nh hi?m nghèo, ?ng ch? yêu c?u UBND x? tr? l?i ti?n h? vay, thi hành b?n án có hi?u l?c thì h? l?i chay ?.

Th?c s? hành x? c?a UBND x? Ngh?a An kh?ng theo ??o ly c? b?n c?a x? h?i, th? hi?n s? b?i tín, b?t ch?p pháp lu?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBáo ?i?n t? Dan trí kính ?? ngh? UBND t?nh Nam ??nh, Tòa án nhan dan t?nh, C?c thi hành án t?nh Nam ??nh xem xét ch? ??o và gi?i quy?t s? vi?c theo ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t!

Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD s? ti?p t?c th?ng tin s? vi?c!

Ng?c Han