Th? sáu, 16/10/2020 - 08:11

Nam ??nh - Bài 2:

X? vay ti?n c?a dan 14 n?m kh?ng tr?: B?i tín, b?t ch?p pháp lu?t

Dan trí

Hành x? c?a UBND x? Ngh?a An, huy?n Nam Tr?c, Nam ??nh v? kho?n vay ??i v?i ?ng Mai V?n Phong kh?ng theo ??o ly c? b?n c?a x? h?i, th? hi?n s? b?i tín, b?t ch?p pháp lu?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh? Dan trí ?? th?ng tin v? vi?c UBND x? Ngh?a An, huy?n Nam Tr?c, t?nh Nam ??nh vay ti?n c?a ?ng Mai V?n Phong ?? th?c hi?n d? án t? n?m 2006, tuy nhiên 14 n?m tr?i qua mà "con n?" v?n ch?a ch?u tr? dù ?? có phán quy?t c?a tòa án.

?? r?ng ???ng d? lu?n, PV Dan trí ?? trao ??i v?i?Ch? t?ch UBND x? Ngh?a An, ?ng Nguy?n Tr?ng Nam cho bi?t: “Hi?n x? ?ang g?p khó kh?n trong vi?c xác ??nh ngu?n kinh phí ?? xin UBND huy?n h? tr?, b?i ?? th?c hi?n các th? t?c chi t? ngan sách nhà n??c thì các h?ng m?c chi ph?i có h? s?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? nguyên t?c, khi ??t ch?a có quy?t ??nh thu h?i c?a c? quan có th?m quy?n thì ??t v?n thu?c quy?n c?a các h? dan. Do ?ó ph?i th?c hi?n vi?c báo cáo UBND huy?n ra quy?t ??nh thu h?i ??t, sau ?ó l?p l?i h? s? ??n bù gi?i phóng m?t b?ng theo ??n giá m?i thì m?i có c?n c? ?? rút kinh phí tr? cho ?ng Phong.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHi?n x? v?n ?ang ch? phòng Tài chính k? ho?ch c?a huy?n h??ng d?n ?? gi?i quy?t v?n ?? này”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? phía huy?n, ?ng L?u Quang Tuy?n, Ch? t?ch UBND huy?n kh?ng ??nh v?i PV Dan trí r?ng, v? c? b?n, ngu?n thì huy?n ?? có s?n nh?ng ch?a bi?t ph?i h?ch toán th? nào ?? tr? ng??i dan, ch? qua ??i h?i ??ng b? c?p huy?n, ?ng s? làm vi?c v?i các phòng ch?c n?ng ?? gi?i quy?t d?t ?i?m v?n ?? này.

?ng Phong ng?m ngùi: “C? ??i tích cóp ???c s? ti?n c?ng lao ??ng, ti?n tr? c?p th??ng t?t ?? ??n lúc tu?i già ?? v?t v?, kh?ng ng? cho chính quy?n ??a ph??ng vay 14 n?m tr?i ??n nay v?n kh?ng ch?u tr?. Gi? v? t?i b? b?nh hi?m nghèo, s? s?ng ch? còn tính t?ng ngày, các con cháu ??u ? xa kh?ng th? giúp ??, mong các c?p ban ngành quan tam giúp ?? gia ?ình t?i l?y l?i ???c s? ti?n m? h?i n??c m?t c?a mình ?? an tam s?ng n?t ph?n ??i còn l?i”.

"B?i tín, b?t ch?p pháp lu?t!"

?ó là nh?n ??nh c?a Lu?t s? Quách Thành L?c - ?oàn Lu?t s? TP. Hà N?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo lu?t s? L?c, vi?c UBND x?, UBND huy?n th?c hi?n gi?i phóng m?t b?ng th?c hi?n c?ng trình tr??ng h?c, có ngu?n v?n t? ngan sách Nhà n??c mà l?i kh?ng có kinh phí gi?i phóng m?t b?ng thì qu? th?c phi ly. Ti?p ?ó UBND x? ph?i vay v?n c?a ng??i dan ?? tr? ti?n b?i th??ng có các h? dan khác l?i càng l? k?.

X? vay ti?n c?a dan 14 n?m kh?ng tr?: B?i tín, b?t ch?p pháp lu?t - 1
X? vay ti?n c?a dan 14 n?m kh?ng tr?: B?i tín, b?t ch?p pháp lu?t - 2
X? vay ti?n c?a dan 14 n?m kh?ng tr?: B?i tín, b?t ch?p pháp lu?t - 3

Toà án nhan dan huy?n Nam Tr?c ?? tuyên bu?c UBND x? NGh?a An ph?i tr? s? ti?n vay c?a gia ?ình ?ng Phong.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDR?i tr??ng xay xong ?i vào ho?t ??ng 14 n?m UBND x? l?i b?i tín kh?ng tr? ti?n vay cho dan th?t s? b?t th??ng, phi luan ly. Dan làm ?n, m?c oán kh?ng ??i ch? ???c UBND x? th?c hi?n ??o ly c? b?n làm ng??i “có vay có tr?”, c?c ch?ng ?? ph?i kh?i ki?n ra tòa. B?n án c?ng l?, ti?n cho vay t? n?m 2006 ch? ?òi ???c g?c, ng??i dan kh?ng ???c tòa án ch?p nh?n l?i su?t.

B?n án ?? tuyên t? n?m 2018, c? quan thi hành án ?? nhi?u l?n yêu c?u UBND x? nh?ng c? quan này v?n chay ?, b? m?c quy?n l?i nhan dan, coi th??ng giá tr? b?n án. Vì x? có khó kh?n mà ?ng Mai V?n Phong cho vay nh?ng ??n nay v? ?ng Phong m?c b?nh hi?m nghèo, ?ng ch? yêu c?u UBND x? tr? l?i ti?n h? vay, thi hành b?n án có hi?u l?c thì h? l?i chay ?.

Th?c s? hành x? c?a UBND x? Ngh?a An kh?ng theo ??o ly c? b?n c?a x? h?i, th? hi?n s? b?i tín, b?t ch?p pháp lu?t.

Ng??i dan ?? b? UBND x? ph?n b?i ni?m tin 14 n?m; nay ???c tin “?ng L?u Quang Tuy?n, Ch? t?ch UBND huy?n kh?ng ??nh v?i PV Dan trí r?ng, v? c? b?n, ngu?n thì huy?n ?? có s?n nh?ng ch?a bi?t ph?i h?ch toán th? nào ?? tr? ng??i dan, ch? qua ??i h?i ??ng b? c?p huy?n, ?ng s? làm vi?c v?i các phòng ch?c n?ng ?? gi?i quy?t d?t ?i?m v?n ?? này” ?thì h? l?i hi v?ng thêm m?t l?n n?a.

R?t mong r?ng l?i h?a c?a ch? t?ch huy?n có giá tr? h?n ch? t?ch x?, có th?i h?n th?c hi?n s?m h?n. ??i h?i ??ng b? c?p huy?n ?? xong, nhan s? ?? ?n ??nh ?ay chính là th?i ?i?m b? máy ?y ph?ng s? nhan dan, th?c thi c?ng v? gi?i quy?t d?t ?i?m vi?c tr? ti?n chính quy?n vay cho ng??i dan.

N?u phán quy?t trong b?n án kh?ng ???c UBND x? t?n tr?ng, t? nguy?n th?c thi thì C? c? quan thi hành án ph?i th?c hi?n c??ng ch? thi hành án bao g?m kh?ng gi?i h?n các bi?n pháp: kh?u t? tài kho?n, phong t?a tài kho?n, thu gi? gi?y t? có giá, t?ch thu bán phát m?i tài s?n…

Ngoài ra c? quan thanh tra, c? quan c?ng an c?ng c?n vào cu?c ?? xác ??nh s? ti?n ngan sách ?? chi tr? b?i th??ng, xay d?ng tr??ng m?m non có ???c duy?t chi hay kh?ng? N?u có duy?t chi thì s? ti?n hi?n nay ? ?au, sao kh?ng v? ??n UBND x?? Có hay kh?ng cá nhan tham ?, l?i d?ng ch?c v? quy?n h?n chi?m gi? trái phép s? ti?n ngan sách trên. Thi?t ngh? ?ay là g?c r? c?a s? lùm xùm b?i ??c, ch?m tr?, tray ? tr? ti?n vay c?a UBND x? Ngh?a An.

Toà tuyên án xong r?i... ?? ??y

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 16/10/2018, TAND huy?n Nam Tr?c, t?nh Nam ??nh ?? m? phiên tòa xét x? s? th?m v? án dan s? gi?a nguyên ??n là ?ng Mai V?n Phong và b? ??n là UBND x? Ngh?a An, huy?n Nam Tr?c.

Sau khi nghiên c?u các tài li?u có trong h? s? v? án ???c th?m tra t?i phiên tòa và c?n c? vào k?t qu? tranh lu?n t?i phiên tòa, H?i ??ng xét x? nh?n ??nh:

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Phong cho UBND x? Ngh?a An vay 03 kho?n ti?n vào ngày 25/6/2004, ngày 04/6/2005 và ngày 26/6/2006 là h?p ??ng vay tài s?n. Các bên kh?ng tho? thu?n v? l?i su?t, th?i h?n tr? n?. M?c ?ích c?a bên vay ?? tr? ti?n ??n bù, thu h?i ??t cho các h? dan trong quá trình gi?i phóng m?t b?ng xay d?ng m? r?ng tr??ng c?p 1 Nam Ngh?a, xay m?i tr??ng m?m non Nam An và tr??ng m?m non Nam Ngh?a, x? Ngh?a An.

Hai bên ?? vi?t gi?y biên nh?n ngày 26/6/2006 xác nh?n v? t?ng n? c? 03 l?n vay là 116.400.000?, thay m?t UBND x? Ngh?a An, ?ng Phan V?n Mai – Ch? t?ch UBND x? ky ?óng d?u vào v?n b?n trên.

T?t c? các c?ng trình trên ?? hoàn thành nh?ng UBND x? Ngh?a An kh?ng thanh toán các kho?n ?? vay cho ?ng Phong, ?ng Phong ?? nhi?u l?n yêu c?u UBND x? thanh toán, nh? v?y xác ??nh UBND x? Ngh?a An ?? vi ph?m h?p ??ng t? th?i ?i?m ?ng Phong ?òi n? t? n?m 2007.

T? ?ó, H?XX ?i ??n k?t lu?n: trong ngan sách tài chính c?a x? kh?ng th? hi?n có chi? b?t c? kho?n ti?n nào v? vi?c ??n bù ??t cho các h? dan trong quá trình xay d?ng các c?ng trình trên. Nh?ng th?c t? t?i ??a ph??ng th?i ?i?m ?ó có vi?c xay d?ng, thu h?i, ??n bù ??t và hoa màu cho ng??i dan. Các h? dan nh?n ?? ti?n ??n bù và kh?ng có y ki?n hay tranh ch?p gì, phù h?p v?i l?i khai c?a nh?ng ng??i có quy?n l?i và ngh?a v? liên quan, ng??i làm ch?ng và các tài li?u có trong h? s? v? án.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh? v?y, các c?ng trình xay d?ng m? r?ng, xay m?i 03 tr??ng trên ??a bàn x? Ngh?a An là d? án ??u t? c?a UBND x?, trong ?ó ?ng Mai V?n Phong ?? cho x? vay s? ti?n trên ?? chi tr? ti?n ??n bù thu h?i ??t cho nhan dan ?? th?c hi?n d? án, trách nhi?m tr? n? cho ?ng Phong thu?c v? UBND x? Ngh?a An.

Do ?ó, yêu c?u c?a ?ng Phong là có c?n c?, bu?c UBND x? Ngh?a An có ngh?a v? tr? cho ?ng Phong s? ti?n vay g?c là 116.400.000?.

X? vay ti?n c?a dan 14 n?m kh?ng tr?: B?i tín, b?t ch?p pháp lu?t - 4

Quy?t ??nh thi hành án ???c th?ng báo h?n 1 n?m nh?ng v?n ch?a ???c UBND x? Ngh?a An th?c hi?n.

Ngày 26/3/2019, Chi c?c tr??ng Chi c?c thi hành án dan s? (THADS) huy?n Nam Tr?c ?? ky quy?t ??nh thi hành án s? 220/Q?-CCTHADS, cho thi hành án ??i v?i UBND x? Ngh?a An, bu?c ph?i tr? s? ti?n trên cho ?ng Phong trong th?i h?n 10 ngày k? t? khi nh?n ???c th?ng báo.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??n th?i ?i?m hi?n t?i, b?n án ?? tuyên ???c 2 n?m mà ?ng Phong v?n ch?a nh?n ???c s? ti?n ?? cho UBND x? Ngh?a An vay.

Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD s? ti?p t?c th?ng tin s? vi?c ??n b?n ??c!

Ng?c Han