Th? hai, 21/09/2020 - 07:44

Bài 3:

V? tòa b?t ng? x? "lén" t?i ??k N?ng: Vi ph?m t? t?ng nghiêm tr?ng!

Dan trí

TAND t?nh ??k N?ng kh?ng ??nh, tòa huy?n ??k Song ?? vi ph?m nghiêm tr?ng th? t?c t? t?ng. Chính vì th?, ch?p nh?n kháng cáo c?a bà Y?n, ?? ngh? h?y b? toàn b? quy?t ??nh liên quan.

Tòa huy?n vi ph?m nghiêm tr?ng!

Ngày 19/9, th?ng tin t? TAND t?nh ??k N?ng cho bi?t, ?? có quy?t ??nh ch?p nh?n kháng cáo c?a bà Nguy?n Th? Y?n (trú x? Thu?n H?nh, huy?n ??k Song, t?nh ??k N?ng) ??i v?i quy?t ??nh ?ình ch? gi?i quy?t v? án c?a TAND huy?n ??k Song.

Trong v?n b?n s? 06/2020/ Q?-PT ky ngày 16/9, TAND t?nh ??k N?ng kh?ng ??nh, TAND huy?n ??k Song ?? ?ình ch? yêu c?u ??c l?p c?a bà Nguy?n Th? Y?n là kh?ng có c?n c?. Quá trình gi?i quy?t v? án liên quan ??n bà Y?n, TAND huy?n ??k Song ?? vi ph?m nghiêm tr?ng th? t?c t? t?ng dan s?.

TAND t?nh ??k N?ng nh?n ??nh, trong quá trình gi?i quy?t v? án, tòa huy?n ??k Song ?? xác ??nh bà Y?n là ng??i có quy?n l?i và ngh?a v? liên quan trong v? án c?ng nh?n h?p ??ng gi?a bà ?? Th? N?ng và ?ng ?? V?n M?nh và ?? th? ly yêu c?u ??c l?p c?a bà Y?n.

V? tòa b?t ng? x? lén t?i ??k N?ng: Vi ph?m t? t?ng nghiêm tr?ng! - 1
TAND t?nh ??k N?ng ch?p nh?n kháng cáo c?a bà Y?n vì nh?ng vi ph?m nghiêm tr?ng c?a TAND huy?n ??k Song

Tuy nhiên, t?i th?ng báo v? phiên h?p ki?m tra vi?c giao n?p, ti?p c?n, c?ng khai ch?ng c? và hòa gi?i gi?a bà N?ng và ?ng M?nh, TAND huy?n ??k Song kh?ng th?ng báo v?i bà Y?n.

??ng th?i t?i phiên h?p c?ng khai ch?ng c? và hòa gi?i (ngày 13/7/2020), dù kh?ng có m?t bà Y?n nh?ng c?p s? th?m v?n “hòa gi?i thành”; ban hành quy?t ??nh c?ng nh?n h?p ??ng chuy?n nh??ng gi?a bà N?ng và ?ng M?nh…

Vi?c làm trên ?? “Vi ph?m nghiêm tr?ng các th? t?c t? t?ng theo ?i?u 207 và 208, B? lu?t T? t?ng dan s?”- TAND t?nh ??k N?ng kh?ng ??nh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??c bi?t, TAND t?nh ??k N?ng còn bác b? “ly l?” c?a TAND huy?n ??k Song khi cho r?ng bà Y?n kh?ng còn t? cách tham gia c?a bà Y?n.

“C?p s? th?m cho r?ng, c?n c? xác ??nh t? cách tham gia t? t?ng c?a bà Y?n ?? b? h?y b? t? quy?t ??nh ngày 6/7/2020 c?a TAND t?nh ??k N?ng và bà Y?n kh?ng còn quy?n l?i và ngh?a v? liên quan. ?ay là nh?n ??nh ch? quan và kh?ng có c?n c?, kh?ng theo ?i?u 217, B? lu?t T? t?ng dan s?”, TAND t?nh ??k N?ng cho hay.

Quy?t ??nh s? 06/2020/Q?-PT c?a TAND t?nh ??k N?ng kh?ng ??nh, vi?c bác t? cách ng??i tham gia t? t?ng (???ng s?) ??i v?i bà Y?n c?a TAND huy?n ??k Song là kh?ng có c? s?. ?i?u này ?? làm ?nh h??ng nghiêm tr?ng t?i quy?n và l?i ích h?p pháp c?a bà Y?n.

T? nh?ng ly l? trên, c?p phúc th?m ?? ngh? Chánh án TAND t?nh ??k N?ng ki?n ngh? Chánh án TAND c?p cao t?i TP. HCM h?y b? các quy?t ??nh mà tòa ??k Song ban hành tr??c ?ó, t?c h?y quy?t ??nh c?ng nh?n h?p ??ng chuy?n nh??ng gi?a bà ?? Th? N?ng và ?ng ?? V?n D?ng (anh trai bà N?ng).

Tóm t?t v? tòa x? “lén”

Nh? Dan trí ?? ph?n ánh, bà Nguy?n Th? Y?n và bà ?? Th? N?ng (trú cùng x?) liên quan ??n v? án Tranh ch?p h?p ??ng tài s?n do TAND huy?n ??k Song th? ly ngày 14/10/2019.

C?ng ngày 14/10/2019, do bà N?ng ?? th?c hi?n h?p ??ng chuy?n nh??ng m?t l? ??t có di?n tích h?n 1,4 ha cho ?ng ?? V?n M?nh (anh trai bà N?ng) nên bà Y?n ?? có ??n ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp kh?n c?p t?m th?i. TAND huy?n ??k Song ch?p nh?n và “c?m v? ch?ng bà N?ng th?c hi?n vi?c chuy?n d?ch th?a ??t nói trên”.

V? tòa b?t ng? x? lén t?i ??k N?ng: Vi ph?m t? t?ng nghiêm tr?ng! - 2
TAND huy?n ??k Song n?i di?n ra v? x? "lén" liên quan ??n bà Y?n

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDDo b? áp d?ng bi?n pháp kh?n c?p, kh?ng th?c hi?n ???c vi?c chuy?n nh??ng th?a ??t nên ?ng M?nh ?? ki?n bà N?ng ra TAND huy?n ??k Song ?? c?ng nh?n h?p ??ng. Bà Y?n ???c TAND huy?n ??k Song m?i tham gia t? t?ng v?i t? cách là ng??i có quy?n l?i, ngh?a v? liên quan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau ?ó, t?i b?n án s? th?m c?a TAND huy?n ??k Song (ngày 13/2/2020) và phúc th?m c?a TAND t?nh ??k N?ng (9/7/2020) ?? bu?c bà N?ng ph?i tr? l?i tài s?n cho bà Y?n.

Ngày 6/7/2020, TAND t?nh ??k N?ng ?? quy?t ??nh h?y b? bi?n pháp ng?n ch?n kh?n c?p t?m th?i tr??c ?ó mà TAND huy?n ??k Song ban hành. Ngày 13/7/2020, TAND huy?n ??k Song ra quy?t ??nh s? 01/2020/Q?ST-DS, ?ình ch? yêu c?u ??c l?p c?a bà.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?áng chú y, tr??c và sau khi ban hành các quy?t ??nh, bà Y?n kh?ng ???c m?i lên làm vi?c và c?ng kh?ng giao quy?t ??nh ?? bà này th?c hi?n quy?n kháng cáo. Ph?i 10 ngày sau, bi?t th?ng tin TAND huy?n ??k Song ?? “lén” x? v? án mà bà Y?n ???c xác ??nh là ng??i có quy?n l?i, ngh?a v? liên quan, bà Y?n m?i ??n tòa ?? xin các quy?t ??nh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??c bi?t, cùng ngày 13/7/2020, TAND huy?n ??k Song ra quy?t ??nh ?ình ch? yêu c?u ??c l?p c?a bà Y?n thì ngay l?p t?c, ??n v? này ?? “hòa gi?i thành”, sau ?ó c?ng nh?n h?p ??ng c?a bà N?ng và ?ng M?nh, c?ng nh?n vi?c chuy?n d?ch tài s?n gi?a hai anh em bà N?ng.

Vi?c TAND huy?n ??k Song gi?i quy?t v? án tranh ch?p c?a bà N?ng và ?ng M?nh m?t cách b?t ng?, “bí m?t” khi?n bà Y?n ??ng tr??c nguy c? m?t tài s?n. Quá trình gi?i quy?t v? án xu?t hi?n nhi?u d?u hi?u vi ph?m t? t?ng dan s? nên bà Y?n ?? làm ??n kháng cáo, g?i TAND các c?p xem xét l?i v? án.

Báo Dan trí Hình ảnh gây sốc khi chơi CDs? ti?p t?c th?ng tin v? vi?c.

D??ng Phong