Th? t?, 30/09/2020 - 06:56

V? “tàn sát” r?ng già ? Phú Yên: Thêm 1 ??i t??ng b? kh?i t?

Dan trí

Quá trình m? r?ng ?i?u tra v? phá r?ng giáp ranh gi?a hai huy?n Tay Hòa và S?ng Hinh, C?ng an t?nh Phú Yên ?? kh?i t? thêm 1 ??i t??ng v? t?i “Vi ph?m quy ??nh v? khai thác, b?o v? r?ng và lam s?n”.

Ngày 29/9, C? quan CS?T C?ng an t?nh Phú Yên cho bi?t, ?? kh?i t?, b?t t?m giam b? can Nguy?n R?ng (SN 1975, trú x? S?n Thành ??ng, huy?n Tay Hòa, Phú Yên) v? t?i “Vi ph?m quy ??nh v? khai thác, b?o v? r?ng và lam s?n” ???c quy ??nh t?i ?i?u 232-B? lu?t Hình s? n?m 2015.

V? “tàn sát” r?ng già ? Phú Yên: Thêm 1 ??i t??ng b? kh?i t? - 1

Hàng tr?m cay r?ng b? các ??i t??ng "lam t?c"ch?t phá kh?ng th??ng ti?c

T? nh?ng ch?ng c?, tài li?u thu th?p ???c, C?ng an Phú Yên xác ??nh Nguy?n R?ng là ??i t??ng tham gia phá r?ng t?i v? trí kho?nh 7 và kho?nh 10, ti?u khu 358 (x? S?n Thành Tay, huy?n Tay Hòa).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ay là v? trí phá r?ng ???c phát hi?n sau khi C? quan C?nh sát ?i?u tra m? r?ng hi?n tr??ng v? án vào ??u tháng 9/2020.

V? “tàn sát” r?ng già ? Phú Yên: Thêm 1 ??i t??ng b? kh?i t? - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhi?u g? r?ng b? b? l?i hi?n tr??ng

T?i khu v?c này phát hi?n hàng tr?m cay g? r?ng b? ch?t phá, các ??i t??ng lam t?c ?? ?? l?i r?ng 153 khúc g? tròn; 1 khúc g? x? h?p và 42 bìa g?. Toàn b? s? g? này ?ang ti?n hành bàn giao cho c? quan c?ng an ?? ph?c v? ?i?u tra.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c ?ó, C? quan CS?T C?ng an t?nh Phú Yên ?? kh?i t? v? án; kh?i t? và b?t t?m giam các ??i t??ng Nguy?n Hoài Linh, (SN 1979, trú x? S?n Thành ??ng); Tr?n V?n T?n (SN 1980, trú x? S?n Thành ??ng, huy?n Tay Hòa) và Tr??ng Thái V??ng (SN 1988, trú ph??ng Hòa Xuan Tay, TX. ??ng Hòa) cùng v? t?i danh trên.

V? “tàn sát” r?ng già ? Phú Yên: Thêm 1 ??i t??ng b? kh?i t? - 3

Lam t?c m? ???ng quy m? l?n ?? thu?n ti?n cho vi?c phá r?ng

Nh? Dan trí ?? ph?n ánh, nh?n ???c tin phá r?ng ? vùng giáp ranh huy?n Tay Hòa và S?ng Hinh, PV Dan trí ?? ti?p c?n hi?n tr??ng và ghi nh?n các ??i t??ng “lam t?c” m? ???ng quy m? l?n ?? phá r?ng ? kho?nh 7 và kho?nh 10 ti?u khu 358.

Tr??c m?c ?? ph?c t?p c?a v? vi?c, C?ng an t?nh Phú Yên ?? kh?i t? v? án. K?t qu? ki?m ??m, t?i khu v?c này có h?n 36m3 g? b? các ??i t??ng lam t?c b? l?i ng?n ngang gi?a r?ng.

??n tháng 8/2020, 3 ??i t??ng phá r?ng ? khu v?c trên b? C?ng an Phú Yên kh?i t?, b?t t?m giam. Trong quá trình làm vi?c t?i c? quan ?i?u tra, các ??i t??ng khai ngoài di?n tích r?ng ?? phá và c? quan ch?c n?ng ?? phát hi?n, các b? can ?? phá nhi?u di?n tích r?ng ? kho?nh 10 ti?u khu 358.

V? “tàn sát” r?ng già ? Phú Yên: Thêm 1 ??i t??ng b? kh?i t? - 4

C?ng an Phú Yên v?n ??ng các ??i t??ng phá r?ng s?m ra ??u thú ?? h??ng tình ti?t gi?m nh?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLàm vi?c v?i PV Dan trí, ?ng Tr?nh Lam H?i, Ch? t?ch UBND x? S?n Thành Tay (tr?c ti?p qu?n ly di?n tích r?ng trên) th?a nh?n có thi?u sót trong vi?c ki?m ??m, th?ng kê cay r?ng b? ch?t phá t?i ti?u khu 358.

Hi?n, C? quan C?nh sát ?i?u tra, C?ng an t?nh Phú Yên v?n ??ng nh?ng ??i t??ng có liên quan ??n v? phá r?ng giáp ranh t?i huy?n Tay Hòa và S?ng Hinh s?m ra ??u thú ?? h??ng tình ti?t gi?m nh?.

Trung Thi