Th? n?m, 10/09/2020 - 07:25

Phú Yên:

V? lam t?c m? ???ng phá r?ng: Quy m? th?c t? “kh?ng” h?n báo cáo!

Dan trí

Hàng tr?m cay r?ng “kh?ng” b? các ??i t??ng ch?t phá g?n ??a ?i?m phá r?ng ???c báo Dan trí ph?n ánh tr??c ?ó, tuy nhiên c? quan ch?c n?ng t?nh Phú Yên kh?ng ki?m tra, báo cáo…

Lam t?c m? ???ng, phá r?ng quy m? l?n ? Phú Yên

Vào tháng 5/2020, Dan trí ?? ph?n ánh v? vi?c Lam t?c m? ???ng vào tàn phá nhi?u cay r?ng phòng h? t?i huy?n Tay Hòa và S?ng Hinh c?a t?nh Phú Yên.

V? lam t?c m? ???ng phá r?ng: Quy m? th?c t? “kh?ng” h?n báo cáo! - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? phá r?ng mà báo Dan trí ph?n ánh vào tháng 5/2020

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? th?, theo báo cáo c?a S? NN&PTNT t?nh Phú Yên ngày 11/5 v? tình tr?ng phá r?ng, khai thác lam s?n trái pháp lu?t t?i vùng giáp ranh gi?a huy?n Tay Hòa và S?ng Hinh nêu r?: t?i kho?nh 7, kho?nh 10 ti?u khu 358 có 690m ???ng sang g?t; có 32 cay g? d?c theo ???ng b? c?t h?.

V? lam t?c m? ???ng phá r?ng: Quy m? th?c t? “kh?ng” h?n báo cáo! - 2

Theo báo cáo c?a S? NN&PTNT t?nh Phú Yên vào tháng 5/2020 ch? có 32 cay r?ng b? tri?t h?

Sau ?ó, C? quan c?nh sát ?i?u tra C?ng an t?nh Phú Yên kh?i t? v? án; kh?i t?, b?t t?m giam m?t s? ??i t??ng. Trong quá trình ?i?u tra m? r?ng, C? quan C?nh sát ?i?u tra phát hi?n quy m? phá r?ng ? th?c t? g?p kho?ng 6 l?n so v?i báo cáo c?a m?t s? ??n v? ch?c n?ng tr??c ?ó.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? th?, C? quan c?ng an phát hi?n, ch? cách hi?n tr??ng v? phá r?ng ???c phát hi?n vào tháng 5/2020 ch?ng 40m, lam t?c m? ???ng vào r?ng r?ng 3m, dài kho?ng 1km ?? ??n h? hàng tr?m cay g? l?n.

V? lam t?c m? ???ng phá r?ng: Quy m? th?c t? “kh?ng” h?n báo cáo! - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTho?t nhìn ?ay là ?o?n ???ng c?, tuy nhiên 2 bên ???ng v?n có nhi?u cay g? l?n b? tri?t h?

N?m ???c th?ng tin, PV Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD cùng ??ng nghi?p tr?i qua 6km ???ng r?ng ?? ??n ???c ??a ?i?m này. T?i ?ay ch?ng ki?n, m?t con ???ng r?ng, m?i có d?c ng??c h?n 45 ?? ???c các ??i t??ng lam t?c m? ?? thu?n ti?n cho vi?c phá r?ng.

Hai bên ???ng cay r?ng b? ??n h? ng?n ngang, g? m?i có, c? có. Nhi?u g?c cay có ???ng kính 2 ??n 3 ng??i ?m ???c các ??i t??ng lam t?c ch?t h? kh?ng th??ng ti?c... M?t s? cay r?ng to ???c x? thành nh?ng thanh vu?ng ?? thu?n ti?n cho vi?c v?n chuy?n.

V? lam t?c m? ???ng phá r?ng: Quy m? th?c t? “kh?ng” h?n báo cáo! - 4

M?t cay g? 2 ng??i ?m b? các ??i t??ng phá r?ng ch?t phá kh?ng th??ng ti?c

V? lam t?c m? ???ng phá r?ng: Quy m? th?c t? “kh?ng” h?n báo cáo! - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDGi?a r?ng già, ch? m?t s? cay r?ng to nh?ng r?ng than ???c “may m?n” ?? l?i làm “lá ph?i xanh”.

V?n ?? ??t ra ? ?ay là t?i sao lam t?c ngang nhiên m? ???ng vào phá r?ng trong th?i gian dài và v? trí phá r?ng g?n k? nhau nh?ng c? quan ch?c n?ng khi th?ng kê, ki?m ??m l?i kh?ng ??y ???

V? lam t?c m? ???ng phá r?ng: Quy m? th?c t? “kh?ng” h?n báo cáo! - 6

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng cay r?ng r?ng than m?i ???c may m?n ?? l?i r?ng

V? lam t?c m? ???ng phá r?ng: Quy m? th?c t? “kh?ng” h?n báo cáo! - 7

Là ??n v? ???c nh?n trách nhi?m qu?n ly di?n tích r?ng b? ch?t phá trên, ?ng Tr?nh Lam H?i, Ch? t?ch UBND x? S?n Thành Tay th?a nh?n có thi?u sót trong vi?c ki?m ??m, th?ng kê cay r?ng b? ch?t phá t?i ti?u khu 358.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“?ay là thi?u sót c?a ??n v?. Vì t? phía d??i nhìn lên, anh em th?y con ???ng này là con ???ng c? cay c?i t??ng ??i ch?ng ch?t nên kh?ng ngh? ?o?n trên các ??i t??ng m? ???ng, phá r?ng quy m? ??n v?y.

Sau khi b? b?t, các ??i t??ng lam t?c khai nh?n thêm thì ??a ph??ng ?? có ph?i h?p v?i l?c l??ng c?ng an, ki?m lam ki?m tra thêm. Th?c t? cho th?y quy m? phá r?ng l?n. S? l??ng cay r?ng b? c?t th?ng kê ???c là h?n 200 cay. ” - ?ng H?i nói.

V? lam t?c m? ???ng phá r?ng: Quy m? th?c t? “kh?ng” h?n báo cáo! - 8

Con ???ng m?i m? r?ng kho?ng 3m, 2 bên ???ng ng?n ngang cay g?

Sau khi v? vi?c phá r?ng giáp ranh gi?a huy?n Tay Hòa và S?ng Hinh x?y ra, Chi c?c Ki?m lam Phú Yên kh?ng ??nh s? ph?i h?p v?i chính quy?n ??a ph??ng và ch? r?ng ?? m? r?ng ph?m vi tu?n tra nh?m phát hi?n các v? phá r?ng khác.

Tuy nhiên cùng trong ti?u khu 358 và ch? cách v? trí phá r?ng ban ??u ch? có 40m nh?ng l?i kh?ng ???c phát hi?n !?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNói v? v?n ?? này, ?ng Mai Ne, Phó Ch? t?ch UBND huy?n Tay Hòa cho bi?t: Vi?c qu?n ly r?ng là khó kh?n vì di?n tích r?ng l?i ti?p giáp v?i huy?n S?ng Hinh nên c?ng tác qu?n ly kh?ng ???c ch?t ch?. Còn ??i v?i l?c l??ng ki?m lam c?ng th??ng xuyên ki?m tra nh?ng kh?ng phát hi?n ???c, l?c l??ng c?a x? thì quá m?ng nên ki?m tra kh?ng ra.

“Vi?c né tránh, bao che hay kh?ng thì ch?a có xem xét c? th? vì ch?a có ai ph?n ánh có s? c?u k?t ?? vi ph?m pháp lu?t. N?u c? quan ?i?u tra phát hi?n ???c cá nhan, t?p th? nào c?u k?t v?i lam t?c ?? phá r?ng thì chúng t?i s? ki?n ngh? x? ly nghiêm” - ?ng Ne nói.

V? lam t?c m? ???ng phá r?ng: Quy m? th?c t? “kh?ng” h?n báo cáo! - 9

UBND x? S?n Thành Tay th?a nh?n thi?u sót trong vi?c ki?m tra, báo cáo các di?n tích r?ng b? tàn phá

Tr??c ?ó nh? báo Dan trí ?? ph?n ánh, nh?n ???c tin báo v? v? vi?c phá r?ng, phóng viên Dan trí ?? tr?i qua nhi?u kilomet ???ng r?ng ?? ghi nh?n th?c t?. T?i vùng giáp ranh gi?a huy?n Tay Hòa và huy?n S?ng Hinh hàng lo?t cay r?ng ?? b? lam t?c ??n h? và v?n chuy?n ra ngoài.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau ?ó, C? quan C?nh sát ?i?u tra C?ng an t?nh Phú Yên kh?i t? v? án “Vi ph?m quy ??nh v? khai thác, b?o v? r?ng và lam s?n”.

Ngày 28/8, C? quan C?nh sát ?i?u tra C?ng an t?nh Phú Yên ?? kh?i t? và b?t t?m giam ??i t??ng Nguy?n Hoài Linh, bi?t danh Linh L?c Qu?n (SN 1979) và Tr?n V?n T?n, bi?t danh là K?o (SN 1980) cùng trú x? S?n Thành ??ng, huy?n Tay Hòa v? t?i “Vi ph?m các quy ??nh v? khai thác, b?o v? r?ng và qu?n ly lam s?n” ???c quy ??nh t?i ?i?u 232 - B? lu?t Hình s? n?m 2015.

Cùng hành vi nêu trên còn có m?t ??i t??ng khác b? t?m gi? kh?n c?p là Tr??ng Thái V??ng (SN 1988), trú ? th?n Nam Bình 2, ph??ng Hòa Xuan Tay, TX. ??ng Hòa.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHi?n nay C? quan c?nh sát ?i?u tra C?ng an t?nh Phú Yên v?n ?ang ti?p t?c m? r?ng ?i?u tra v? án.

Trung Thi