Th? n?m, 17/09/2020 - 07:31

Qu?ng Tr?:

V? g?n 1.000 ha r?ng b? l?n chi?m: B?t ng? g?n 500 ha kh?ng ai nh?n!

Dan trí

Sau khi ch? r?ng là C?ng ty TNHH MTV Lam nghi?p ???ng 9 bàn giao ??t, x? Cam Tuy?n, huy?n Cam L? ?? th?ng báo nhi?u l?n nh?ng phát hi?n g?n 500 ha ??t kh?ng có ai ??n khai nh?n.

Liên quan ??n v? l?n chi?m ??t r?ng trái phép ?? tr?ng keo, tràm t?i Qu?ng Tr?, th?i gian qua chính quy?n ??a ph??ng ?? th?c hi?n vi?c giao ??t cho ng??i dan s?n xu?t, sau khi ???c C?ng ty TNHH MTV Lam nghi?p ???ng 9 (g?i t?t là C?ng ty Lam nghi?p ???ng 9) bàn giao ??t r?ng.

Tuy nhiên, ?i?u b?t ng? là trong quá trình th?c hi?n giao ??t, ??a ph??ng phát hi?n g?n 500 ha ??t r?ng b? l?n chi?m tr?ng cay keo, tràm ? x? Cam Tuy?n (huy?n Cam L?, t?nh Qu?ng Tr?) hi?n kh?ng có ng??i ??n khai nh?n là ch? s? h?u.

Có cán b? C?ng ty xam l?n ??t r?ng

C?ng ty Lam nghi?p ???ng 9 ???c Nhà n??c giao qu?n ly và s? d?ng h?n 7.000 ha r?ng và ??t r?ng, ? khu v?c phía Tay c?a huy?n Gio Linh và huy?n Cam L? (t?nh Qu?ng Tr?).

Vào n?m 2016, c?ng ty này th?c hi?n rà soát, ?? phát hi?n g?n 1.000 ha ??t r?ng b? l?n chi?m trái phép, ch? y?u trên ??a bàn huy?n Cam L?. Ph?n l?n di?n tích ??t b? xam chi?m ???c s? d?ng tr?ng keo tràm, cay cao su.

V? g?n 1.000 ha r?ng b? l?n chi?m: B?t ng? g?n 500 ha kh?ng ai nh?n! - 1

?ng Nguy?n H?ng Thái - Giám ??c C?ng ty ???ng 9 c?ng b? ki?m ?i?m vì "m??n ??t r?ng" làm trang tr?i

Khi v? vi?c ???c phát hi?n, chính quy?n và C?ng ty Lam nghi?p ???ng 9 ?? áp d?ng nhi?u cách ?? thuy?t ph?c ng??i dan tr? l?i ??t, nh?ng g?p r?t nhi?u khó kh?n.

Theo l?nh ??o C?ng ty Lam nghi?p ???ng 9 gi?i thích, nh?ng ng??i l?n chi?m là ng??i dan ??a ph??ng và m?t s? c?ng nhan c?a c?ng ty này. Th? nh?ng, qua tìm hi?u ???c bi?t, trong s? nh?ng ng??i l?n chi?m ??t r?ng có c? cán b? C?ng ty Lam nghi?p ???ng 9, ng??i nhà cán b?…

Sau ?ó, C?ng ty Lam nghi?p ???ng 9 cùng chính quy?n ??a ph??ng ?? t?o ?i?u ki?n cho ng??i l?n chi?m ??t ???c khai thác s?n ph?m cay tr?ng trên ??t. Khi cay r?ng ??n tu?i, thì khai thác, r?i tr? l?i ??t cho c?ng ty.

Tuy nhiên, nhi?u h? chay ?, khai thác xong cay kh?ng ch?u tr? l?i mà ti?p t?c tr?ng m?i l?i chu k? r?ng khác.

Ngh?ch ly hàng tr?m ha r?ng... "v? ch?"

Xác ??nh m?t trong nh?ng nguyên nhan l?n chi?m ??t tr?ng r?ng là do thi?u ??t, nên UBND t?nh Qu?ng Tr? có ch? tr??ng thu h?i l?i 3.000/6.800 ha ??t r?ng c?a C?ng ty Lam nghi?p ???ng 9 ?? bàn giao l?i cho các ??a ph??ng, chia cho dan s?n xu?t.

Theo ?ó, th?c hi?n ch? tr??ng này, C?ng ty Lam nghi?p ???ng 9 giao l?i cho huy?n Cam L? 614 ha ??t r?ng, thu?c ??a ph?n x? Cam Tuy?n.

??n th?i ?i?m này, x? Cam Tuy?n m?i x? ly ???c 118/614 ha ??t, giao cho ng??i dan s?n xu?t. Còn 496 ha ??t thì khi nh?n bàn giao, ph?n l?n trên ??t ?? ???c tr?ng cay keo tràm nhi?u n?m tu?i.

V? g?n 1.000 ha r?ng b? l?n chi?m: B?t ng? g?n 500 ha kh?ng ai nh?n! - 2

Chính quy?n x? Cam Tuy?n, huy?n Cam L? ?? phát ?i th?ng báo nh?ng có g?n 500ha r?ng ch?a có ai khai nh?n là ch? s? h?u.

Tr? l?i v? v?n ?? này, ?ng Nguy?n Anh Tuan – Bí th? ??ng ?y, Ch? t?ch UBND x? Cam Tuy?n cho bi?t, x? ?? th?ng báo qua h? th?ng th?ng tin nh?: ?ài truy?n hình, h? th?ng truy?n thanh c?a x? nhi?u l?n, nh?ng g?n 500 ha ??t nói trên kh?ng có ai ??n kê khai.

L?nh ??o x? Cam Tuy?n gi?i thích, khi C?ng ty Lam nghi?p ???ng 9 bàn giao ??t r?ng cho ??a ph??ng qu?n ly, trong ?ó có nhi?u ng??i xam l?n. X? ?ang n? l?c tìm m?i cách ?? giao cho dan nh?ng nhi?u ha ??t r?ng ch?a có ai nh?n. Tr??c ?ay, C?ng ty Lam nghi?p ???ng 9 có cung c?p th?ng tin v? nh?ng ng??i khai thác trên ??t nh?ng kh?ng r? ràng.

“Th?i gian qua, x? ?? làm th?ng báo trên các ph??ng ti?n th?ng tin ?? ai làm thì ??n kê khai, t? ?ó x? n?m ???c ai là ch? s? h?u, nh?ng hi?n ch?a n?m ???c c? th?. Tr??c v?n ?? này, huy?n Cam L? ?? có ch? ??o c? g?ng tìm ra ch? s?n xu?t, yêu c?u h? ??n kê khai ?? sau này ti?n hành giao cho dan theo ?úng ??i t??ng”, ?ng Tuan nói.

Theo ?ng Tuan, sau này x? ki?m tra ch?t ch? h?n v?n ?? khai thác r?ng ?? yêu c?u ng??i ??n kê khai.

Hi?n x? ?ang xin y ki?n huy?n Cam L? v? vi?c ph?i h?p v?i l?c l??ng c?ng an, ki?m lam ?? ch?n ???ng vào các di?n tích ??t b? xam chi?m có r?ng tr?ng "v? ch?".

??ng ??c