Th? t?, 18/11/2020 - 07:56

TP.HCM - Bài 13:

V? dành c? thanh xuan ?i ?òi ??t: 7 l?n yêu c?u gi?i quy?t t? Chính ph?!

Dan trí

Quá th?i h?n báo cáo theo yêu c?u Th? t??ng, Phó Th? t??ng nh?ng ??n nay vi?c gi?i quy?t khi?u n?i c?a ng??i ph? n? dành c? thanh xuan ?i ?òi ??t v?n ch?a d?t ?i?m sau hàng lo?t ch? ??o t? Chính ph?.

Hàng lo?t ch? ??o t? Chính ph?

V? dành c? thanh xuan ?i ?òi ??t: 7 l?n yêu c?u gi?i quy?t t? Chính ph?! - 1

V?n phòng Chính ph? phát ?i nhi?u v?n b?n truy?n ??t y ki?n ch? ??o c?a Th? t??ng, Phó Th? t??ng Chính ph? v? vi?c gi?i khi?u n?i c?a bà Ph??ng nh?ng ??n nay c? quan ch?c n?ng v?n ch?a x? ly d?t ?i?m.

Ngày 17/11, trao ??i v?i PV Dan trí, gia ?ình bà Lê Th? H?ng Ph??ng (SN 1955, ng? TPHCM) cho bi?t v?n ch?a nh?n ???c th?ng báo c?a UBND TP.HCM v? vi?c gi?i quy?t khi?u n?i c?a gia ?ình bà. Bà Ph??ng th??ng xuyên g?i ??n kêu c?u ??n UBND TP.HCM nh?ng kh?ng ???c phúc ?áp.

Liên quan ??n v? vi?c này, V?n phòng Chính ph? ti?p t?c có v?n b?n 4262/VPCP-VI g?i ??n UBND TP.HCM yêu c?u gi?i quy?t khi?u n?i c?a bà Lê Th? H?ng Ph??ng.?

Trong ?ó nêu r?: “Vi?c gi?i quy?t khi?u n?i c?a bà Lê Th? H?ng Ph??ng liên quan ??n quy?n s? d?ng ??t t?i qu?n Bình Tan, TPHCM, Th? t??ng Chính ph? ?? có y ki?n ch? ??o t?i V?n b?n s? 206/TB-VPCP ngày 23/12/2019. Theo ?ó, UBND TP.HCM có v?n b?n báo cáo Th? t??ng Chính ph? tr??c ngày 1/3/2020. Tuy nhiên, ??n nay UBND TP.HCM ch?a có v?n b?n báo cáo Th? t??ng Chính ph?. Bà Lê Th? H?ng Ph??ng ti?p t?c có ??n g?i Th? t??ng Chính ph?”.?

"Th?c hi?n quy ch? làm vi?c c?a Chính ph?, V?n phòng Chính ph? ?? ngh? UBND TP.HCM s?m có v?n b?n báo cáo k?t qu? th?c hi?n ch? ??o c?a Th? t??ng Chính Ph?, g?i V?n phòng Chính ph? tr??c ngày 15/6/2020", V?n b?n nêu 4262/VPCP-VI nêu r?.?

G?n 20 n?m qua, ?? có 6 v?n b?n c?a Th? t??ng, Phó Th? t??ng Chính ph? nh?c nh?, ??n ??c gi?i quy?t nh?ng ch?a ???c UBND TP.HCM gi?i quy?t th?u ?áo. C? th?: V?n b?n s? 2254/VPCP.VII ngày 9/5/2003; v?n b?n s? 4657/VPCP.VII ngày 24/8/2006; v?n b?n s? 5712/VPCP – KNTN ngày 29/8/2008; v?n b?n s? 2493/VPCP-KNTC ngày 17/4/2009, v?n b?n s? 5892/VPCP-V.I ngày 7/6/2017; v?n b?n s? 206/TB-VPCP ngày 23/12/2019 và m?i ?ay là v?n b?n 4262/VPCP-VI.

Tr??c ?ó, ngày 29/10/2018, Phó Ch? nhi?m V?n phòng Chính ph? Nguy?n Duy H?ng ?? ky v?n b?n s? 10476/VPCP-V.I g?i Thanh tra Chính ph? v? vi?c gi?i quy?t khi?u n?i c?a bà Lê Th? H?ng Ph??ng.?

V? dành c? thanh xuan ?i ?òi ??t: 7 l?n yêu c?u gi?i quy?t t? Chính ph?! - 2

Bà Ph??ng b?t khóc n?c n? trong l?n làm vi?c v?i Ban ti?p C?ng dan Trung ??ng n?m 2018.

V? dành c? thanh xuan ?i ?òi ??t: 7 l?n yêu c?u gi?i quy?t t? Chính ph?! - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN?m 2018, Tr??ng Ban ti?p c?ng dan Trung ??ng Nguy?n H?ng ?i?p kh?ng ??nh s? quy?t li?t x? ly s? vi?c và kh?ng ng?i va ch?m ?? gi?i quy?t khi?u n?i cho ng??i dan. Tuy nhiên ??n nay s? vi?c v?n "gi?m chan t?i ch?".

Nhi?u l?n “??i ??n” c?u c?u, n?m 2018, bà Ph??ng m?i g?p ???c ?ng Nguy?n H?ng ?i?p, Tr??ng Ban ti?p c?ng dan Trung ??ng ?? trình bày n?i oan khu?t, ??ng cay trong su?t 40 n?m ?i ?òi ??t. Sau khi nghe bà Ph??ng trình bày, ?ng ?i?p cho bi?t, Thanh tra Chính ph? ?ang cùng v?i các c? quan ban ngành g?p rút x? ly s? vi?c ?? gi?i quy?t khi?u n?i cho ng??i dan.?

“Chúng t?i s? quy?t li?t x? ly s? vi?c và kh?ng ng?i va ch?m ?? gi?i quy?t khi?u n?i cho ng??i dan”, ?ng ?i?p kh?ng ??nh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTháng 8/2018, Thanh tra Chính ph? có ?? ngh? ?oàn ki?m tra ?? xu?t h??ng gi?i quy?t c?ng nh?n 200m2 ??t ? kh?ng thu ti?n s? d?ng ??t cho bà Ph??ng, ph?n ??t g?n 5.000m2 n?u bà Ph??ng có nhu c?u s? d?ng thì s? cho thuê ??t thu ti?n. Tuy nhiên bà Ph??ng kh?ng ??ng y v?i h??ng gi?i quy?t trên.

Hành trình gian truan ?i ?òi ??t

V? dành c? thanh xuan ?i ?òi ??t: 7 l?n yêu c?u gi?i quy?t t? Chính ph?! - 4

B?ng khoán ?i?n th? s? 1103, thu?c lo?i ??t ru?ng có di?n tích 16.000m2 nh?m l? s? 330 t? b?n ?? th? 4 – Bình Tr? ??ng (khu ??t này tr??c ?ay thu?c ??a bàn huy?n Bình Chánh, nay thu?c qu?n Bình Tan c?a gia ?ình bà Ph??ng.

Nh? Báo Dan trí ?? ph?n ánh, tr??c gi?i phóng, gia ?ình bà Lê Th? H?ng Ph??ng s? h?u 16.000 m2 ??t t?i Bình Tr? ??ng, Bình Chánh. Do n?m ? v? trí ??c ??a nên n?m 1974, gia ?ình bà san l?p m?t b?ng, xay d?ng hàng rào ?? chu?n b? xay d?ng d? án Khu th??ng xá. Ngày 30/4/1975 Sài Gòn ???c gi?i phóng, ph?n ??t này ???c chính quy?n m?i t?m gi? nh?ng kh?ng ra v?n b?n t?ch thu ho?c c?i t?o ho?c tr?ng thu s? d?ng.?

T? n?m 1978 gia ?ình bà Ph??ng liên t?c có ??n xin l?i ph?n ??t trên nh?ng l?nh ??o huy?n ch?a xem xét. Trong khi gia ?ình bà Ph??ng kh?ng có nhà ? thì g?n 30 cán b? ???c vào khu ??t này ?? c?t nhà. Nhi?u l?n g?i ??n khi?u n?i nh?ng ??n này, gia ?ình bà Ph??ng v?n ch?a nh?n l?i ???c t?c ??t nào, dù s? vi?c ?? ???c Chính ph? vào cu?c ch? ??o.

Theo báo cáo s? 485/BC.TTCP ngày 16/3/2009 v? gi?i quy?t khi?u n?i c?a bà Ph??ng c?a Thanh tra Chính ph?, ph?n ??t có di?n tích 16.000m2 có ngu?n g?c tr??c 30/4/1975 do bà Tr?n Th? ?ê (m? bà Ph??ng) ??ng ch? quy?n, sau ngày 30/4/1975 do UBND th? tr?n An L?c ti?p qu?n.

V? dành c? thanh xuan ?i ?òi ??t: 7 l?n yêu c?u gi?i quy?t t? Chính ph?! - 5
V? dành c? thanh xuan ?i ?òi ??t: 7 l?n yêu c?u gi?i quy?t t? Chính ph?! - 6

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDGi?y t? liên quan ??n m?nh ??t 16.000m2 c?a gia ?ình bà Ph??ng.

Tháng 9/1978, UBND TP.HCM c?p cho Ban Ki?n thi?t b?n xe mi?n Tay (BXMT) s? d?ng m?t ph?n khu ??t c?a bà ?ê ?? xay d?ng m? r?ng BXMT. Trong gi?y c?p ??t c?a UBND TP.HCM nêu: “Vi?c ??n bù hoa màu, nhà c?a c?a nhan dan c?n ph?i h?p v?i chính quy?n ??a ph??ng và theo chính sách chung c?a Nhà n??c”.?

Tháng 9/1983, UBND TP.HCM c?p phép s? d?ng ??t có th?i h?n ?? m? r?ng BXMT, trong ?ó có m?t ph?n ??t di?n tích g?n 6.100m2 có ngu?n g?c c?a bà ??. Ph?n ??t còn l?i do UBND huy?n Bình Chánh ?i?u ph?i, s? d?ng.?

Tháng 4/1979, UBND huy?n Bình Chánh ra Quy?t ??nh s? 137/Q?-UB c?p cho ?ng Nguy?n V?n Nh? 1.000m2 ?? làm nhà, ?áng chú y ph?n ??t này ?è lên “b?ng khoán” (hi?n là gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t) s? 1103 c?a gia ?ình bà Ph??ng, ??ng th?i “t?m giao thêm” cho ?ng Nh? 1.000m2 ?? ?ng Nh? s? d?ng vào m?c ?ích ch?n nu?i, c?i thi?n ??i s?ng.?

Ph?n ??t còn l?i c?a gia ?ình bà Ph??ng (n?m ngoài di?n tích ?? c?p cho BXMT, ?ng Nh? và di?n tích m? ???ng Kinh D??ng V??ng, ???ng Tên L?a), UBND huy?n Bình Chánh ti?p t?c chia cho m?t s? h? dan và các h? dan t? khai phá s? d?ng.

V? dành c? thanh xuan ?i ?òi ??t: 7 l?n yêu c?u gi?i quy?t t? Chính ph?! - 7

Ph?n ??i lay l?t c?a ng??i ph? n? dành c? tu?i thanh xuan ?i ?òi ??t.

Quá b?c xúc, gia ?ình bà Ph??ng ?? khi?u n?i v??t c?p ròng r? h?n 20 n?m qua. Theo bà Ph??ng, h?n 40 n?m qua, bà và gia ?ình ?? ?i hàng tr?m l?n t? Nam ra B?c ?? g?i hàng nghìn lá ??n kêu c?u. Hi?n, bà Ph??ng ph?i "?n nh? ? ??u" ng??i than vì kh?ng có nhà, kh?ng có tài s?n. Sau th?i gian ?i bán vé s? m?u sinh, s?c kh?e, tinh th?n bà Ph??ng ?? gi?m sút nghiêm tr?ng.

"Ni?m tin c?a t?i c? c?n d?n theo th?i gian, t?i gi? già y?u kh?ng bi?t s?ng ???c bao lau n?a. T?i mong ???c m?t l?n xem xét ??n nh?ng kh?n kh? mà t?i ?? ch?u ??ng h?n 40 n?m qua. N?u s? vi?c c?a t?i kh?ng ???c gi?i quy?t ch?c t?i ch?t kh?ng th? nh?m m?t nh? m? t?i và ch?ng t?i tr??c ?ó", bà Ph??ng n?c n?.

Dan trí s? ti?p t?c th?ng tin v? vi?c.

Xuan Hinh - Trung Kiên