Th? sáu, 14/08/2020 - 07:23

Bài 5:

V? chuy?n 16 th?a ??t trong 1 ngày: Ch? t?ch t?nh ??ng Tháp ch? ??o "nóng"

Dan trí

V? chuy?n 16 th?a ??t t? ng??i ch? sang ng??i em trong 1 ngày, Chánh Thanh tra t?nh ??ng Tháp cho bi?t, ?? có K?t lu?n thanh tra, Ch? t?ch UBND t?nh ch? ??o chuy?n h? s? sang C?ng an ?i?u tra.

Có d?u hi?u c? y làm trái quy ??nh pháp lu?t v? qu?n ly ??t ?ai

Ngày 13/8, PV Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD có bu?i làm vi?c v?i l?nh ??o Thanh tra t?nh ??ng Tháp xung quanh k?t qu? thanh tra v? vi?c bà Tr?n Th? Minh Thùy chuy?n 16 th?a ??t cho ng??i em ru?t Tr?n Di?m Thúy (cùng ng? huy?n Lai Vung, t?nh ??ng Tháp) ch? trong m?t ngày (31/5/2018). Liên quan s? v? này, hàng ch?c h? dan huy?n Lai Vung b?c xúc có ??n khi?u n?i nhi?u n?m qua và báo Dan trí ?? có nhi?u bài báo ph?n ánh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng D??ng H?ng L?c – Chánh Thanh tra t?nh ??ng Tháp cho bi?t, liên quan v? vi?c nêu trên, UBND t?nh ??ng Tháp có ch? ??o Thanh tra t?nh ti?n hành thanh tra l?i n?i dung thi?u sót t?i K?t lu?n thanh tra S? TN-MT (s? 43/KL-TTr, ngày 7/4/2020). T? ch? ??o này, Thanh tra t?nh thành l?p ?oàn c?ng tác ti?n hành thanh tra l?i v? vi?c do Phó Chánh Thanh tra t?nh Nguy?n V?n Ngh?a làm tr??ng ?oàn.

V? chuy?n 16 th?a ??t trong 1 ngày: Ch? t?ch t?nh ??ng Tháp ch? ??o nóng - 1

Sau khi Thanh tra t?nh ??ng Tháp có K?t lu?n thanh tra s? 637, Ch? t?ch UBND t?nh ??ng Tháp ch? ??o chuy?n sang c? quan C?ng an ?? ?i?u tra d?u hi?u t?i ph?m và x? ly theo quy ??nh pháp lu?t

Sau th?i gian thanh tra, ??n 13/8, ?oàn c?ng tác ?? có K?t lu?n thanh tra s? 637 và trình UBND t?nh ??ng Tháp. Ch? t?ch UBND t?nh ??ng Tháp Nguy?n V?n D??ng ?? th?ng nh?t v?i n?i dung K?t lu?n thanh tra t?nh và có y ki?n chuy?n toàn b? h? s? v? vi?c chuy?n nh??ng 16 th?a ??t t? bà Tr?n Th? Minh Thùy v?i bà Tr?n Di?m Thúy có d?u hi?u t?i ph?m sang C?ng an t?nh ?? ti?p t?c ?i?u tra, xác minh làm r? và x? ly theo quy ??nh pháp lu?t.

C? th?, theo Th?ng báo K?t lu?n s? 637/TN-TTr, ngày 13/8 c?a Thanh tra t?nh ??ng Tháp thì thành ph?n h? s? chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t gi?a bà Thùy và bà Thúy có nhi?u thi?u sót, ??ng th?i thành ph?n kh?ng ??y ?? th?ng tin và h?p l?.

Nh? vi?c c?ng ch?ng h?p ??ng chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t gi?a bà Thùy v?i bà Thúy mà Phòng C?ng ch?ng s? 2 – t?nh ??ng Tháp ch?ng th?c nh?ng ch? c?n c? vào gi?y xác nh?n tình tr?ng h?n nhan gia ?ình, v?i m?c ?ích s? d?ng dùng ?? vay v?n ngan hàng là kh?ng phù h?p…

V? chuy?n 16 th?a ??t trong 1 ngày: Ch? t?ch t?nh ??ng Tháp ch? ??o nóng - 2

Ng??i làm ??n kh?ng ky và th?i gian ghi là 31/5 nh?ng l?nh ??o x? Phong Hòa l?i ky xác nh?n vào 8/5

Thi?u ??n ?? ngh? xác nh?n vi?c s? d?ng ??t n?ng nghi?p là kh?ng ?úng quy ??nh; ??n ?? ngh? xác nh?n tr?c ti?p ??t n?ng nghi?p có ngu?n thu nh?p ?n ??nh t? s?n xu?t n?ng nghi?p ghi trên bà Tr?n Di?m Thúy, ???c UBND x? Phong Hòa xác nh?n vào 8/5/2018 là kh?ng ?úng quy ??nh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVi?c ky gi?y ch?nh ly bi?n ??ng trang 3,4 ??i v?i 16 gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, tr??c khi bà Thúy hoàn thành th? t?c ngh?a v? tài chính là kh?ng ?úng quy ??nh; trong khi ?ó, Chi nhánh VP?K?? huy?n Lai Vung Scan c?p nh?t d? li?u v? V?n phòng ??ng ky ??t ?ai t?nh vào 1/6/2018 (thay vì ngày 31/5/2018)…

V? chuy?n 16 th?a ??t trong 1 ngày: Ch? t?ch t?nh ??ng Tháp ch? ??o nóng - 3

H? s? chuy?n nh??ng hoàn t?t vào ngày 31/5/2018 nh?ng biên lai thu ti?n thu? l?i th? hi?n 1/6/2018

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCòn v? trình t?, th? t?c và quy trình ki?m soát h? s?, các c? quan th?c hi?n th? t?c hành chính kh?ng ki?m tra, th?m ??nh tính pháp ly và n?i dung h? s?; kh?ng th?c hi?n ??y ?? quy trình phi?u ki?m soát quá trình gi?i quy?t h? s?. ??ng th?i, 2 phi?u ki?m soát quá trình gi?i quy?t h? s? trên, Chi nhánh VP?K?? huy?n Lai Vung n? b? ph?n m?t c?a huy?n ??n 4/6 m?i hoàn tr?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDThanh tra t?nh ??ng Tháp k?t lu?n, h? s? chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t gi?a bà Thùy và bà Thúy kh?ng ??m b?o v? trình t?, th? t?c chuy?n nh??ng và kh?ng h?p l? theo quy ??nh pháp lu?t. Có d?u hi?u c? y làm trái quy ??nh pháp lu?t v? qu?n ly ??t ?ai.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDDo ?ó, Thanh tra t?nh ki?n ngh? Ch? t?ch UBND t?nh ??ng Tháp chuy?n toàn b? h? s? chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t gi?a bà Tr?n Th? Minh Thùy v?i bà Tr?n Di?m Thúy có d?u hi?u t?i ph?m sang C?ng an t?nh ?? ti?p t?c ?i?u tra, xác minh làm r? và x? ly theo quy ??nh pháp lu?t.

Di?n bi?n v? vi?c

Nh? Dan trí ?? ph?n ánh, cu?i n?m 2019, hàng ch?c h? dan tr?ng quyt h?ng ? huy?n Lai Vung m?t T?t vì toàn b? ti?n bán quyt h?n 3,2 t? ??ng cho bà Tr?n Th? Minh Thùy b? bà này chi?m gi?, kh?ng ch?u tr?.

Nh?ng h? bán quyt bi?t bà Thùy có 16 th?a ??t và nhi?u xe t?i nên ?? ki?n ra tòa ?? c? quan thi hành án l?y tài s?n này phát m?i, l?y ti?n tr? cho ng??i dan. Tuy nhiên, sau khi b?n án có hi?u l?c và các quy?t ??nh th?a thu?n thành gi?a bà Thùy và ng??i dan, Chi c?c thi hành huy?n Lai Vung vào cu?c thì 16 th?a ??t ?? ???c bà Thùy chuy?n nh??ng h?t cho ng??i em ru?t vào 31/5/2019. Các xe t?i c?ng ???c bà Thùy bán tr??c ?ó.

V? chuy?n 16 th?a ??t trong 1 ngày: Ch? t?ch t?nh ??ng Tháp ch? ??o nóng - 4

Các h? dan b? bà Minh Thùy chi?m d?ng ti?n bán quyt lam vào c?nh khó kh?n. Ngoài ra, h? còn cùng b?c xúc h?n khi vi?c chuy?n nh??ng 16 th?a ??t c?a bà Thùy sang bà Thúy có s? ti?p tay c?a m?t s? cán b??

Ngay sau ?ó, nh?ng h? dan này làm ??n khi?u n?i, t? cáo g?i các c? quan ch?c n?ng t?nh ??ng Tháp. Ngày 7/11/2019, Ch? t?ch UBND t?nh ??ng Tháp Nguy?n V?n D??ng, ch? ??o S? TN-MT giao thanh tra? ti?n hành thanh tra vi?c c?p gi?y ??t t?i Chi nhánh v?n phòng ??ng ky ??t ?ai huy?n Lai Vung, ??c bi?t trong ?ó có v? bà Tr?n Th? Minh Thùy chuy?n 16 th?a ??t cho ng??i em ru?t trong 1 ngày (31/5/2018).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??n 7/4, Thanh tr? S? TN-MT ?? có k?t lu?n, trong ?ó k?t lu?n vi?c chuy?n nh??ng 16 th?a ??t t? bà Minh Thùy sang ng??i em ru?t Di?m Thúy là nhanh b?t th??ng nh?ng quy trình th? t?c là ?úng.

V? chuy?n 16 th?a ??t trong 1 ngày: Ch? t?ch t?nh ??ng Tháp ch? ??o nóng - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBà Ph?m Th? Di?u Hi?n là m?t trong nh?ng h? dan b? bà Minh Thùy "qu?t" ti?n nhi?u nh?t, h?n 1,3 t? ??ng.

Nh?ng sau ?ó, ?? ??m b?o khách quan, Ch? t?ch UBND t?nh ??ng Tháp giao Thanh tra t?nh ti?n hành thanh tra l?i v? vi?c. N?u th?y có d?u hi?u t?i ph?m thì chuy?n c? quan c?ng an ?? x? ly theo qui ??nh pháp lu?t.

Hi?n t?i, hàng ch?c ng??i dan kh?ng l?y ???c ti?n bán quyt cho bà Minh Thùy, t? ch? n? thành nh?ng con n? c?a các ??i ly phan bón, ngan hàng… Nhi?u h?, kh?ng ti?n tái ??u t? ?? v??n quyt kh? héo, sau b?nh t?n c?ng h? h?i, gia ?ình lam vào c?nh khó kh?n, nay càng khó kh?n h?n.

Do ?ó, ??c mong c?a hàng ch?c nhà v??n quyt h?ng Lai Vung ch? mong nh?n l?i ti?n bán quyt ?? s?a nhà, tr? nhà và nu?i con cái ?n h?c.

Nguy?n Hành