Th? ba, 24/11/2020 - 07:16

Bài 1:

Vì sao nh?ng d? án giao “??t vàng” t?i Bình Thu?n kh?ng qua ??u giá?

Dan trí

Tr??c nh?ng lùm xùm gay x?n xao d? lu?n v? các d? án giao “??t vàng” cho doanh nghi?p kh?ng qua ??u giá, cho thuê ??t “th?n t?c”, UBND t?nh Bình Thu?n ?? có th?ng tin chính th?c xoay quanh v?n ?? này.

UBND t?nh Bình Thu?n ?? th?ng tin nh?ng v?n ?? liên quan ??n d? án l?n bi?n, b? trí s?p x?p l?i dan c? và ch?nh trang ?? th? ph??ng ??c Long (TP Phan Thi?t); D? án Khu th??ng m?i d?ch v? và dan c? Tan Vi?t Phát 2 c?a C?ng ty C? ph?n Tan Vi?t Phát; D? án Khu d?ch v? du l?ch c?ng ??ng Bi?n Quê H??ng (t?i x? Thu?n Quy, huy?n Hàm Thu?n Nam và x? Ti?n Thành, TP Phan Thi?t) và D? án Tr??ng m?m non Lê Quy ??n (t?i ph??ng Phú Th?y, TP Phan Thi?t).

Vì sao nh?ng d? án giao “??t vàng” t?i Bình Thu?n kh?ng qua ??u giá? - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDD? án L?n bi?n, b? trí s?p x?p l?i dan c? và ch?nh trang ?? th? ph??ng ??c Long (tên th??ng m?i là Hamubay) có di?n tích d? án là g?n 123 ha.

Khu ??t ???c d? lu?n ??c bi?t quan tam là d? án l?n bi?n, b? trí s?p x?p l?i dan c? và ch?nh trang ?? th? ph??ng ??c Long (tên th??ng m?i là Hamubay) có di?n tích d? án là g?n 123 ha.

Theo UBND t?nh Bình Thu?n, d? án này có di?n tích m?t n??c bi?n kho?ng 27 ha thu?c ph?n bi?n c?a ph??ng ??c Long và x? Ti?n Thành, hi?n tr?ng th?c t? kh?ng có ??t, ch? có m?t n??c bi?n và n?m ngoài di?n tích t? nhiên c?a ph??ng ??c Long, x? Ti?n Thành nên UBND t?nh Bình Thu?n kh?ng ??a ra ??u giá.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??i v?i ph?n ??t c?a các h? gia ?ình, cá nhan, các t? ch?c khác ?ang s? d?ng là 95,9 ha, ch? ??u t? ph?i th?c hi?n thu h?i ??t, b?i th??ng, h? tr?, tái ??nh c?, di d?i m? m?. UBND t?nh Bình Thu?n cho r?ng vì kh?ng có ??t s?ch nên kh?ng ?? ?i?u ki?n ?? ??u giá ??t theo quy ??nh t?i Lu?t ??t ?ai n?m 2013.

Vì sao nh?ng d? án giao “??t vàng” t?i Bình Thu?n kh?ng qua ??u giá? - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDD? án Hamubay Phan Thi?t có di?n g?n 123 ha, n?m trong danh m?c Nhà n??c thu h?i ??t ???c H?ND t?nh Bình Thu?n th?ng qua t?i Ngh? quy?t s? 40/2017/NQ-H?ND ngày 19/12/2017.

Vì sao nh?ng d? án giao “??t vàng” t?i Bình Thu?n kh?ng qua ??u giá? - 3

D? án này có di?n tích m?t n??c bi?n kho?ng 27 ha thu?c ph?n bi?n c?a ph??ng ??c Long và x? Ti?n Thành,?95,9 ha còn l?i???t c?a các h? gia ?ình, cá nhan, các t? ch?c khác.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDD? án ???c UBND t?nh phê duy?t ch? tr??ng ??u t? ?úng quy ??nh c?a Lu?t ??u t? n?m 2014 và n?m trong danh m?c Nhà n??c thu h?i ??t ???c H?ND t?nh Bình Thu?n th?ng qua t?i Ngh? quy?t s? 40/2017/NQ-H?ND ngày 19/12/2017.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? th?ng tin kh?ng ??u giá quy?n s? d?ng ??t thu?c 3 l? ??t s? 18,19 và 20 có di?n tích kho?ng 9,2 ha c?a d? án Khu th??ng m?i d?ch v? và dan c? Tan Vi?t Phát 2 c?a C?ng ty C? ph?n Tan Vi?t Phát, l?nh ??o UBND t?nh Bình Thu?n xác ??nh, 3 l? ??t này ?? ???c th?ng báo bán ??u giá 6 l?n t? n?m 2013 – 2015.

Vì sao nh?ng d? án giao “??t vàng” t?i Bình Thu?n kh?ng qua ??u giá? - 4
Vì sao nh?ng d? án giao “??t vàng” t?i Bình Thu?n kh?ng qua ??u giá? - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD3 l? ??t s? 18,19 và 20 có di?n tích kho?ng 9,2 ha c?a d? án Khu th??ng m?i d?ch v? và dan c? Tan Vi?t Phát 2.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDRiêng l?n th? 6 (ngày 26/11/2015) có m? r?ng th?ng báo trên các báo Trung ??ng ngoài ??a ph??ng nh?ng kh?ng có ng??i tham gia nên UBND t?nh giao ??t, cho thuê ??t ??i v?i 3 l? ??t trên cho C?ng ty C? ph?n Tan Vi?t Phát là ?úng theo quy ??nh pháp lu?t.

??i v?i d? án Tr??ng m?m non Lê Quy ??n, l?nh ??o UBND t?nh Bình Thu?n kh?ng ??nh, ?ay là d? án r?t c?n thi?t và phù h?p v?i tình hình th?c t?, gi?i quy?t ???c nhu c?u h?c t?p c?a con em nhan dan trên ??a bàn TP. Phan Thi?t.

Vì sao nh?ng d? án giao “??t vàng” t?i Bình Thu?n kh?ng qua ??u giá? - 6

D? án Tr??ng m?m non Lê Quy ??n.

Theo ?ó, các th? t?c th?c hi?n th? t?c kêu g?i ??u t?, v? ??u giá (kh?ng ??u giá) quy?n s? d?ng ??t; Quy?t ??nh ch?p thu?n ch? tr??ng ??u t?... c?a d? án ??u ?úng theo quy ??nh c?a pháp lu?t, ??m b?o ?úng quy ??nh c?a Lu?t ??u t? n?m 2014.

T?i bu?i h?p báo ngày 18/11, l?nh ??o UBND t?nh Bình Thu?n c?ng cung c?p th?ng tin liên quan ??n d? án Khu d?ch v? du l?ch c?ng ??ng Bi?n Quê H??ng. Theo ?ó, d? án này ???c UBND t?nh c?p ch? tr??ng ??u t? vào tháng 12/2016 cho C?ng ty TNHH Bi?n Quê H??ng - Phan Thi?t (tr??c ?ay là C?ng ty C? ph?n giao nh?n v?n t?i và hóa ch?t Vi?t Nam). Sau ?ó ch? tr??ng ??u t? ???c ?i?u ch?nh vào các n?m 2018, 2019 và 2020.

Vì sao nh?ng d? án giao “??t vàng” t?i Bình Thu?n kh?ng qua ??u giá? - 7

D? án Khu d?ch v? du l?ch c?ng ??ng Bi?n Quê H??ng (t?i x? Thu?n Quy, huy?n Hàm Thu?n Nam và x? Ti?n Thành, TP Phan Thi?t).

D? án ???c UBND t?nh giao ??t, cho thuê ??t vào tháng 9/2018, ?i?u ch?nh l?i vào tháng 5/2019 v?i di?n tích h?n 12,5 ha. Trong ?ó, di?n tích g?n 10,5 ha t?i x? Thu?n Quy (huy?n Hàm Thu?n Nam) v?i m?c ?ích s? d?ng ??t là “??t th??ng m?i d?ch v?”, hình th?c s? d?ng ??t là Nhà n??c cho thuê ??t tr? ti?n thuê ??t m?t l?n. Di?n tích kho?ng 2,06 ??t t?i x? Ti?n Thành (TP Phan Thi?t) v?i m?c ?ích ??u t? các h?ng m?c ?ích c?ng c?ng theo hình th?c s? d?ng ??t là Nhà n??c giao ??t kh?ng thu ti?n s? d?ng ??t.

Vì sao nh?ng d? án giao “??t vàng” t?i Bình Thu?n kh?ng qua ??u giá? - 8

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB?n th?ng tin d? án?Khu d?ch v? du l?ch c?ng ??ng Bi?n Quê H??ng.

L?nh ??o UBND t?nh Bình Thu?n kh?ng ??nh, d? án Khu d?ch v? du l?ch c?ng ??ng Bi?n Quê H??ng thu?c tr??ng h?p kh?ng ??u giá quy?n s? d?ng ??t theo quy ??nh t?i kho?n 2 ?i?u 118 Lu?t ??t ?ai n?m 2013.

Tr??c nh?ng th?ng tin cho r?ng, t?nh Bình Thu?n “?u ái” cho ch? ??u t? chuy?n ??i h?n 7 ha r?ng ?? làm d? án, ??i di?n S? N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n kh?ng ??nh vi?c chuy?n m?c ?ích s? d?ng r?ng sang m?c ?ích khác ??i v?i di?n tích 7,17 ha cay phi lao n?m trong khu v?c d? án ???c tr?ng t? ngan sách Nhà n??c, n?m ngoài quy ho?ch 03 lo?i r?ng qua các th?i k? nên kh?ng ph?i là r?ng phòng h?.

Vì sao nh?ng d? án giao “??t vàng” t?i Bình Thu?n kh?ng qua ??u giá? - 9

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo S? N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n, vi?c chuy?n m?c ?ích s? d?ng r?ng sang m?c ?ích khác ??i v?i di?n tích 7,17 ha ??m b?o ?i?u ki?n theo quy ??nh t?i ?i?u 19 Lu?t Lam nghi?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ay là di?n tích n?m riêng l? t?i khu v?c giáp ranh 2 ??a ph??ng, trên di?n tích thu?c b?i ngang ven bi?n Ti?n Thành - Thu?n Quy, tr??c ?ay là b?i ??t tr?ng ???c UBND x? Thu?n Quy và Ti?n Thành b? trí tr?ng cay phi lao n?m 1995. Qua rà soát, h? s? chuy?n m?c ?ích s? d?ng r?ng sang m?c ?ích khác ??i v?i di?n tích 7,17 ha ??m b?o ?i?u ki?n theo quy ??nh t?i ?i?u 19 Lu?t Lam nghi?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDDù UBND t?nh Bình Thu?n ?? th?ng tin v? 4 d? án trên, tuy nhiên có d? án xu?t hi?n liên ti?p nh?ng v?n b?n, t? trình nhanh l? k? c?a c? quan ch?c n?ng t?nh Bình Thu?n khi giao ??t c?ng cho doanh nghi?p kh?ng th?ng qua ??u giá khi?n d? lu?n kh?ng kh?i b?n kho?n ??t ra cau h?i có hay kh?ng s? “??c cách” xu?t phát t? ?? xu?t c?a các c? quan tham m?u, sau ?ó UBND t?nh Bình Thu?n giao “??t vàng” cho doanh nghi?p?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? th?, ngày 22/3/2017, UBND t?nh Bình Thu?n có Quy?t ??nh s? 738/Q?-UBND v? phê duy?t k? ho?ch s? d?ng ??t n?m 2017 c?a TP. Phát Thi?t, trong ?ó có vi?c quy ho?ch và phát tri?n d? án l?n bi?n t?i ph??ng ??c Long, TP. Phan Thi?t.

Vì sao nh?ng d? án giao “??t vàng” t?i Bình Thu?n kh?ng qua ??u giá? - 10

Nhi?u v?n b?n, t? trình ???c ban hành sát nhau trong d? án l?n bi?n t?i ph??ng ??c Long, TP. Phan Thi?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t ngày sau, ngày 23/3/2017, ??y ?? các ban ngành liên quan c?a t?nh Bình Thu?n ?? t? ch?c h?p ?? quy?t ??nh cho C?ng ty Tr??ng Phúc H?i ???c tri?n khai d? án này hay kh?ng. T?i cu?c h?p này, các s? ngành và UBND TP Phan Thi?t ?? th?ng nh?t vi?c ??u t? d? án.

Ngày 27/3/2017, C?ng ty Tr??ng Phúc H?i n?p h? s? ?? ngh? th?c hi?n d? án và cam k?t ti?n ?? th?c hi?n ??u t?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 28/3/2017, S? TNMT t?nh Bình Thu?n có v?n b?n s? 1153/STNMT-CCQL?? g?i C?ng ty Tr??ng Phúc H?i v? vi?c th?m ??nh nhu c?u s? d?ng ??t, th?m ??nh ?i?u ki?n giao thuê ??t; chuy?n m?c ?ích s? d?ng ??t th?c hi?n d? án l?n bi?n, b? trí s?p x?p l?i khu dan c? và ch?nh trang ?? th? t?i ph??ng ??c Long và x? Ti?n Thành, TP. Phan Thi?t.

S? TN-MT k?t lu?n, d? án c?a C?ng ty Tr??ng Phúc H?i ?? ?i?u ki?n th?c hi?n th? t?c ??t ?ai theo quy ??nh.

T?i ngày 17/4/2017, UBND t?nh Bình Thu?n có Quy?t ??nh ch? tr??ng ??u t? s? 1017/Q?-UBND v?i vi?c ch?p thu?n cho C?ng ty Tr??ng Phúc H?i th?c hi?n d? án này v?i yêu c?u C?ng ty Tr??ng Phúc H?i ph?i ky qu? b?o ??m th?c hi?n d? án ??u t? tr??c th?i ?i?m giao ??t cho thuê ??t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 7/7/2017 UBND t?nh Bình Thu?n có Quy?t ??nh s? 1909/Q?-UBND v? vi?c phê duy?t Báo cáo ?ánh giá tác ??ng m?i tr??ng c?a d? án.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 10/7/2017, UBND t?nh Bình Thu?n ?? có Quy?t ??nh s? 1943/Q?-UBND phê duy?t Quy ho?ch chi ti?t d? án này.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 27/2/2018, UBND t?nh Bình Thu?n có quy?t ??nh s? 590/Q?-UBND v? vi?c giao ??t cho thuê ??t th?c hi?n d? án trên cho C?ng ty Tr??ng Phúc H?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhìn nh?n s? vi?c d??i góc ?? pháp ly, lu?t s? Vi V?n Di?n - Giám ??c C?ng ty Lu?t TNHH Thiên Minh (?oàn lu?t s? TP Hà N?i) cho r?ng: “Vi?c giao ??t th?ng qua ??u giá ???c pháp lu?t quy ??nh c? th?. M?c ?ích c?a quy ??nh này là tránh l?i ích nhóm, cau k?t gi?a cán b? v?i doanh nghi?p tr?c l?i gay th?t thoát tài s?n c?a nhà n??c. V?i các d? án “??t vàng” trên t?i t?nh Bình Thu?n, t?i cho r?ng chính quy?n ??a ph??ng c?n can nh?c h?t s?c k? l??ng vi?c ??u giá hay kh?ng ??u giá ?? giao ??t. Vì ?i?u này kh?ng nh?ng ??m b?o tài s?n nhà n??c ???c thu l?i t?i ?a nh?t và còn ??m b?o tính c?ng khai, minh b?ch, c?ng c? ni?m tin c?a nhan dan v?i chính quy?n ??a ph??ng”.

Báo Dan trí ti?p t?c th?ng tin v? vi?c

Trung Kiên - Anh Th?