Ch? nh?t, 11/10/2020 - 08:32

Nam ??nh:

Vay ti?n c?a dan ?? "v??t khó", 14 n?m chính quy?n v?n kh?ng tr?!

Dan trí

Cho UBND x? Ngh?a An, huy?n Nam Tr?c, Nam ??nh vay ti?n ?? th?c hi?n d? án t? n?m 2006, tuy nhiên 14 n?m tr?i qua mà "con n?" v?n ch?a ch?u tr? dù ?? có phán quy?t c?a tòa án.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBáo Dan trí nh?n ???c ??n c?a ?ng Mai V?n Phong, trú t?i xóm 1 x? Ngh?a An, huy?n Nam Tr?c, t?nh Nam ??nh, ki?n ngh? vi?c UBND x? Ngh?a An vay 116.400.000? c?a gia ?ình ?ng ?? chi tr? ti?n b?i th??ng gi?i phóng m?t b?ng t? n?m 2006.

Sau khi các c?ng vi?c ?? hoàn thành, gia ?ình ?ng có y ki?n v?i x? ?? xin l?i s? ti?n ?? vay thì x? tr? l?i là ch?a rút ???c ti?n. C? th?, h?t n?m này qua n?m khác mà UBND x? kh?ng tr? cho gia ?ình ?ng, ??n nay là 14 n?m.

Vay ti?n c?a dan ?? v??t khó, 14 n?m chính quy?n v?n kh?ng tr?! - 1
Vay ti?n c?a dan ?? v??t khó, 14 n?m chính quy?n v?n kh?ng tr?! - 2

Sau nhi?u n?m làm ??n g?i ?i các c? quan ch?c n?ng trong t?nh nh?ng kh?ng ???c gi?i quy?t, ?ng Phong g?i ??n ph?n ánh t?i báo chí nh? giúp ??.

X? vay ti?n c?a dan ?? v??t khó xong ??nh "ch?y làng"?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDQuá b?c xúc, tháng 6/2018, ?ng Phong làm ??n kh?i ki?n ra Tòa án nhan dan huy?n Nam Tr?c. Ngày 16/10/2018, TAND huy?n Nam Tr?c, t?nh Nam ??nh ?? m? phiên tòa xét s? s? th?m v? án dan s? gi?a nguyên ??n là ?ng Mai V?n Phong và b? ??n là UBND x? Ngh?a An, huy?n Nam Tr?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau khi nghiên c?u các tài li?u có trong h? s? v? án ???c th?m tra t?i phiên tòa và c?n c? vào k?t qu? tranh lu?n t?i phiên tòa, H?i ??ng xét x? nh?n ??nh:

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Phong cho UBND x? Ngh?a An vay 03 kho?n ti?n vào ngày 25/6/2004, ngày 04/6/2005 và ngày 26/6/2006 là h?p ??ng vay tài s?n. Các bên kh?ng tho? thu?n v? l?i su?t, th?i h?n tr? n?. M?c ?ích c?a bên vay ?? tr? ti?n ??n bù, thu h?i ??t cho các h? dan trong quá trình gi?i phóng m?t b?ng xay d?ng m? r?ng tr??ng c?p 1 Nam Ngh?a, xay m?i tr??ng m?m non Nam An và tr??ng m?m non Nam Ngh?a, x? Ngh?a An.

Hai bên ?? vi?t gi?y biên nh?n ngày 26/6/2006 xác nh?n v? t?ng n? c? 03 l?n vay là 116.400.000?, thay m?t UBND x? Ngh?a An, ?ng Phan V?n Mai – Ch? t?ch UBND x? ky ?óng d?u vào v?n b?n trên.

T?t c? các c?ng trình trên ?? hoàn thành nh?ng UBND x? Ngh?a An kh?ng thanh toán các kho?n ?? vay cho ?ng Phong, ?ng Phong ?? nhi?u l?n yêu c?u UBND x? thanh toán, nh? v?y xác ??nh UBND x? Ngh?a An ?? vi ph?m h?p ??ng t? th?i ?i?m ?ng Phong ?òi n? t? n?m 2007.

Ng??i ??i di?n theo pháp lu?t c?a UBND x? Ngh?a An cho r?ng: T?i v?n phòng, phòng ??a chính c?ng nh? s? theo d?i qu?, tài chính t? n?m 2004 ??n h?t 2006 kh?ng có b?t c? tài li?u nào th? hi?n UBND x? Ngh?a An vay c?a ?ng Phong s? ti?n trên ?? chi tr? ti?n ??n bù, thu h?i ??t c?a nhan dan trong quá trình gi?i phóng m?t b?ng m? r?ng và xay d?ng m?i các c?ng trình phúc l?i trên nh? ?ng Phong trình bày.

Vi?c ?ng Mai – Ch? t?ch x? th?i ?ó, ch? ??o giao cho ?ng Nguy?n Tr?ng B?y lúc ?ó là cán b? ??a chính x? ??ng ra vay ti?n ?ng Phong nh? th? nào thì b? ??n kh?ng n?m ???c. Nh?ng b? ??n th?a nh?n th?i ?i?m 2004 ??n 2006 trên ??a bàn x? có vi?c thu h?i ??t c?a nhan dan ?? xay d?ng các c?ng trình phúc l?i trên và ?? hoàn thành ?i vào s? d?ng t? ?ó ??n nay kh?ng có tranh ch?p gì.

Vay ti?n c?a dan ?? v??t khó, 14 n?m chính quy?n v?n kh?ng tr?! - 3
Vay ti?n c?a dan ?? v??t khó, 14 n?m chính quy?n v?n kh?ng tr?! - 4
Vay ti?n c?a dan ?? v??t khó, 14 n?m chính quy?n v?n kh?ng tr?! - 5

Toà án nhan dan huy?n Nam Tr?c ?? tuyên bu?c UBND x? NGh?a An ph?i tr? s? ti?n vay c?a gia ?ình ?ng Phong.

?ng Nguy?n H?u Sáng, Phó Ch? t?ch UBND x? Ngh?a An t? n?m 2004-2011 c?ng xác nh?n vi?c UBND x? th?i ?i?m ?ó giao cho ?ng và ?ng B?y cán b? ??a chính, làm vi?c v?i nhan dan ??ng y ?? x? thu h?i ??t ? 02 khu v?c xay 03 tr??ng trên, và x? ?? xay d?ng ph??ng án ??n bù ?? tr? ti?n cho dan.

Do ?i?u ki?n khó kh?n v? tài chính, t?p th? l?nh ??o x? ?? th?ng nh?t vay ti?n c?a ?ng Phong ?? tr? cho nhan dan, khi xay d?ng xong s? làm th? t?c thu h?i ??t theo quy ??nh, rút ti?n ngan sách tr? l?i cho ?ng Phong.

T? ?ó, H?XX ?i ??n k?t lu?n: trong ngan sách tài chính c?a x? kh?ng th? hi?n có chi? b?t c? kho?n ti?n nào v? vi?c ??n bù ??t cho các h? dan trong quá trình xay d?ng các c?ng trình trên. Nh?ng th?c t? t?i ??a ph??ng th?i ?i?m ?ó có vi?c xay d?ng, thu h?i, ??n bù ??t và hoa màu cho ng??i dan. Các h? dan nh?n ?? ti?n ??n bù và kh?ng có y ki?n hay tranh ch?p gì, phù h?p v?i l?i khai c?a nh?ng ng??i có quy?n l?i và ngh?a v? liên quan, ng??i làm ch?ng và các tài li?u có trong h? s? v? án.

Nh? v?y, các c?ng trình xay d?ng m? r?ng, xay m?i 03 tr??ng trên ??a bàn x? Ngh?a An là d? án ??u t? c?a UBND x?, trong ?ó ?ng Mai V?n Phong ?? cho x? vay s? ti?n trên ?? chi tr? ti?n ??n bù thu h?i ??t cho nhan dan ?? th?c hi?n d? án, trách nhi?m tr? n? cho ?ng Phong thu?c v? UBND x? Ngh?a An.

Do ?ó, yêu c?u c?a ?ng Phong là có c?n c?, bu?c UBND x? Ngh?a An có ngh?a v? tr? cho ?ng Phong s? ti?n vay g?c là 116.400.000?.

Vay ti?n c?a dan ?? v??t khó, 14 n?m chính quy?n v?n kh?ng tr?! - 6

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDQuy?t ??nh thi hành án ???c th?ng báo h?n 1 n?m nh?ng v?n ch?a ???c UBND x? Ngh?a An th?c hi?n.

Ngày 26/3/2019, Chi c?c tr??ng Chi c?c thi hành án dan s? (THADS) huy?n Nam Tr?c ?? ky quy?t ??nh thi hành án s? 220/Q?-CCTHADS, cho thi hành án ??i v?i UBND x? Ngh?a An, bu?c ph?i tr? s? ti?n trên cho ?ng Phong trong th?i h?n 10 ngày k? t? khi nh?n ???c th?ng báo.

X? ??y lên huy?n, huy?n "?ùn" v? x?!

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??n th?i ?i?m hi?n t?i, b?n án ?? tuyên ???c 2 n?m mà ?ng Phong v?n ch?a nh?n ???c s? ti?n ?? cho UBND x? Ngh?a An vay, hàng lo?t ??n th? ???c ?ng Phong g?i ??n các c? quan ch?c n?ng trong t?nh ?? ngh? gi?i quy?t, nh?ng ??u nh?n ???c cau tr? l?i chung chung v?i n?i dung: “UBND huy?n ?? nh?n ???c báo cáo c?a UBND x? Ngh?a An và ?? giao cho phòng tài chính k? ho?ch h??ng d?n UBND x? th? t?c hoàn thi?n h? s?”.

S? “chung chung” và ?ùn ??y trách nhi?m t? huy?n t?i x? th? hi?n r? qua n?i dung v?n b?n s? 52/CCTHADS do Chi c?c thi hành án dan s? huy?n Nam Tr?c g?i C?c thi hành án dan s? t?nh Nam ??nh và UBND huy?n Nam Tr?c ngày 05/5/2020 nh? sau:

“?? thi hành d?t ?i?m v? vi?c, Chi c?c THADS huy?n ?? báo cáo, xin y ki?n Ban ch? ??o THADS huy?n Nam Tr?c. ngày 13/6/2019 Ban Ch? ??o THADS huy?n ?? h?p và có Th?ng báo k?t lu?n s? 02/TB-BC? “UBND huy?n ?? nh?n ???c báo cáo c?a UBND x? Ngh?a An và ?? giao cho Phòng tài chính k? ho?ch h??ng d?n UBND x? th? t?c hoàn thi?n h? s?”. Chi c?c THADS huy?n ?? làm vi?c v?i ?ng Mai V?n Phong và th?ng báo cho ?ng bi?t v? tình hình v? vi?c.

Ngày 14/6/2019,?Chi c?c THADS ?? làm vi?c v?i ??i di?n UBND x? Ngh?a An ?? ??n ??c vi?c thi hành án và ?? ngh? x? ch? ??ng ph?i h?p v?i các ??n v? liên quan, hoàn thi?n h? s? các d? án ?? có kinh phí th?c hi?n vi?c hoàn tr? cho ?ng Phong.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 08/8/2019, Chi c?c THADS huy?n ?? làm vi?c v?i ??i di?n l?nh ??o UBND x? Ngh?a An. T?i bu?i làm vi?c, ??i di?n l?nh ??o x? cho bi?t: ??n v? s? rà soát và báo cáo c? th? b?ng v?n b?n v? khó kh?n v??ng m?c trong vi?c th?c hi?n hoàn thi?n h? s? d? án, ??ng th?i ?? ngh? các c? quan chuyên m?n c?a UBND huy?n h??ng d?n ??n v? kh?c ph?c, hoàn thi?n h? s? ?? có ngu?n kinh phí tr? cho ?ng Phong.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 06/12/2019, UBND x? Ngh?a An và Chi c?c THADS huy?n t? ch?c làm vi?c v?i ?ng Phong ?? gi?i quy?t v? vi?c. K?t thúc bu?i làm vi?c, ?ng V? Ti?n Du?t (Phó Ch? t?ch UBND huy?n, Tr??ng ban ch? ??o THADS huy?n) yêu c?u các c? quan chuyên m?n c?a huy?n ph?i h?p tham m?u UBND huy?n, Ban ch? ??o THADS huy?n, UBND x? l?p h? s?, v?n b?n báo cáo UBND huy?n ?? có kinh phí chi tr? cho ?ng Phong".

Ngày 21/01/2020,Hình ảnh gây sốc khi chơi CD C?c THADS t?nh Nam ??nh có Th?ng báo s? 45/TB- CTHADS, theo ?ó ch? ??o Chi c?c THADS h??ng d?n UBND x? trình UBND huy?n xin kinh phí h? tr? ti?n ??n bù gi?i phóng m?t b?ng ?? tr? ti?n cho ng??i ???c thi hành án. Chi c?c THADS huy?n ?? th?ng báo ?? UBND x? t? ch?c th?c hi?n”.

Vay ti?n c?a dan ?? v??t khó, 14 n?m chính quy?n v?n kh?ng tr?! - 7
Vay ti?n c?a dan ?? v??t khó, 14 n?m chính quy?n v?n kh?ng tr?! - 8

V?n ?? ?? quá r? ràng v? c? ch?ng và lí, nhi?u cu?c h?p c?ng ?? ???c tri?n khai nh?ng kh?ng th? gi?i quy?t ???c cho ng??i dan.

Trao ??i v?i PV Dan trí, Ch? t?ch UBND x? Ngh?a An, ?ng Nguy?n Tr?ng Nam cho bi?t: “Hi?n x? ?ang g?p khó kh?n trong vi?c xác ??nh ngu?n kinh phí ?? xin UBND huy?n h? tr?, b?i ?? th?c hi?n các th? t?c chi t? ngan sách nhà n??c thì các h?ng m?c chi ph?i có h? s?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? nguyên t?c, khi ??t ch?a có quy?t ??nh thu h?i c?a c? quan có th?m quy?n thì ??t v?n thu?c quy?n c?a các h? dan. Do ?ó ph?i th?c hi?n vi?c báo cáo UBND huy?n ra quy?t ??nh thu h?i ??t, sau ?ó l?p l?i h? s? ??n bù gi?i phóng m?t b?ng theo ??n giá m?i thì m?i có c?n c? ?? rút kinh phí tr? cho ?ng Phong.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHi?n x? v?n ?ang ch? phòng Tài chính k? ho?ch c?a huy?n h??ng d?n ?? gi?i quy?t v?n ?? này”.

V? phía huy?n, ?ng L?u Quang Tuy?n, Ch? t?ch UBND huy?n kh?ng ??nh v?i PV Dan trí r?ng, v? c? b?n, ngu?n thì huy?n ?? có s?n nh?ng ch?a bi?t ph?i h?ch toán th? nào ?? tr? ng??i dan, ch? qua ??i h?i ??ng b? c?p huy?n, ?ng s? làm vi?c v?i các phòng ch?c n?ng ?? gi?i quy?t d?t ?i?m v?n ?? này.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Phong ng?m ngùi: “C? ??i tích cóp ???c s? ti?n c?ng lao ??ng, ti?n tr? c?p th??ng t?t ?? ??n lúc tu?i già ?? v?t v?, kh?ng ng? cho chính quy?n ??a ph??ng vay 14 n?m tr?i ??n nay v?n kh?ng ch?u tr?. Gi? v? t?i b? b?nh hi?m nghèo, s? s?ng ch? còn tính t?ng ngày, các con cháu ??u ? xa kh?ng th? giúp ??, mong các c?p ban ngành quan tam giúp ?? gia ?ình t?i l?y l?i ???c s? ti?n m? h?i n??c m?t c?a mình ?? an tam s?ng n?t ph?n ??i còn l?i”.

Dan trí Hình ảnh gây sốc khi chơi CDs? ti?p t?c th?ng tin s? vi?c!

Ng?c Han