Th? sáu, 18/09/2020 - 07:43

Khánh Hòa:

V?n b?n "l?" khi?n ng??i dan lo "th?t ru?t", ph?n n? t?i TP Nha Trang!

Dan trí

Nhi?u ngày qua ng??i dan x? V?nh Th?nh (TP Nha Trang, Khánh Hòa) lo l?ng, kêu c?u khi c?ng trình b? kè ch?ng s?t l? ?ang thi c?ng ?n ??nh thì xu?t hi?n m?t v?n b?n "l?" yêu c?u d?ng thi c?ng.

V?n b?n l? khi?n ng??i dan lo th?t ru?t, ph?n n? t?i TP Nha Trang! - 1

B? kè ch?ng s?t l? ?o?n qua x? V?nh Th?nh (TP Nha Trang) b? yêu c?u d?ng thi c?ng

C?ng trình b? kè dan mong m?i hoàn thành 80% b?ng nhiên b? d?ng!

Theo h? s?, ngày 23/5/2019, UBND TP Nha Trang có quy?t ??nh 1249 v? vi?c phê duy?t ch? tr??ng ??u t? c?ng trình kè ch?ng s?t l? b? s?ng Cái (?o?n h? l?u sát chan c?u V?nh Ph??ng, thu?c th?n Phú Bình, x? V?nh Th?nh, TP Nha Trang, Khánh Hòa). M?c tiêu c?ng trình nh?m kh?c ph?c tình tr?ng s?t l? ?? ??m b?o an toàn v? ng??i và tài s?n c?a ng??i dan trong khu v?c. Theo ?ó, t?ng m?c ??u t? c?ng trình này d? ki?n g?n 3 t? ??ng b?ng ngan sách TP Nha Trang n?m 2019 (v?n ??u t? c?ng).

C?ng trình kè ch?ng s?t l? k? trên là ni?m ao ??c b?y lau c?a các h? dan nhi?u n?m qua. ?ng Nguy?n Qu?c B?o, quy?n Ch? t?ch UBND x? V?nh Th?nh (TP Nha Trang) cho bi?t: ?ay là c?ng trình kè r? ?á do UBND x? làm ch? ??u t?, dài kho?ng 200m và b?t ??u thi c?ng t? tháng 2/2020, ??n nay ?? hoàn thành 80% kh?i l??ng c?ng vi?c.

V?n b?n l? khi?n ng??i dan lo th?t ru?t, ph?n n? t?i TP Nha Trang! - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? kè thi c?ng dang d? nh?ng ??t nhiên d?ng l?i khi?n nhi?u h? dan sinh s?ng ? khu v?c này m?t ?n m?t ng?, lo l?ng khi mùa m?a l? s?p ??n

Th? nh?ng, khi c?ng trình s?p hoàn thành thì ?ng Quách Thanh S?n, Giám ??c BQL D? án ??u t? xay d?ng các c?ng trình N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n t?nh Khánh Hòa b?t ng? ky v?n b?n 271/TTr-BQLNN ?? ngày 29/5/2020, g?i UBND TP Nha Trang yêu c?u d?ng thi c?ng c?ng trình kè ch?ng s?t l? này.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLy do là c?ng trình b? kè này trùng v?i m?t d? án ch?ng s?t l? ?? ???c ngan sách Trung ??ng b? trí v?n 90 t? ??ng n?m 2020 do Ban này làm ch? ??u t?, trong ?ó có ?o?n thi c?ng Kè b? h?u s?ng Cái và kè b? s?ng Cái qua x? V?nh Ph??ng (TP Nha Trang). Ban này cho r?ng vi?c yêu c?u d?ng thi c?ng c?ng trình b? kè x? V?nh Th?nh là tránh vi?c ??u t? nhi?u l?n.

Ch? t?ch TP Nha Trang ki?n ngh? cho ti?p t?c thi c?ng ?? b?o v? dan

Chi?u 15/8/2020, th? sát c?a PV Dan trí t?i khu v?c c?ng trình thì nhà th?u thi c?ng ?ang thu d?n ph??ng ti?n, thi?t b? r?i kh?i c?ng trình. D? án s?p hoàn thành thì b?t ng? d?ng thi c?ng, b? kè ???c xay d?ng d? dang khi?n nhi?u h? dan lo l?ng, v? cùng b?c xúc.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Lê Cách (64 tu?i), m?t h? dan sinh s?ng sát bên b? s?ng Cái Nha Trang, n?i ?ang thi c?ng b? kè b?c xúc cho bi?t: Nh?m ph?c v? cho vi?c thi c?ng b? kè ch?ng s?t l?, ng??i dan ??ng y ?? l?c l??ng thi c?ng ?ào b? r?ng tre xanh dài hàng tr?m mét m?c sát b? s?ng. Bao ??i nay, nh? hàng tre này ?? b?o v? cho khu dan c?, nhà c?a, cay c?i c?a ng??i dan bên trong. ?ng Cách nói t? ngày b? d?ng thi c?ng, b? kè dang d?, nhi?u h? dan sinh s?ng ? khu v?c này m?t ?n m?t ng?, lo l?ng khi mùa m?a l? s?p ??n.

V?n b?n l? khi?n ng??i dan lo th?t ru?t, ph?n n? t?i TP Nha Trang! - 3

Tr??c ?ay b? ??t và nhà dan ???c r?ng tre bao b?c thì nay b? tre b? phát d?n ?? làm b? kè

“C?ng trình b? kè này d?ng thi c?ng kho?ng m?t tu?n nay. N?u b? kè này kh?ng ti?p t?c làm hoàn thi?n, mùa m?a l? ??n thì n??c t? th??ng ngu?n ?? v? ch?y cu?n cu?n phía d??i chan c?u V?nh Ph??ng s? làm s?t l?, cu?n h?t ??t ?ai, nhà c?a, cay ?n trái c?a ng??i dan chúng t?i thì lúc ?ó ai s? là ng??i ch?u trách nhi?m”, ?ng Lê Cách gay g?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong khi ?ó, ?ng Bùi Ch?n H?ng (39 tu?i) cho bi?t, ng??i dan r?t vui t? ngày c?ng trình kè ch?ng s?t l? do TP Nha Trang tri?n khai th?c hi?n. “Hi?n tr?ng b? kè lúc này ?ang dang d?, ch? còn kho?ng 1m n?a là cao ngang b? ??t nhà dan. Chúng t?i tha thi?t kính mong UBND t?nh Khánh Hòa s?m ch? ??o ?? c?ng trình b? kè này ti?p t?c ???c thi c?ng vì ch? 2-3 tháng n?a là l? xu?ng do x? ??p”, ?ng Bùi Ch?n H?ng kh?n thi?t nói.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c nhu c?u b?c thi?t c?a ng??i dan, Ch? t?ch UBND TP Nha Trang - ?ng Nguy?n Anh Tu?n ?? ky c?ng v?n 6225 ?? ngày 20/8/2020 g?i UBND t?nh Khánh Hòa ??a ra nhi?u c? s? sát th?c và ???c ng??i dan ?ng h?, ??ng tình.

Theo ?ó, UBND TP Nha Trang ?? ngh? UBND t?nh Khánh Hòa cho phép ti?p t?c thi c?ng hoàn thành c?ng trình Kè ch?ng s?t l? b? s?ng Cái thu?c x? V?nh Th?nh (?o?n d?c nhà ?ng Lê Cách), hoàn thành c?ng trình tr??c mùa m?a 2020. “Khu v?c này có th?y l?c dòng ch?y ph?c t?p vào mùa m?a l?. Hi?n nay c?ng trình ?? thi c?ng ph?n móng và ??p ??t gia c? mái kè. Do ?ó, n?u d?ng thi c?ng thì có kh? n?ng m?t an toàn khi m?a l? x?y ra”, c?ng v?n t? UBND TP Nha Trang c?nh báo.

V?n b?n l? khi?n ng??i dan lo th?t ru?t, ph?n n? t?i TP Nha Trang! - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN?u b? kè kh?ng ti?p t?c ???c thi c?ng thì ??t ?ai, cay c?i, th?m chí nhà c?a c?a ng??i dan s? ??i m?t v?i nguy c? b? cu?n tr?i khi m?a l? ??n

Theo UBND TP Nha Trang, ?i?u ?áng nói là d? án Kè b? h?u s?ng Cái và kè b? s?ng Cái qua x? V?nh Ph??ng (TP Nha Trang) do BQL D? án ??u t? xay d?ng các c?ng trình N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n Khánh Hòa làm ch? ??u t? hi?n nay ch?a phê duy?t b?n v? thi c?ng. Do ?ó, d? ki?n vi?c tri?n khai thi c?ng d? án này vào cu?i n?m 2020 là kh?ng kh? thi.

Báo Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD s? ti?p t?c th?ng tin s? vi?c ??n b?n ??c!

Vi?t H?o