Th? t?, 23/09/2020 - 07:44

Bài 2:

V?n b?n l? gay ph?n n? t?i TP Nha Trang: T?nh Khánh Hoà có ??ng thái gì?

Dan trí

L?nh ??o TP Nha Trang cho bi?t, UBND t?nh Khánh Hòa ?? giao S? NN&PTNT ki?m tra ?? xu?t n?i dung mà TP Nha Trang ki?n ngh? v? b? kè thi c?ng 80% kh?i l??ng thì b?t ng? d?ng l?i, khi?n dan b?t an.

V?n b?n l? gay ph?n n? t?i TP Nha Trang: T?nh Khánh Hoà có ??ng thái gì?  - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? kè ch?ng s?t l? ?o?n qua x? V?nh Th?nh (TP Nha Trang) b? yêu c?u d?ng thi c?ng

Liên quan ??n c?ng trình kè ch?ng s?t l? b? s?ng Cái (?o?n h? l?u sát chan c?u V?nh Ph??ng, thu?c th?n Phú Bình, x? V?nh Th?nh, TP Nha Trang, Khánh Hòa) thi c?ng hoàn thành 80% kh?i l??ng thì b?t ng? ph?i d?ng l?i dang d?, chi?u 22/9, th?ng tin t?i PV Dan trí, m?t l?nh ??o UBND TP Nha Trang cho bi?t: UBND t?nh Khánh Hòa ?ang giao cho S? NN&PTNT ki?m tra ?? xu?t n?i dung mà UBND TP Nha Trang ?? báo cáo, ki?n ngh? UBND t?nh Khánh Hòa.

Tr??c ?ó, ngày 20/8/2020, Ch? t?ch UBND TP Nha Trang - ?ng Nguy?n Anh Tu?n ?? ky c?ng v?n 6225 ?? ngh? UBND t?nh Khánh Hòa cho phép ti?p t?c thi c?ng hoàn thành c?ng trình Kè ch?ng s?t l? b? s?ng Cái thu?c x? V?nh Th?nh (?o?n d?c nhà ?ng Lê Cách), hoàn thành c?ng trình tr??c mùa m?a 2020 nh? mong m?i c?a ng??i dan.

“Khu v?c này có th?y l?c dòng ch?y ph?c t?p vào mùa m?a l?. Hi?n nay c?ng trình ?? thi c?ng ph?n móng và ??p ??t gia c? mái kè. Do ?ó, n?u d?ng thi c?ng thì có kh? n?ng m?t an toàn khi m?a l? x?y ra”, c?ng v?n t? UBND TP Nha Trang c?nh báo.

V?n b?n l? gay ph?n n? t?i TP Nha Trang: T?nh Khánh Hoà có ??ng thái gì?  - 2

B? kè thi c?ng dang d? nh?ng ??t nhiên d?ng l?i khi?n nhi?u h? dan sinh s?ng ? khu v?c này m?t ?n m?t ng?, lo l?ng khi mùa m?a l? s?p ??n

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? phía S? NN&PTNT t?nh Khánh Hòa, chi?u ngày 22/9, th?ng tin t?i PV Dan trí, ?ng Lê T?n B?n, Giám ??c S? NN&PTNT cho bi?t: S? ?? giao cho Chi c?c Th?y l?i ph?i h?p v?i các s? ngành liên quan rà soát, chu?n b? báo cáo, tham m?u cho UBND t?nh Khánh Hòa.

Tr??c ?ó báo Dan trí ?? có bài vi?t: “V?n b?n l? khi?n ng??i dan lo th?t ru?t, ph?n n? t?i TP Nha Trang!”. Theo h? s?, ngày 23/5/2019, UBND TP Nha Trang có quy?t ??nh 1249 v? vi?c phê duy?t ch? tr??ng ??u t? c?ng trình kè ch?ng s?t l? b? s?ng Cái (?o?n h? l?u sát chan c?u V?nh Ph??ng, thu?c th?n Phú Bình, x? V?nh Th?nh, TP Nha Trang, Khánh Hòa). M?c tiêu c?ng trình nh?m kh?c ph?c tình tr?ng s?t l? ?? ??m b?o an toàn v? ng??i và tài s?n c?a ng??i dan trong khu v?c. Theo ?ó, t?ng m?c ??u t? c?ng trình này d? ki?n g?n 3 t? ??ng b?ng ngan sách TP Nha Trang n?m 2019 (v?n ??u t? c?ng).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng trình kè ch?ng s?t l? k? trên là ni?m ao ??c b?y lau c?a các h? dan nhi?u n?m qua. ?ng Nguy?n Qu?c B?o, quy?n Ch? t?ch UBND x? V?nh Th?nh (TP Nha Trang) cho bi?t: ?ay là c?ng trình kè r? ?á do UBND x? làm ch? ??u t?, dài kho?ng 200m và b?t ??u thi c?ng t? tháng 2/2020, ??n nay ?? hoàn thành 80% kh?i l??ng c?ng vi?c.

V?n b?n l? gay ph?n n? t?i TP Nha Trang: T?nh Khánh Hoà có ??ng thái gì?  - 3

N?u b? kè kh?ng ti?p t?c ???c thi c?ng thì ??t ?ai, cay c?i, th?m chí nhà c?a c?a ng??i dan s? ??i m?t v?i nguy c? b? cu?n tr?i khi m?a l? ??n

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh? nh?ng, khi c?ng trình s?p hoàn thành thì ?ng Quách Thanh S?n, Giám ??c BQL D? án ??u t? xay d?ng các c?ng trình N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n t?nh Khánh Hòa b?t ng? ky v?n b?n 271/TTr-BQLNN ?? ngày 29/5/2020, g?i UBND TP Nha Trang yêu c?u d?ng thi c?ng c?ng trình kè ch?ng s?t l? này.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLy do là c?ng trình b? kè này trùng v?i m?t d? án ch?ng s?t l? ?? ???c ngan sách Trung ??ng b? trí v?n 90 t? ??ng n?m 2020 do Ban này làm ch? ??u t?, trong ?ó có ?o?n thi c?ng Kè b? h?u s?ng Cái và kè b? s?ng Cái qua x? V?nh Ph??ng (TP Nha Trang). Ban này cho r?ng vi?c yêu c?u d?ng thi c?ng c?ng trình b? kè x? V?nh Th?nh là tránh vi?c ??u t? nhi?u l?n.

Th? nh?ng, ?i?u ?áng nói là d? án Kè b? h?u s?ng Cái và kè b? s?ng Cái qua x? V?nh Ph??ng (TP Nha Trang) do BQL D? án ??u t? xay d?ng các c?ng trình N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n Khánh Hòa làm ch? ??u t? hi?n nay ch?a phê duy?t b?n v? thi c?ng. TP Nha Trang cho r?ng, vi?c tri?n khai thi c?ng d? án này vào cu?i n?m 2020 là kh?ng kh? thi.

V?n b?n l? gay ph?n n? t?i TP Nha Trang: T?nh Khánh Hoà có ??ng thái gì?  - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c ?ay b? ??t và nhà dan ???c r?ng tre bao b?c thì nay b? tre b? phát d?n ?? làm b? kè

Do ?ó, UBND TP Nha Trang ?? ngh? UBND t?nh Khánh Hòa xem xét n?i dung v? vi?c t?n d?ng k?t c?u c?ng trình. Theo ?ó, yêu c?u BQL D? án ??u t? xay d?ng các c?ng trình N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n Khánh Hòa có ph??ng án t?n d?ng ph?n v?t li?u c?a ?o?n kè ?? thi c?ng nêu trên khi l?p thi?t k? b?n v? thi c?ng c?a d? án.????

Trong khi ?ó, UBND x? V?nh Th?nh cho bi?t, ??a ch?t c?a khu v?c thi c?ng b? kè là ??t cát b?i nên m?t b?ng thi c?ng hi?n tr?ng t?o ra các b? v?c sau, d? gay s?t l? v?i quy m? r?t l?n. “V?i m?t b?ng thi c?ng hi?n tr?ng n?u t?m d?ng thi c?ng thì khi l? v? s? gay nên h?u qu? v? cùng l?n, kh?ng th? l??ng tr??c ???c cho tính m?ng và tài s?n, nh?t là s? ph?n ?ng c?a ng??i dan”, c?ng v?n t? UBND x? V?nh Th?nh nêu r?.

Báo Dan trí ti?p t?c th?ng tin s? vi?c ??n b?n ??c!

Vi?t H?o