Th? n?m, 22/08/2019 - 08:14

Ngh? An:

Trang tr?i l?n “tra t?n” ng??i dan: Ngang nhiên x? th?i, v?t xác l?n ch?t t? ??u ngu?n n??c

Dan trí

?? nhi?u n?m nay, trang tr?i l?n ? ?th?n Khe Sài 2, x? Ngh?a L?c, huy?n Ngh?a ?àn (Ngh? An) ngang nhiên “tra t?n” ng??i dan ngay t? ??u ngu?n n??c. Kh?ng nh?ng th?, trong nh?ng ngày qua trang tr?i l?n này ti?p t?c ngang nhiên v?t xác l?n ch?t ra ngoài gay ?nh h??ng n?ng ??n m?i tr??ng và cu?c s?ng c?a ng??i dan n?i ?ay.

Trang tr?i l?n “tra t?n” ng??i dan: Ngang nhiên x? th?i, v?t xác l?n ch?t t? ??u ngu?n n??c - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrang tr?i l?n c?a ?ng V? ?ình Hu?n ngang nhiên “tra t?n” ng??i dan ngay t? ??u ngu?n n??c.

Nh? Dan trí ?? ph?n ánh trong bài: “Hai trang tr?i l?n ngang nhiên “tra t?n” ng??i dan ngay t? ??u ngu?n n??c”. ?Theo ph?n ánh, nhi?u ng??i dan ? th?n Khe Sài 2, x? Ngh?a L?c thì nhi?u n?m nay h? th??ng xuyên b? “tra t?n” b?i mùi h?i th?i b?c lên t? tr?i nu?i l?n c?a h? gia ?ình ?ng V? ?ình Hu?n và ?ng Hà Minh Trí.

Trang tr?i l?n “tra t?n” ng??i dan: Ngang nhiên x? th?i, v?t xác l?n ch?t t? ??u ngu?n n??c - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDL?i d?ng dòng khe, hai trang tr?i l?n này ngang nhiên x? th?i ra ngoài.

Theo ghi nh?n c?a PV, ph?n ánh c?a ng??i dan là hoàn toàn chính xác. Hai trang tr?i l?n này n?m ??u ngu?n c?a hai con khe và ?ang nu?i hàng nghìn con. Hàng ngày dòng n??c th?i ?en k?t x? tr?c ti?p ra m?i tr??ng th?ng qua hai con khe, lan t?a kh?p th?n xóm làm ?nh h??ng n?ng n? ??i v?i m?i tr??ng và cu?c s?ng c?a ng??i dan n?i ?ay.

Trang tr?i l?n “tra t?n” ng??i dan: Ngang nhiên x? th?i, v?t xác l?n ch?t t? ??u ngu?n n??c - 3
Trang tr?i l?n “tra t?n” ng??i dan: Ngang nhiên x? th?i, v?t xác l?n ch?t t? ??u ngu?n n??c - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgu?n n??c gi?ng c?a ng??i dan kh?ng th? dùng ???c vì ?nh h??ng t? phan l?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong nh?ng ngày qua, trang tr?i l?n này ti?p t?c ngang nhiên v?t nhi?u xác l?n ch?t ra ao ngay c?nh khu ch?n nu?i. Hàng ch?c xác l?n ch?t ???c ch? trang tr?i v?t ?ra ao ngay c?nh khu ch?n nu?i??? làm th?c ?n cho cá.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrên m?t ao, theo quan sát c?a PV thì nhi?u xác l?n n?i l?nh b?nh. T?i ?ay, dù ??ng cách xa tr?i l?n hàng tr?m mét nh?ng mùi h?i th?i v?n n?ng n?c. Các gi?ng n??c b? ?nh h??ng mùi phan l?n qua ngu?n n??c ng?m, n??c ngu?n ch?y ra t? con khe thì ?en ngòm vì phan l?n trà tr?n vào.

Trang tr?i l?n “tra t?n” ng??i dan: Ngang nhiên x? th?i, v?t xác l?n ch?t t? ??u ngu?n n??c - 5
Trang tr?i l?n “tra t?n” ng??i dan: Ngang nhiên x? th?i, v?t xác l?n ch?t t? ??u ngu?n n??c - 6

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhi?u xác l?n ???c ch? trang tr?i ngang nhiên v?t ra ao ngay t? ??u ngu?n.

?ng Hà V?n Vi?t (SN 1952) b?c xúc: “N??c th?i th?i t? khu ch?n nu?i th?i ra m?i tr??ng gay ?nh h??ng nghiêm tr?ng ??n cu?c s?ng c?a ng??i dan n?i ?ay. Dù ?? nhi?u l?n ki?n ngh? lên các c?p chính quy?n, các ngành ch?c n?ng c?ng ?? có ??n ki?m tra nh?ng tình hình v?n kh?ng c?i thi?n..”

Ch? trang tr?i ngang nhiên v?t xác l?n ch?t ra ngoài.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“Kh?ng th? ch?u ??ng n?i c?nh s?ng c?c hình này, nhi?u h? dan n?i ?ay ?? g?i ??n c?u c?u ??n c? quan ch?c n?ng t? x?, t?i huy?n nh?ng ??n nay tình tr?ng ? nhi?m th?m chí còn n?ng h?n”, m?t h? dan s?ng c?nh cho bi?t thêm.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCòn bà Hà Th? Hoa (SN 1951) cho bi?t: “Gi?ng n??c nhà t?i gi? kh?ng th? dùng ?n u?ng ???c n?a, mùi phan l?n n?ng n?c, t?i ph?i qua nhà khác xin n??c u?ng. D??i su?i g?n nhà, n??c kh?ng còn trong xanh nh? tr??c n?a, gi? m?t màu ?en l?i ng?t mùi phan l?n.”

Trang tr?i l?n “tra t?n” ng??i dan: Ngang nhiên x? th?i, v?t xác l?n ch?t t? ??u ngu?n n??c - 7
Trang tr?i l?n “tra t?n” ng??i dan: Ngang nhiên x? th?i, v?t xác l?n ch?t t? ??u ngu?n n??c - 8

Tình tr?ng này ?? x?y ra r?t lau nh?ng phía c? quan ch?c n?ng v?n ch?a x? ly tri?t ??.

V?a qua, vì kh?ng bi?t kêu c?u ? ?au cho th?u vi?c trang tr?i l?n ?ng Hu?n, ?ng Trí gay ? nhi?m cho ngu?n n??c con su?i. Ng??i dan kh?ng còn cách nào khác ph?i dùng m?ng x? h?i Facebook ?? phán ánh ??ng th?i phát tr?c ti?p ?? nh? c?ng ??ng m?ng ph?n ánh.

C?ng theo nhi?u ng??i dan cho bi?t, ban ngày? t? 9h ??n 12h tr?a, ban ?êm kho?ng 21h ??n 2h sáng mùi phan l?n n?ng n?c vì lúc ?ó l?ng gió. Nhi?u lúc ?ang ?n c?m th?y mùi phan l?n là kh?ng th? ?n n?i c?m n?a.

Quá b?c xúc, ng??i dan ?? nhi?u l?n ph?n ánh tình tr?ng ? nhi?m m?i tr??ng do các tr?i nu?i l?n gay ra ??n l?nh ??o th?n, x? nh?ng r?i “?au l?i vào ?ó”. Tình tr?ng ? nhi?m v?n ch?a ???c kh?c ph?c và x? ly d?t ?i?m thì nay ch? trang tr?i l?i ti?p t?c hiên ngang v?t xác l?n ch?t ra ao ngay ??u ngu?n.

?? làm r? s? vi?c trên, PV ?? liên h? làm vi?c và ???c ?ng Ng? S? C??ng, Ch? t?ch UBND x? Ngh?a L?c cho bi?t: "Sau khi nh?n ???c ph?n ánh c?a dan, chúng t?i ?? báo cáo lên huy?n. M?i ?ay Chi c?c Thú y Ngh? An và các phòng ban c?a huy?n ?? tr?c ti?p v? l?p biên b?n ??i v?i trang tr?i ?ng V? ?ình Hu?n”.

“Ngày tr??c S? TN&MT ?? lên làm vi?c nh?ng gia ?ình ?ng Hu?n kh?ng ph?i h?p, kh?ng th?c hi?n. Nhi?u lúc chúng t?i vào ki?m tra nh?ng ch? trang tr?i này v?n làm khó”, ?ng C??ng cho bi?t thêm.

???c bi?t, th?n Khe Sài 2 có 188 h? dan v?i 836 nhan kh?u, ?? nhi?u n?m qua ng??i dan b? "tra t?n" n?ng n? b?i hai trang tr?i v?i hàng nghìn con l?n hàng ngày tr?c ti?p x? th?i ra ngay ? ??u ngu?n hai con su?i.

Nguy?n Tú

T? khóa: