Th? b?y, 12/09/2020 - 07:31

Ti?p t?c "l?" b?t th??ng trong v? ??i v? ch?ng b? oan sai trong v? án l?

Dan trí

TAND huy?n Tuy ??c th?m ??nh tài s?n ?? th??ng l??ng, b?i th??ng cho hai c?ng dan b? oan. Tuy nhiên, ng??i dan t? dù kh?ng ?i th?m ??nh nh?ng th?m phán ???c phan c?ng v?n ky vào biên b?n hi?n tr??ng.

Ngày 10/9, gia ?ình ?ng Nguy?n V?n V? và bà Nguy?n Th? Th??ng, hai c?ng dan t?ng mang án oan t?i huy?n Tuy ??c, t?nh ??k N?ng xác nh?n v?i Dan trí, ?ng bà ?? g?i ??n khi?u n?i t?i TAND huy?n Tuy ??c, ph?n ánh nh?ng d?u hi?u vi ph?m c?a th?m phán trong quá trình gi?i quy?t ??n bù cho hai ?ng bà.

Ti?p t?c l? b?t th??ng trong v? ??i v? ch?ng b? oan sai trong v? án l? - 1
V? ch?ng ?ng V?, bà Th??ng t?i bu?i xin l?i ngày 5/6

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?ó, sáng ngày 27/8, TAND huy?n Tuy ??c ?? thành l?p ?oàn xác minh hi?n tr?ng ??t thi?t h?i c?a v? ch?ng ?ng V?, b? thi?t h?i trong quá trình x? ly v? án hình s? liên quan ??n hai c?ng dan này.

Theo clip và biên b?n mà gia ?ình ghi l?i, bu?i làm vi?c ??u kh?ng có s? xu?t hi?n c?a ?ng Nguy?n Ti?n Th?, ng??i ???c phan c?ng gi?i quy?t v? vi?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??n khi?u n?i c?a ?ng Nguy?n V?n V? g?i TAND huy?n Tuy ??c kh?ng ??nh, ?ng Nguy?n Ti?n Th? ???c phan c?ng gi?i quy?t, xác minh, th?m ??nh, th??ng l??ng theo lu?t Trách nhi?m b?i th??ng nhà n??c. Dù kh?ng có m?t t?i bu?i th?m ??nh th?c t? (t?c vào sáng 27/8), th? nh?ng sau ?ó, t?t c? các biên b?n ??u th? hi?n s? có m?t c?a ?ng này.

Ti?p t?c l? b?t th??ng trong v? ??i v? ch?ng b? oan sai trong v? án l? - 2
?oàn th?m ??nh thi?t h?i tài s?n c?a gia ?ình ?ng V? kh?ng có s? xu?t hi?n c?a th?m phán

??c bi?t, c?ng theo gia ?ình ?ng V?, ??n ngày 3/9, trong bu?i làm vi?c tr?c ti?p t?i TAND huy?n Tuy ??c, ?ng Th? lu?n nêu quan ?i?m, khó th??ng l??ng mà ph?i ??a ra xét x? b?ng m?t v? án dan s? khác.

Ch? Nguy?n Th? Thi, con gái ?ng Nguy?n V?n V? cho bi?t, trong bu?i làm vi?c ngày 27/8, ch? có s? xu?t hi?n c?a th? ky phiên tòa cùng cán b? ??i di?n chính quy?n ??a ph??ng và m?t ng??i ?àn ?ng “l? m?t”. Ng??i “l? m?t” ???c phan c?ng vi?t biên b?n làm vi?c, th? nh?ng trong biên b?n c?ng kh?ng th? hi?n ng??i này là ai, có vai trò gì?

C?ng theo ch? Thi, t?i bu?i l?p biên b?n, ng??i l?p biên b?n ?? “c? tình” ?? tr?ng m?t dòng ??u tiên m?c “Thành ph?n tham d?”, sau ?ó ??a v? và t? b? sung thêm ?ng Nguy?n Ti?n Th?, th?m phán TAND huy?n Tuy ??c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“Chúng t?i quay clip, ch?p biên b?n ?? làm b?ng ch?ng. Vi?c ?ng Th? kh?ng xu?t hi?n t?i các bu?i làm vi?c là s? th?t. Th? nh?ng sau ?ó tên ?ng Th? l?i ???c b? sung “b?t th??ng” vào các t? biên b?n làm vi?c. ??n ??u tháng 9/2020, khi nh?n l?i biên b?n photo, chúng t?i m?i phát hi?n s? vi?c nên làm ??n khi?u n?i”, ch? Thi b?c xúc.

Ti?p t?c l? b?t th??ng trong v? ??i v? ch?ng b? oan sai trong v? án l? - 3

Biên b?n ban ??u (?nh trên) ???c b? sung thêm tên c?a th?m phán Th? (?nh d??i)

Trong ??n khi?u n?i c?a hai c?ng dan ???c minh oan ngày 5/6/2020 còn nêu r?, dù kh?ng tr?c ti?p ??n hi?n tr??ng, ch?a th?m ??nh thi?t h?i, th? nh?ng trong bu?i làm vi?c ngày 3/9, ?ng Th? ?? ??a ra nh?n ??nh khó lòng th??ng l??ng; kh?ng tr?ng c?u giám ??nh thi?t h?i tài s?n; kh?ng tr?ng c?u giám ??nh tam th?n ??i v?i ?ng V?…

“Theo Lu?t trách nhi?m b?i th??ng và Ngh? ??nh 68 c?a Chính ph? v? trách nhi?m b?i th??ng, ?ng Th? ?? suy di?n và kh?ng th?c hi?n ?úng, b? qua nhi?u trình t?, th? t?c”, ??n Khi?u n?i g?i TAND huy?n Tuy ??c kh?ng ??nh.

Liên quan ??n s? vi?c, ?ng Nguy?n ??c H?ng, Chánh án TAND huy?n Tuy ??c kh?ng ??nh, n?u ???c phan c?ng thì th?m phán ph?i có m?t t?i bu?i làm vi?c, th?m ??nh. N?u cán b? kh?ng tham gia mà v?n ky vào biên b?n hi?n tr??ng là vi ph?m, sai quy ??nh.

“Chúng t?i ?? nh?n ???c ??n khi?u n?i c?a ?ng Nguy?n V?n V? ??ng th?i ?? ngh? th?m phán báo cáo, gi?i trình s? vi?c", ?ng H?ng nói.

Theo m?t l?nh ??o ngành tòa án, n?u ?úng nh? ??n khi?u n?i, th?m phán ???c phan c?ng gi?i quy?t kh?ng có m?t t?i bu?i th?m ??nh thì s? ph?i th?c hi?n l?i theo ?úng quy ??nh.?

“Kh?ng có m?t nh?ng v?n ky là vi ph?m”

Lu?t s? Nguy?n Thanh Huy, Phó Ch? nhi?m ?oàn lu?t s? t?nh ??k N?ng cho r?ng, n?u m?t th?m phán ???c phan c?ng gi?i quy?t v? vi?c, tham gia th?m ??nh thì trong quá trình ?i th?m ??nh, ph?i có m?t th?m phán này.“Vi?c b? sung thêm ?ng Th? vào biên b?n xác minh dù ?ng này kh?ng ?i hi?n tr??ng là kh?ng ?úng quy ??nh. Biên b?n ???c l?p kh?ng còn giá tr?. N?u vi?c b? sung thêm ?ng Th? vào thành ph?n tham d?, làm thay ??i n?i dung, b?n ch?t bu?i làm vi?c thì ??n v? n?i ?ng Th? làm vi?c ph?i xem xét k? lu?t ?ng này”, lu?t s? Huy nh?n ??nh.
Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT??ng t?, m?t lu?t s? khác c?ng nh?n ??nh, vi?c ?ng Th? kh?ng ?i xác minh nh?ng v?n ky vào biên b?n xác minh là “ky kh?ng”, ?nh h??ng t?i quá trình gi?i quy?t, th??ng l??ng b?i th??ng theo Lu?t Trách nhi?m b?i th??ng c?a Nhà n??c.

??ng D??ng