Th? b?y, 26/09/2020 - 07:30

Qu?ng Bình:

Th?m c?nh trang tr?i bò r?ng g?n 250 ha ch? nu?i… m?y con bò!

Dan trí

???c k? v?ng là trang tr?i nu?i bò sinh s?n và bò th?t l?n c?a mi?n Trung, tuy nhiên sau g?n 5 n?m ?i vào ho?t ??ng, s? l??ng bò ???c ch?n nu?i t?i ?ay kh?ng quá 500 con, còn hi?n t?i ch? có 6 con bò.

D? án… “bánh v?”?

“D? án ch?n nu?i bò sinh s?n, bò th?t” thu?c vùng ?, x? Ng? Hóa, huy?n Tuyên Hóa, t?nh Qu?ng Bình có di?n tích 2.449.085m2 (244,9ha), quy m? xay d?ng trang tr?i ch?n nu?i bò sinh s?n, bò th?t v?i s? l??ng th??ng xuyên là 3.000 con bò gi?ng sinh s?n và 2.250 con bò th?t.

Th?m c?nh trang tr?i bò r?ng g?n 250 ha ch? nu?i… m?y con bò! - 1

“D? án ch?n nu?i bò sinh s?n, bò th?t” t?i x? Ng? Hóa, huy?n Tuyên Hóa.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDD? án có t?ng v?n ??u t? là 20 t? ??ng do Doanh nghi?p t? nhan Gia Han (tr? s? t?i x? Mai Hóa, huy?n Tuyên Hóa) làm ch? ??u t?. Th?i h?n s? d?ng ??t ho?t ??ng d? án là 50 n?m k? t? ngày ky Quy?t ??nh phê duy?t ch? tr??ng ??u t? (03/12/2015 ??n h?t ngày 03/12/2065).

M?c tiêu c?a d? án nh?m xay d?ng m? hình ch?n nu?i theo h??ng chuyên nghi?p, áp d?ng c?ng ngh? cao, t?p trung, gi?m chi phí, t?ng hi?u qu?; xay d?ng h? th?ng s?n xu?t th?c ?n h?n h?p th? xanh kh?u ph?n hoàn ch?nh ch?t l??ng cao. Góp ph?n t?o vi?c làm cho lao ??ng ??a ph??ng, t?o l?i nhu?n doanh nghi?p, t?ng thu ngan sách và góp ph?n thúc ??y phát tri?n kinh t?-x? h?i khu v?c.

Th?m c?nh trang tr?i bò r?ng g?n 250 ha ch? nu?i… m?y con bò! - 2
Th?m c?nh trang tr?i bò r?ng g?n 250 ha ch? nu?i… m?y con bò! - 3

Sau 5 n?m, nhi?u h?ng m?c c?a d? án còn dang d?, ng?n ngang… và ???ng ?i vào thì r?t khó kh?n.

Tuy nhiên, khi phóng viên “m?c s? th?” d? án này thì kh?ng kh?i gi?t mình khi ch?ng ki?n th?m c?nh hoang s?, nhi?u h?ng m?c c?a d? án còn dang d?, ng?n ngang… và ???ng ?i vào thì r?t khó kh?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i khu v?c trang tr?i, ch? có m?t ng?i nhà nh? c?p 4, m?t khu trang tr?i b? kh?ng sau khi xay d?ng, m?t c?ng trình ?ang xay d?ng dang d?, kh?ng có h? th?ng ?i?n, h? th?ng n??c ???c l?y t? gi?ng khoan kh?ng ??m b?o…

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?i?u ?áng nói, dù là m?t d? án l?n, nh?ng th?i ?i?m phóng viên có m?t ? trang tr?i này, s? l??ng c?ng nhan, b?o v? ch? có hai ng??i. Theo l?i ?ng b?o v? thì hi?n t?i trang tr?i ch? có 6 con bò và nghe ?au s?p t?i chuy?n sang nu?i… l?n.

T? k? v?ng ??n th?t v?ng!

Trao ??i v?i phóng viên v? d? án “kh?ng” này, ?ng Nguy?n Thanh Phong, Ch? t?ch UBND x? Ng? Hóa cho bi?t: “T? khi tri?n khai xay d?ng và ??a d? án vào ho?t ??ng, doanh nghi?p t? nhan Gia Han ?? ??a lên kho?ng 200-300 con bò, nh?ng sau ?ó khu v?c này ngu?n n??c kh?ng ??m b?o, c? tr?ng kh?ng phát tri?n.

Vì th?, ?àn bò kh?ng phát tri?n và ngày m?t ch?t d?n. N?m tr??c, x? có vào ki?m tra thì nghe b?o còn ???c kho?ng 20 con, còn hi?n t?i thì chúng t?i c?ng kh?ng r? s? bò trong trang tr?i còn bao nhiêu con”.

Th?m c?nh trang tr?i bò r?ng g?n 250 ha ch? nu?i… m?y con bò! - 4
Th?m c?nh trang tr?i bò r?ng g?n 250 ha ch? nu?i… m?y con bò! - 5

Theo tìm hi?u, hi?n t?i trang tr?i ch? có 6 con bò và nghe ?au s?p t?i chuy?n sang nu?i… l?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Phong c?ng cho bi?t thêm, lúc ??u x? r?t k? v?ng vào d? án này khi ?i vào ho?t ??ng hi?u qu? s? góp ph?n phát tri?n kinh t?-x? h?i cho ??a ph??ng, t?o c?ng ?n vi?c làm cho bà con nhan dan, tuy nhiên nhìn vào th?c t? hi?n t?i, tính kh? thi c?a d? án này là kh?ng cao.

Th?m c?nh trang tr?i bò r?ng g?n 250 ha ch? nu?i… m?y con bò! - 6

Tr??c th?m c?nh bi ?át c?a d? án này, thi?t ngh?, t?nh Qu?ng Bình và các c? quan ch?c n?ng liên quan c?n xem xét n?ng l?c ch? ??u t?.

Dan trí s? ti?p t?c th?ng tin v? vi?c ??n b?n ??c!

??ng Tài