Th? n?m, 24/09/2020 - 13:55

B?c Ninh - Bài 6:

S?ng ?u?ng “l? loét”, qu?n qu?i, t?i sao chính quy?n ch? c?u… trên gi?y?

Dan trí

Tr??c s? ph?n n? c?a d? lu?n v? vi?c doanh nghi?p tr?c l?i trên s? qu?n qu?i c?a s?ng ?u?ng, huy?n Qu? V? (B?c Ninh) t? ra quy?t li?t x? ly. Nh?ng ?áng bu?n, s? quy?t li?t ch? n?m… trên gi?y.

Báo Dan trí ?? có lo?t bài ?i?u tra nhi?u k? v? th?c tr?ng dòng s?ng ?u?ng ?au ??n, qu?n qu?i khi hàng lo?t tr?m bê t?ng, c?ng trình vi ph?m su?t m?t th?i gian dài ?ua nhau “g?m” 2 b? s?ng ?u?ng l? loét nham nh? ?? tr?c l?i. ?i?u khi?n d? lu?n b?c xúc chính là cách x? ly r?t khó hi?u c?a chính quy?n các ??a ph??ng n?i x?y ra s? vi?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCau chuy?n ?ang x?y ra bên m?t góc b? s?ng ?u?ng t?i ??a ph?n huy?n Qu? V? là m?t ví d? ?i?n hình v? s? b?t th??ng trên c?n T?nh u? - UBND t?nh B?c Ninh ch? ??o xác minh, làm r? và tr? l?i minh b?ch tr??c c?ng lu?n.

S?ng ?u?ng “l? loét”, qu?n qu?i, t?i sao chính quy?n ch? c?u… trên gi?y? - 1

Hi?n tr??ng ??i c?ng tr??ng sai ph?m x? th?t s?ng ?u?ng th?i ?i?m tháng 4/2020 t?i huy?n Qu? V?.

Nh? th?ng tin Báo Dan trí ?? ??ng t?i trong lo?t bài ?i?u tra, ngày 16/4/2020, S? NN&PTNT t?nh B?c Ninh có c?ng v?n do giám ??c ??ng Tr?n Trung ky g?i UBND huy?n Qu? V? cho bi?t: Ngày 8/7/2019, S? NN&PTNT ?? có v?n b?n s? 904/SNN-CCTL ??? ngh? UBND huy?n Qu? V? ch? ??o t? ch?c x? ly vi ph?m Lu?t ?ê ?i?u ??i v?i tr??ng h?p c?a C?ng ty c? ph?n xay d?ng và th??ng m?i ??c Tr?ng. C?ng ty ?? t? y xay d?ng nhà ?i?u hành, nhà ?, t??ng rào, 4 m? c?u, 2 tr?m bê t?ng th??ng ph?m, l?p ??t thi?t b? day chuy?n s?n xu?t g?ch có l?p mái t?n b?ng khung s?t l?p ghép, tr?m bi?n áp và t?p k?t than v?i kh?i l??ng r?t l?n trên m?t b?i.

Ngày 6/4/2020, S? NN&PTNT B?c Ninh nh?n ???c v?n b?n s? 518/KH?T-?KKD c?a S? KH&?T t?nh B?c Ninh v? vi?c l?y y ki?n ?? ngh? ?i?u ch?nh d? án ?TXD b?i t?p k?t cát, s?i lòng s?ng và v?t li?u xay d?ng t?i ?ê t? ?u?ng x? B?ng Lai, huy?n Qu? V? c?a C?ng ty c? ph?n xay d?ng và th??ng m?i ??c Tr?ng v?i m?c ?ích ?i?u ch?nh là: B?i t?p k?t và kinh doanh cát, s?i lòng s?ng, than và v?t li?u xay d?ng.

S? NN&PTNT B?c Ninh kh?ng ??nh: Sau khi xem xét ?? ngh? và ki?m tra th?c t? cho th?y hi?n nay C?ng ty c? ph?n xay d?ng và th??ng m?i ??c Tr?ng v?n ch?a nghiêm túc th?c hi?n vi?c x? ly, gi?i to? c?ng trình vi ph?m theo quy ??nh. Vì v?y, c? quan này ti?p t?c ?? ngh? UBND huy?n Qu? V? ch? ??o x? ly d?t ?i?m vi ph?m c?a C?ng ty c? ph?n xay d?ng và th??ng m?i ??c Tr?ng

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau khi Báo Dan trí có hàng ch?c k? báo v? tình tr?ng s?ng C?u ?ang “gi?y ch?t”, s?ng ?u?ng b? xam h?i tr?ng tr?n trên nhi?u ??a ph??ng thu?c t?nh B?c Ninh, ngày 23/4/2020, UBND huy?n Qu? V? ban hành C?ng v?n s? 460/UBND-NN do ?ng Nguy?n Bá Quan, Phó ch? t?ch ky g?i Phòng NN&PTNT, UBND x? B?ng Lai, H?t qu?n ly ?ê Qu? V?, C?ng ty c? ph?n th??ng m?i và xay d?ng ??c Tr?ng.

Theo ?ó, Ch? t?ch UBND huy?n Qu? V? Yêu c?u: C?ng ty ??c Tr?ng kh?n tr??ng tháo d? nh?ng vi ph?m (nhà ?i?u hành, t??ng rào, m? c?u, tr?m tr?n bê t?ng th??ng ph?m, day truy?n s?n xu?t g?ch…), th?i gian xong tr??c ngày 5/5.

S?ng ?u?ng “l? loét”, qu?n qu?i, t?i sao chính quy?n ch? c?u… trên gi?y? - 2

V?n b?n quy?t li?t ch? ??o x? ly sai ph?m ???c ban hành ch? ?? "xoa d?u" d? lu?n.

Yêu c?u UBND x? B?ng Lai ??n ??c C?ng ty ??c Tr?ng kh?n tr??ng tháo d? các c?ng trình xay d?ng vi ph?m. Báo cáo k?t qu? v? UBND huy?n tr??c ngày 6/5.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh? v?y, l?i m?t “?i?p khúc” quen thu?c: Doanh nghi?p xay d?ng c? m?t ??i c?ng tr??ng, ho?t ??ng r?m r? su?t “ngày dài canh thau” gi? ???c chính quy?n yêu c?u tháo d?, x? nghiêm. V?y, khi doanh nghi?p này ??t nh?ng viên g?ch, x? v?a, tr?m tr?n ??u tiên lên ven b? s?ng ?u?ng ?? xay ??i c?ng tr??ng này, chính quy?n ? ?au? Nh?ng cán b? ch?u trách nhi?m ? ?au? T?nh B?c Ninh c?n ph?i làm r?, x? nghiêm, c?ng khai th?ng tin tr??c d? lu?n và nhan dan.

Th?i ?i?m ?ó, tr? l?i PV Dan trí v? quan ?i?m x? ly sai ph?m c?a doanh nghi?p này, c?ng nh? có hay kh?ng vi?c ch?ng l?ng bao che cho sai ph?m, ?ng Lê H?ng Phúc - Bí th? huy?n u? huy?n Qu? V? cho bi?t: Huy?n u? Qu? V? ?? h?p và ch? ??o UBND huy?n Qu? V? ph?i x? ly d?t ?i?m, tri?t ?? sai ph?m c?a C?ng ty c? ph?n xay d?ng và th??ng m?i ??c Tr?ng.

S?ng ?u?ng “l? loét”, qu?n qu?i, t?i sao chính quy?n ch? c?u… trên gi?y? - 3

Ngày 10/9, PV Dan trí m?c s? th? hi?n tr??ng sai ph?m "kh?ng" v?n ho?t ??ng t?p n?p nh? kh?ng h? có chuy?n gì x?y ra.

Ngày 10/9/2020, PV Dan trí có cu?c kh?o sát t?i hi?n tr??ng s? vi?c. M?t c?m giác ng? ngàng khi chúng t?i ch?ng ki?n ??i c?ng tr??ng kh?ng l? n?m chình ình ngay sát dòng s?ng ?u?ng v?n t?p n?p, s?i ??ng nh? ch?a t?ng có s? thay ??i nào sau nh?ng v?n b?n quy?t li?t c?a UBND huy?n Qu? V?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH?n th? n?a, nh?ng chi?c xe tr?ng t?i l?n ch? ??y cát s?i ch?y r?m r?p qu?n xéo b? ?ê khi?n ng??i qua l?i r?n tóc gáy.

Khu v?c vi ph?m “kh?ng” này n?m cách tr? s? c?p u? và chính quy?n huy?n Qu? V? ??c ch?ng ch?a ??y 2km.

Tr? l?i PV Dan trí, Bí th? huy?n u? Qu? V? Lê H?ng Phúc th?a nh?n ??a ph??ng ch?a gi?i quy?t ???c s? vi?c và ti?p t?c cho bi?t s? l?i ch? ??o x? ly. M?t l?n n?a chúng t?i ?? c?p ??n vi?c có hay kh?ng l?i ích nhóm, s? bao che ch?ng l?ng cho doanh nghi?p làm càn t?i ??a ph??ng này, v? bí th? huy?n u? kh?ng ??nh kh?ng có chuy?n này.

S?ng ?u?ng “l? loét”, qu?n qu?i, t?i sao chính quy?n ch? c?u… trên gi?y? - 4

T?i sao UBND huy?n Qu? V? ch?n cách im l?ng, kh?ng ph?n h?i báo chí trong khi ?? doanh nghi?p ti?p t?c tr?ng tr?n sai ph?m?

Trong quá trình th?c hi?n lo?t bài ?i?u tra, tháng 5/2020, PV Dan trí ?? ??t l?ch ?? ngh? ???c làm vi?c v?i UBND huy?n Qu? V?. Tuy nhiên, m?i s? r?i vào im l?ng, kh?ng h? có m?t s? h?i am. Th?i ?i?m này ?ng Hoàng Minh Xuyên gi? c??ng v? Ch? t?ch UBND huy?n.

Ngày 10/9/2020, PV Dan trí ti?p t?c ??t l?ch, ?? ngh? làm vi?c v?i UBND huy?n Qu? V?. Dù ??n th?i ?i?m hi?n t?i, ?ng Hoàng Minh Xuyên ?? b? mi?n nhi?m, ?ng ??ng V?n Tu?n t? c??ng v? Phó bí th? huy?n u? ???c ?i?u ??ng gi? c??ng v? Ch? t?ch UBND huy?n, th? nh?ng v?n “k?ch b?n” c? l?p l?i, “b?t v? am tín”, kh?ng h? có m?t s? h?i am t? huy?n Qu? V?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBáo Dan trí kính ?? ngh? B? TN&MT, T?nh u? - UBND t?nh B?c Ninh, S? TN&MT t?nh B?c Ninh vào cu?c xác minh, làm r? x? ly nghiêm minh, c?ng khai sai ph?m c?a doanh nghi?p và trách nhi?m c?a các cán b?, l?nh ??o liên quan t?i huy?n Qu? V?.

Báo Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD s? ti?p t?c th?ng tin s? vi?c ??n b?n ??c.

Anh Th?

T? khóa: