Th? n?m, 09/04/2020 - 08:04

Bài 16:

S?ng C?u “gi?y ch?t”, Ch? t?ch 2 t?nh B?c Giang và B?c Ninh cùng s?t s?ng!

Dan trí

Ch? t?ch t?nh B?c Ninh v?a ti?p t?c ch? ??o hàng lo?t s? ngành, các huy?n ph?i vào cu?c ngay gi?i c?u s?ng C?u. Trong khi ?ó, s?ng ?u?ng t?i t?nh này c?ng b? 2 doanh nghi?p “bóp c?”, ch?n dòng.

Ch? t?ch t?nh B?c Giang g?i c?ng v?n, Ch? t?ch t?nh B?c Ninh ra ti?p ch? ??o

UBND t?nh B?c Ninh v?a ban hành C?ng v?n s? 921/UBND-NN.TN do ?ng Nguy?n H?u Thành, Phó ch? t?ch ky.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng v?n cho bi?t: C?n c? v?n b?n s? 1163/UBND-MT ngày 25/3/2020 c?a Ch? t?ch UBND t?nh B?c Giang v? vi?c ph?i h?p gi?i quy?t tình tr?ng ? nhi?m ngu?n n??c s?ng C?u khu v?c giáp ranh gi?a 2 t?nh, Ch? t?ch UBND t?nh B?c Ninh giao S? TN&MT ch? trì, ph?i h?p v?i các S?: NN&PTNT, Xay d?ng, C?ng an t?nh, UBND các huy?n Yên Phong, Tiên Du, Qu? V?, TX T? S?n và TP B?c Ninh và các ??n v? liên quan ki?m tra th?c t?, ph?i h?p cùng S? TN&MT B?c Giang và các c? quan liên quan c?a t?nh B?c Giang x? ly s? vi?c trên, báo cáo UBND t?nh B?c Ninh tr??c ngày 15/4/2020.

S?ng C?u “gi?y ch?t”, Ch? t?ch 2 t?nh B?c Giang và B?c Ninh cùng s?t s?ng! - 1

Ch? t?ch t?nh B?c Ninh ti?p t?c ch? ??o gi?i c?u s?ng C?u sau khi nh?n ???c c?ng v?n c?a Ch? t?ch t?nh B?c Giang.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c ?ó, ngày 27/2, UBND t?nh B?c Ninh có C?ng v?n s? 521/UBND NN-TN do ?ng Tr?nh H?u Hùng, Chánh v?n phòng ky v? vi?c x? ly hi?n t??ng cá ch?t trên s?ng C?u. C?ng v?n cho bi?t, xét ?? ngh? c?a S? TN&MT t?nh B?c Ninh v? tình tr?ng ? nhi?m s?ng C?u, Ch? t?ch UBND t?nh B?c Ninh yêu c?u:?

S? NN&PTNT ti?p t?c có gi?i pháp ?i?u ti?t n??c t?i c?ng ??ng Xá (V?n An) ??m b?o n??c m?t s?ng C?u trong gi?i h?n cho phép ?? s? d?ng cho các tr?m n??c s?ch ph?c v? nhan dan ??a ph??ng.

Yêu c?u C?ng an t?nh B?c Ninh t?ng c??ng trình sát, ki?m tra và x? ly nghiêm các c? s? s?n xu?t có ho?t ??ng x? th?i kh?ng qua x? ly ra s?ng Ng? Huy?n Khê và s?ng C?u, báo cáo k?t qu? hàng tháng v?i Ch? t?ch t?nh B?c Ninh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDUBND TP B?c Ninh ph?i s?m hi?u ch?nh giai ?o?n I c?a h? th?ng x? ly n??c th?i làng ngh? Phong Khê ?? ??m b?o x? ly n??c th?i t?ng c?ng su?t thi?t k? và quy chu?n m?i tr??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCh? t?ch t?nh B?c Ninh c?ng yêu c?u TP B?c Ninh ph?i thành l?p t? t? qu?n v? b?o v? m?i tr??ng c?a làng ngh? ?? yêu c?u các c? s? s?n xu?t kinh doanh ky cam k?t ??u n?i toàn b? n??c th?i phát sinh và n?p ti?n x? ly n??c th?i theo quy ??nh; T? ch?c thu phí x? ly n??c th?i c?a các c? s? ??u n?i v?i h? th?ng n??c th?i t?p trung, v?n hành th??ng xuyên h? th?ng x? ly n??c th?i m?t cách có hi?u qu?; Th??ng xuyên thanh tra, ki?m tra các c? s? s?n xu?t trên ??a bàn, x? ly nghiêm các hành vi vi ph?m.

S?ng C?u “gi?y ch?t”, Ch? t?ch 2 t?nh B?c Giang và B?c Ninh cùng s?t s?ng! - 2

S?ng Ng? Huy?n Khê, n?i ?? ra s?ng C?u, ?? hoàn toàn tr? thành m?t dòng s?ng ch?t.

S?ng C?u “gi?y ch?t”, Ch? t?ch 2 t?nh B?c Giang và B?c Ninh cùng s?t s?ng! - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCá th??ng xuyên ch?t tr?ng s?ng C?u.

UBND TX T? S?n ti?p t?c tri?n khai giai ?o?n II d? án ??u t? xay d?ng h? th?ng x? ly n??c th?i TX T? S?n (x? ly n??c th?i cho các làng ngh?, CCN trên ??a bàn).

UBND huy?n Tiên Du ph?i th??ng xuyên thanh tra, ki?m tra các c? s? s?n xu?t trên ??a bàn, x? ly nghiêm các hành vi vi ph?m, yêu c?u các c? s? ??u t? xay d?ng và v?n hành các c?ng trình x? ly ch?t th?i ??m b?o quy chu?n Vi?t Nam hi?n hành; ??n ??c nhà ??u t? s?m tri?n khai xay d?ng Nhà máy x? ly n??c th?i cho CCN Phú Lam ??m b?o n??c th?i n?ày ph?i ???c x? ly ?úng quy ??nh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCùng ?ó, các s? ngành theo ch?c n?ng ki?m tra th??ng xuyên các c? s? s?n xu?t v? b?o v? m?i tr??ng, ??t ?ai, phòng cháy ch?a cháy, xay d?ng… Ti?n hành ?ình ch? ho?t ??ng ??i v?i c? s? s?n xu?t vi ph?m các quy ??nh c?a pháp lu?t.

S?ng C?u “gi?y ch?t”, Ch? t?ch 2 t?nh B?c Giang và B?c Ninh cùng s?t s?ng! - 4
S?ng C?u “gi?y ch?t”, Ch? t?ch 2 t?nh B?c Giang và B?c Ninh cùng s?t s?ng! - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?m c?ng nghi?p Phú Lam, m?t trong nh?ng "th? ph?m" b?c t? s?ng C?u.

S?ng c?u ?? “gi?y ch?t”, ??ng ?? k? ác “bóp c?” s?ng ?u?ng tr?c l?i!

Trong m?t di?n ti?n khác, ngày 17/3/2020, ?ng ??ng Tr?n Trung, Giám ??c S? N?ng nghi?p và phát tri?n n?ng th?n (NN&PTNT) t?nh B?c Ninh ky v?n b?n g?i UBND huy?n Tiên Du v? vi?c ki?m tra, x? ly hành vi vi ph?m pháp lu?t v? ?ê ?i?u trên b?i s?ng ?u?ng, x? Tri Ph??ng, huy?n Tiên Du.

Theo ?ó, ngày 21/02/2020, UBND huy?n Tiên Du có v?n b?n s? 129/UBND-CV và 130/UBND-TNMT; v?n b?n s? 01/CV-CTN? ngày 05/01/2020 c?a C?ng ty TNHH Nam ??t và v?n b?n s? 09/CV-CPXD ngày 22/01/2020 c?a C?ng ty TNHH Xay d?ng và Th??ng m?i Tu?n Hùng g?i S? NN&PTNT t?nh B?c Ninh v? vi?c ?? ngh? c?p phép xay d?ng b?i t?p k?t cát, s?i lòng s?ng và v?t li?u xay d?ng ? ngoài b?i s?ng t??ng ?ng v?i v? trí thu?c ?o?n t? K23+960 ??n K24+100 và L24+100 ??n K24+300 ?ê t? ?u?ng, x? Tri Ph??ng, huy?n Tiên Du kèm theo h? s? xin c?p phép.

Tuy nhiên, qua c?ng tác qu?n ly và ki?m tra hi?n tr??ng, ngày 10/3/2020 S? NN&PTNT B?c Ninh nh?n th?y: T?i v? trí b?i s?ng t??ng ?ng K23+960 ??n K24+100 và K24+100 ??n K24+300 ?ê t? ?u?ng, th?n Cao ?ình, x? Tri Ph??ng, huy?n Tiên Du, C?ng ty TNHH Nam ??t và C?ng ty TNHH Xay d?ng và Th??ng m?i Tu?n Hùng ?? xay d?ng các h?ng m?c nhà ?i?u hành, nhà x??ng, ch?n c?t ?i?n…

S?ng C?u “gi?y ch?t”, Ch? t?ch 2 t?nh B?c Giang và B?c Ninh cùng s?t s?ng! - 6
S?ng C?u “gi?y ch?t”, Ch? t?ch 2 t?nh B?c Giang và B?c Ninh cùng s?t s?ng! - 7

Dù ?? ???c H?t qu?n ly ?ê Tiên Du l?p biên b?n và ki?n ngh? chính quy?n ??a ph??ng x? ly vì vi ph?m pháp lu?t v? ?ê ?i?u, nh?ng 2 doanh nghi?p v?n ???c "?u ái" ?? xu?t c?p gi?y phép xay d?ng

?ay là hành vi vi ph?m pháp lu?t v? ?ê ?i?u gay c?n tr? dòng ch?y và thoát l? ?? ???c H?t qu?n ly ?ê ?i?u Tiên Du l?p biên b?n và ki?n ngh? chính quy?n ??a ph??ng x? ly.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?? th?c hi?n nghiêm các quy ??nh c?a Lu?t ?ê ?i?u, S? NN&PTNT B?c Ninh ?? ?? ngh? UBND huy?n Tiên Du ch? ??o các ??n v? liên quan ki?m tra, t? ch?c x? ly d?t ?i?m hành vi vi ph?m nêu trên c?a Cty Nam ??t và Cty Tu?n Hùng.

??ng th?i S? NN&PTNT B?c Ninh c?ng "g?i m?": Sau khi x? ly vi ph?m xong, S? NN&PTNT s? xem xét ?? ngh? UBND t?nh c?p phép xay d?ng b?i t?p k?t cát, s?i lòng s?ng và v?t li?u xay d?ng ? ngoài b?i s?ng theo ?? ngh?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDlu?t s? Quách Thành L?c - Giám ??c C?ng ty Lu?t TNHH LSX (?oàn lu?t s? TP Hà N?i) cho r?ng: “??n v? có hành vi vi ph?m pháp lu?t v? m?i tr??ng ngoài vi?c x? ly nghiêm theo quy ??nh pháp lu?t thì các c? quan ch?c n?ng c?n ph?i ??a vào danh sách t? ch?c h?n ch? ho?c kh?ng ?? ?i?u ki?n ???c nhà n??c giao ??t, cho thuê ??t th?c hi?n d? án theo ko?n 3 ?i?u 58 Lu?t ??t ?ai n?m 2013.

Hành vi vi ph?m m?i tr??ng, vì tr?c l?i mà b?t ch?p h?u qu? m?i tr??ng c?a các cá nhan, t? ch?c ch? b? h?n ch? khi c? quan ch?c n?ng x? ly nghiêm minh, d?t khoát ?úng quy ??nh pháp lu?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCòn n?u nh? hi?n nay c? quan ch?c n?ng có bi?u hi?n bao che, làm ng?, c? tình làm gi?m nh? h?u qu? vi ph?m th?m chí là “hà h?i ti?p s?c” ?? vi ph?m x?y ra thì t?t y?u m?i tr??ng s? b? h?y ho?i nghiêm tr?ng kh?ng th? kh?c ph?c. Khi m?i tr??ng b? h?y ho?i d?ch b?nh s? liên ti?p x?y ra, ??i s?ng dan sinh xáo tr?n làm b?t ?n x? h?i gay t?n h?i nghiêm tr?ng ??n ch? tr??ng và s? quy?t tam ??m b?o an sinh x? h?i c?a ??ng, Nhà n??c ta”.

Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD s? ti?p t?c th?ng tin s? vi?c ??n b?n ??c.

Anh Th? - Ng?c Han