Th? t?, 25/11/2020 - 07:32

Sóc Tr?ng: Dan kh? vì thi c?ng ???ng ì ?ch, gay ng?p úng kéo dài

Dan trí

Nhi?u tháng qua, ng??i dan trên m?t s? tuy?n ???ng ? TP Sóc Tr?ng (t?nh Sóc Tr?ng) b?c xúc ph?n ánh vi?c thi c?ng ???ng ì ?ch, gay ng?p úng làm ?nh h??ng ??n ??i s?ng, kinh doanh c?a dan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDGhi nh?n c?a phóng viên t? ngày 22/11, trên ???ng Phú L?i và ???ng Tr?n Bình Tr?ng (TP Sóc Tr?ng), ??n v? thi c?ng ?? và ?ang ?ào b?i ???ng ?? l?p ??t các ?ng c?ng thoát n??c, nh?ng kh?ng ??m b?o an toàn khi?n cho c? m?t qu?ng ???ng dài b? ng?p n??c, bùn ??t tràn c? ra m?t ???ng, các h? dan ? khu v?c b? v? lay. Th?m chí, có ?o?n cho th?y ?ào ?? lau nh?ng b? ?ó.

Sóc Tr?ng: Dan kh? vì thi c?ng ???ng ì ?ch, gay ng?p úng kéo dài - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t ?o?n ???ng ?ang ?ào.

Sóc Tr?ng: Dan kh? vì thi c?ng ???ng ì ?ch, gay ng?p úng kéo dài - 2

M?t ?o?n ???ng ?ào ?? lau.

Ch? Nguy?n Th? Van (ng? ??a ph??ng) b?c xúc: “H? ?ào ???ng c? m?y tháng nay nh?ng kh?ng xong khi?n cho c? ?o?n dài lu?n b? ng?p n??c kéo dài, ???ng vào nhà c?a chúng t?i b? chia c?t, kh? s? v? cùng. H?m nay kh?ng có m?a nh?ng n??c v?n ng?p, th?m chí h? b?m n??c nh?ng ??y c? bùn lên m?t ???ng khi?n cho xe c?, ng??i ?i l?i b? ?nh h??ng tr?n tr?t, ?? có nhi?u ng??i b? ng? xe b? th??ng.

Chúng t?i ?? ngh? c? quan ch?c n?ng yêu c?u ch? ??u t? và ??n v? thi c?ng kh?n tr??ng hoàn thành s?m, tr? ???ng ?i, l?i ra vào nhà cho chúng t?i”.

Sóc Tr?ng: Dan kh? vì thi c?ng ???ng ì ?ch, gay ng?p úng kéo dài - 3
Sóc Tr?ng: Dan kh? vì thi c?ng ???ng ì ?ch, gay ng?p úng kéo dài - 4

Bùn ??t tràn ra c? m?t ???ng.

Theo nhi?u ng??i dan ??a ph??ng, t? khi con ???ng b? ?ào lên, vi?c bu?n bán c?a h? b? ?nh h??ng n?ng n? do kh?ng có l?i ra vào nên khách hàng b? ?i n?i khác.

“H?m nào m?a thì ???ng r?t b?n, ng?p n??c, khách hàng c?ng ng?i ra vào mua ??, khi?n chúng t?i lam vào tình c?nh sang m? chi?u d?n ch? bu?n bán kh?ng ???c bao nhiêu. Chúng t?i mong c? quan ch?c n?ng s?m vào cu?c ?? ch? ??u t? và ??n v? thi c?ng s?m tr? l?i m?t ???ng cho ng??i dan”, ?ng Tr?n V?n Hi?n (m?t ng??i dan ? ??a ph??ng) nói.

Sóc Tr?ng: Dan kh? vì thi c?ng ???ng ì ?ch, gay ng?p úng kéo dài - 5

N??c kh?ng thoát ???c.

Theo ?ng Nguy?n V?n Qu?n, Ch? t?ch UBND TP Sóc Tr?ng, c?ng trình ? ???ng Phú L?i và ???ng Tr?n Bình Tr?ng mà ng??i dan ph?n ánh là gói th?u c?i t?o h? th?ng thoát n??c thu?c d? án m? r?ng nang c?p ?? th? Vi?t nam - ti?u d? án TP Sóc Tr?ng, do Ban qu?n ly d? án c?a t?nh Sóc Tr?ng làm ch? ??u t?. ??n v? thi c?ng là C?ng ty c? ph?n phát tri?n xay d?ng. C?ng trình ???c kh?i c?ng ??u tháng 4/2020, d? ki?n hoàn thành trong th?i gian 460 ngày.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, trong quá trình tri?n khai th?c hi?n, d? án c?ng gay ra nh?ng b?c xúc cho ng??i dan nh? ??n v? thi c?ng kh?ng ??m b?o v? sinh, thi c?ng kh?ng b?o ??m ti?n ??, kh?ng ??m b?o tr?t t? an toàn giao th?ng, gay ? nhi?m… nên ng??i dan b?c xúc.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDL?nh ??o TP Sóc Tr?ng c?ng ?? làm vi?c v?i ch? ??u t? và ??n v? cho bi?t s? ??n ??c ??n v? thi c?ng kh?n tr??ng hoàn tr? m?t b?ng cho ng??i dan.

D.B