Ch? nh?t, 30/08/2020 - 07:53

Ph?c h?i ?i?u tra v? nam sinh b? ?ánh ch?n th??ng n?o ? B?c Liêu

Dan trí

Liên quan ??n v? nam sinh b? ?ánh ch?n th??ng n?o x?y ra t?i huy?n Hòa Bình (t?nh B?c Liêu), ngày 28/8, theo ngu?n tin c?a PV Dan trí, C?ng an huy?n Hòa Bình ?? ph?c h?i ?i?u tra.

Tr??c ?ó, ngày 16/7, C? quan C?nh sát ?i?u tra C?ng an huy?n Hòa Bình ?? có quy?t ??nh t?m ?ình ch? gi?i quy?t ngu?n tin v? t?i ph?m, ??i v?i vi?c em ??ng ??c Anh (ng? huy?n V?nh L?i, t?nh B?c Liêu) b? ng??i khác ?ánh b?t t?nh vào ngày 19/10/2019.

M?i ?ay, C?ng an huy?n Hòa Bình ?? có quy?t ??nh ph?c h?i gi?i quy?t ngu?n tin v? t?i ph?m ??i v?i v? vi?c này. Ly do c?n c? vào b?n k?t lu?n giám ??nh pháp y v? th??ng tích ngày 31/7 c?a Phan vi?n Pháp y Qu?c gia t?i TP.HCM.

Theo k?t lu?n giám ??nh, t?ng t? l? t?n th??ng c? th? do th??ng tích gay nên t?i th?i ?i?m giám ??nh c?a n?n nhan ??ng ??c Anh là 18% (xu?t huy?t d??i nh?n và trong n?o th?t).

Ph?c h?i ?i?u tra v? nam sinh b? ?ánh ch?n th??ng n?o ? B?c Liêu - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDQuy?t ??nh ph?c h?i gi?i quy?t ngu?n tin v? t?i ph?m c?a C?ng an huy?n Hòa Bình trong v? em ??ng ??c Anh b? ?ánh ch?n th??ng.

Nh? Dan trí ?? ph?n ánh, chi?u ngày 19/10/2019, em ??ng ??c Anh (SN 2002, h?c sinh l?p 12, ng? x? Long Th?nh, huy?n V?nh L?i, t?nh B?c Liêu) có tham gia ?á bóng cùng nhóm b?n ? m?t san bóng t?i th? tr?n Hòa Bình (huy?n Hòa Bình, t?nh B?c Liêu).

Trong lúc ch?i ?á bóng, gi?a em ??c Anh v?i ??i bên kia có x?y ra va ch?m khi tranh ch?p bóng. Sau ?ó, có m?t nhóm ng??i (kh?ng r? danh tính) vào san bóng dùng tay, chan, m? b?o hi?m ?ánh liên ti?p vào ng??i, ??u c?a em ??c Anh gay th??ng tích.

Ph?c h?i ?i?u tra v? nam sinh b? ?ánh ch?n th??ng n?o ? B?c Liêu - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDK?t qu? giám ??nh c?a Phan vi?n Pháp y Qu?c gia t?i TPHCM cho th?y b? h?i ??ng ??c Anh b? t?n th??ng c? th? do th??ng tích gay nên là 18%.

Sau khi s? vi?c x?y ra, em ??ng ??c Anh ???c gia ?ình chuy?n qua B?nh vi?n ?a khoa t?nh B?c Liêu, r?i chuy?n lên B?nh vi?n Trung ??ng C?n Th?, ti?p ?ó lên m?t s? b?nh vi?n ? TPHCM ?i?u tr? trong tình tr?ng ch?n th??ng n?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB?nh vi?n Ch? R?y (TP.HCM) ?? ch?n ?oán em ??c Anh b? “t?n th??ng ? c?a n?o (xu?t huy?t n?o th?t)”; B?nh vi?n Ch?nh hình và Ph?c h?i ch?c n?ng (TP.HCM) ch?n ?oán em ??c Anh b? v? x??ng sàn ? m?t; B?nh vi?n M?t (TP.HCM) ch?n ?oán em ??c Anh b? “m?t ph?i- ??c th?y tinh th? do ch?n th??ng, xu?t huy?t d?ch kính”.

Báo Dan trí s? ti?p t?c th?ng tin v? vi?c này.

Hu?nh H?i