Th? sáu, 04/09/2020 - 07:54

Kon Tum

“Phù phép” bi?n ??t n?ng nghi?p thành khu tích h?p hi?n ??i

Dan trí

B?ng vi?c hi?n ??t làm ???ng, phan l? ?? bi?n khu ??t n?ng nghi?p r?ng l?n thành m?t khu nhà ?, khu ph?c h?p…. ?i?u ?áng nói, vi?c “phù phép” này còn liên quan ??n c?a cán b? trong l?nh v?c ??t ?ai.

“Phù phép” l?p khu dan c?

V?a qua, UBND t?nh Kon Tum ?? có k?t lu?n thanh tra nêu r? hình th?c “phù phép” bi?n ??t n?ng nghi?p thành khu ph?c h?p, nhà ?, quán cà phê, v?n phòng…K?t lu?n c?ng nêu r? sai ph?m có liên quan ??n nhi?u cán b? ?? làm sai quy ??nh nh?m h?p th?c hóa cho vi?c xay d?ng này.

“Phù phép” bi?n ??t n?ng nghi?p thành khu tích h?p hi?n ??i - 1
Con ???ng giao th?ng kh?ng phù h?p v?i quy ho?ch t?o ra khu dan c? kh?ng ??m b?o h? t?ng k? thu?t, ?nh h??ng ??n phát tri?n ?? th? trên ??a bàn TP Kon Tum.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? th?, ?oàn thanh tra ?? ti?n hành ki?m tra khu v?c nhà liên k?t và quán cà phê Villa (ph??ng Tr??ng Chinh, TP Kon Tum) do ?ng D??ng Ng?c V?n ??ng tên v?i di?n tích h?n 13 nghìn m2 (5,2 nghìn m2 sang ??t ?, còn l?i 7,7 nghìn m2 ??t n?ng nghi?p). Theo K?t lu?n thanh tra, t?i khu v?c nhà li?n k? và quán cà phê Villa ? TP Kon Tum, ?ng D??ng Ng?c V?n ?? nh?n chuy?n nh??ng ??t c?a nhi?u ng??i và xay d?ng 29 c?n nhà th??ng m?i; h? b?i, c?ng trình ?m th?c, nhà tr?ng bày áo c??i…Nh?m h?p th?c hóa cho vi?c xay khu nhà ? th??ng m?i, ?ng V?n ?? dùng chiêu “hi?n ??t m? ???ng”.

Lúc này, V?n phòng ??ng ky ??t ?ai TP Kon Tum ?? ch?nh gi?m di?n tích trên Gi?y Ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t (GCN) và tham m?u cho S? TN&MT ky c?p GCN xác ??nh ???ng giao th?ng kh?ng ?úng m?c ?ích s? d?ng ??t, t?o ?i?u ki?n cho ?ng V?n tách th?a, phan l? và xay d?ng nhà ? th??ng m?i. Trong 29 c?n nhà li?n k? c?a ?ng D??ng Ng?c V?n ???c xay d?ng, UBND TP Kon Tum ?? c?p 17 gi?y phép xay d?ng cho 25 c?n; 4 c?n kh?ng có gi?y phép. Ngoài ra, r?t nhi?u c?ng trình kh?ng có gi?y phép mà ?ng V?n xay d?ng nh?: Khu nhà ch?c n?ng (qu?y kinh doanh bida, gym, boxing); h? b?i, khu nhà hàng, ?m th?c; khu nhà ? cho nhan viên; quán cà phê Villa, b?i ?? xe bê t?ng.

“Phù phép” bi?n ??t n?ng nghi?p thành khu tích h?p hi?n ??i - 2
Sau khi h?p th?c hóa, nhi?u c?n nhà th??ng m?i ???c m?c lên trong khu ph?c h?p

K?t lu?n thanh tra ch? r?, V?n phòng ??ng ky ??t ?ai TP Kon Tum (S? TN&MT Kon Tum) ch?nh ly gi?m m?t ph?n di?n tích ??t trên s? ?? c?a ?ng V?n (?? xác ??nh ???ng giao th?ng theo ??n hi?n ??t) là kh?ng ?úng quy ??nh. T? ?ay d?n ??n vi?c tham m?u S? TN&MT Kon Tum ky c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t (xác ??nh ???ng giao th?ng) kh?ng ?úng m?c ?ích; t?o ?i?u ki?n cho cá nhan này tách th?a, phan l? và xay d?ng nhà ? th??ng m?i ?? bán.

Cách ?ó kh?ng xa, ngay trên ??a bàn P. Tr??ng Chinh (TP Kon Tum) là khu v?c tr??ng M?m non Mickey, bà Nguy?n Th? Ng?c Liên ?? nh?n chuy?n nh??ng c?a nhi?u ng??i v?i t?ng di?n tích 13.583,5m2 (??t ? là 76m2; ??t chuyên dùng là g?n 4.940 m2; ??t n?ng nghi?p là 8.567 m2). Sau khi chuy?n sang ??t ? g?n 4.000 m2, bà Liên c?ng chuy?n nh??ng m?t ph?n ??t n?ng nghi?p cho ?ng Nguy?n Xuan Tam ?? ?ng này h?p th?a các th?a ??t.

“Phù phép” bi?n ??t n?ng nghi?p thành khu tích h?p hi?n ??i - 3
Vi?c bà Liên xin "hi?n" h?n 1,5 nghìn m2 m? ???ng giao th?ng và ???c UBND TP Kon Tum ??ng y, ?i?u này là trái quy ??nh t?i ?i?u 36 và ?i?u 38 Lu?t ??t ?ai n?m 2013, t?o ?i?u ki?n ?? bà Liên tách th?a, phan l? xay d?ng nhà th??ng m?i ?? bán

C?ng v?i chiêu “hi?n ??t m? ???ng”, UBND TP Kon Tum ?? ky c?p GCN gi?m di?n tích ??t n?ng nghi?p ?? xác ??nh là ???ng giao th?ng ?? bà Liên chia l?. Th?c t? v? trí hi?n ??t c?a bà Liên là ??t ? nh?ng theo ??n xin hi?n ??t là ??t n?ng nghi?p. T? ?ó, bà Liên ?? xay 26 c?n nhà, trong ?ó có 12 c?n xay d?ng sai phép v??t di?n tích ??t ? 630m2; 4 c?n xay d?ng kh?ng có gi?y phép; 10 c?n còn l?i xay ?úng theo gi?y phép xay d?ng.

Nhi?u c?p, ngành sai ph?m

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng t?i khu v?c P. Th?ng L?i (TP Kon Tum), bà Liên và cá nhan khác là ?ng V? Thành Nguyên ?? ???c UBND TP Kon Tum cho phép chuy?n ??i m?c ?ích s? d?ng ??t v?i t?ng c?ng g?n 5.200m2 ??t. T??ng t?, 2 cá nhan này c?ng hi?n ??t m? ???ng giao th?ng. ?i?u ?ó, ?? ???c Phòng Qu?n ly ?? th? TP Kon Tum và CN VP ?K?? TP Kon Tum h?p th?c hóa dù kh?ng phù h?p quy ho?ch ???ng giao th?ng. Qua ?ó, t?o ?i?u ki?n cho 2 cá nhan này tách th?a, phan l? và xay d?ng nhà ? th??ng m?i ?? bán.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo k?t lu?n thanh tra, kh?ng ch? các tr??ng h?p trên mà ? các ??a bàn thu?c P. Quy?t Th?ng, P. Ng? May (TP Kon Tum) c?ng x?y ra tình tr?ng t??ng t?. ?i?u ?ó kh?ng ch? hình thành nên các khu dan c? t? phát kh?ng ??m b?o v? c? s? h? t?ng mà còn phá v? v? quy ho?ch t?ng th? phát tri?n TP Kon Tum.?

“Phù phép” bi?n ??t n?ng nghi?p thành khu tích h?p hi?n ??i - 4
?? l?p nên ???c nh?ng khu dan t? phát nh? th? này là có s? "giúp s?c" trái quy ??nh c?a nhi?u cán b? ? các c?p, ngành

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDK?t lu?n thanh tra ch? r?, v?i sai ph?m nêu trên, trách nhi?m tr??c h?t thu?c v? c?ng ch?c, viên ch?c tr?c ti?p th? ly gi?i quy?t h? s?. Ti?p ??n, là l?nh ??o Phòng TN&MT TP Kon Tum ch?u trách nhi?m trong vi?c tham m?u kh?ng th?m ??nh nhu c?u s? d?ng ??t và th?m ??nh ?i?u ki?n cho phép chuy?n m?c ?ích s? d?ng ??t theo quy ??nh; l?nh ??o V?n phòng ??ng ky ??t ?ai ch?u trách nhi?m v? ?i?u ch?nh gi?m di?n tích và tách th?a…L?nh ??o UBND TP Kon Tum ch?u trách nhi?m trong vi?c ky quy?t ??nh cho phép chuy?n m?c ?ích s? d?ng ??t; ky cho phép h?p th?a và tách th?a thi?u ki?m tra, giám sát.

Ngoài ra, còn có trách nhi?m c?a l?nh ??o S? TN&MT, Giám ??c S? TN&MT trong vi?c ky c?p GCN và thi?u ki?m tra, giám sát trong vi?c qu?n ly nhà n??c v? ??t ?ai thu?c quy?n qu?n ly.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?i nh?ng sai ph?m nghiêm tr?ng v? Lu?t ??t ?ai, phá v? quy ho?ch ?? th?, Ch? t?ch t?nh Kon Tum ch? ??o chuy?n K?t lu?n Thanh tra sang C? quan C?nh sát ?i?u tra C?ng an t?nh ?? ?i?u tra, x? ly theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

Ph?m Hoàng