Ch? nh?t, 13/09/2020 - 08:18

Ng??i ?? ch?t v?n ch?a nh?n ???c ??t tái ??nh c? t?i Thanh Hoá

Dan trí

Bàn giao ??t khi Nhà n??c thu h?i cho nhà ??u t? th?c hi?n d? án và ???c cam k?t b? trí ??t tái ??nh c?, tuy nhiên, ?? nhi?u n?m tr?i qua, hàng ch?c h? dan v?n ch?a ???c nh?n ??t tái ??nh c?.

Ch?m bàn giao ??t l?i ???c ?u tiên tái ??nh c? !?

N?m 2015, sau khi ???c chính quy?n và ban ngành ch?c n?ng v?n ??ng, tuyên truy?n, nhi?u h? dan t?i x? Qu?ng C? (nay là ph??ng Qu?ng C?, TP S?m S?n, t?nh Thanh Hóa) ?? bàn giao ??t cho nhà ??u t? th?c hi?n d? án khu du l?ch sinh thái, ngh? d??ng.

Ng??i ?? ch?t v?n ch?a nh?n ???c ??t tái ??nh c? t?i Thanh Hoá - 1
Nhi?u h? dan t?i ph??ng Qu?ng C?, TP S?m S?n ?? bàn giao ??t cho nhà n??c ?? giao cho nhà ??u t? th?c hi?n d? án khu du l?ch, ngh? d??ng.

Trong ?ó, nhi?u gia ?ình ???c H?i ??ng b?i th??ng, h? tr? ?và tái ??nh c? (T?C) TP S?m S?n cam k?t b? trí ??t T?C t?i m?t b?ng Khu dan c?, T?C cánh ??ng S?ng ??ng (Khu T?C S?ng ??ng). Nhi?u gia ?ình c?ng ?? ?óng ti?n s? d?ng ??t T?C t?i Khu T?C S?ng ??ng.

Gia ?ình ch? Nguy?n Th? Van Anh có di?n tích ??t b? thu h?i là 5.777,4m2 t? n?m 2015. Ch? Anh ???c xét b? trí 13 l? ??t T?C t?i Khu T?C S?ng ??ng. Gia ?ình ch? Van Anh c?ng t?m ?óng ti?n s? d?ng ??t h?n 1,6 t? ??ng. Kh?ng ch? gia ?ình ch? Van Anh mà r?t nhi?u h? khác c?ng ?? ?óng m?t ph?n ti?n s? d?ng ??t. Tuy nhiên, ??n nay, gia ?ình ch? c?ng nh? hàng ch?c h? dan khác v?n ch?a ???c nh?n ??t T?C.

B?c xúc tr??c vi?c ch?m gi?i quy?t c?a UBND TP S?m S?n, ch? Van Anh cùng v?i 16 h? gia ?ình khác là anh em h? hàng, ?? ?y quy?n cho anh trai là ?ng Nguy?n V? Long, ? ph??ng Qu?ng C?, TP S?m S?n làm vi?c v?i chính quy?n ??a ph??ng và các ngành ch?c n?ng TP S?m S?n, ?? gi?i quy?t các v?n ?? liên quan ??n khu ??t ?? b? thu h?i nh?m gi?i phóng m?t b?ng (GPMB).

Ng??i ?? ch?t v?n ch?a nh?n ???c ??t tái ??nh c? t?i Thanh Hoá - 2
Khu T?C S?ng ??ng ?? hoàn thi?n.
Ng??i ?? ch?t v?n ch?a nh?n ???c ??t tái ??nh c? t?i Thanh Hoá - 3
Gia ?ình ch? Nguy?n Th? Van Anh ?? bàn giao ??t và n?p ti?n s? d?ng ??t T?C, nh?ng ??n nay v?n ch?a nh?n ???c ??t T?C.

?ng Nguy?n V? Long, cho bi?t: Vi?c bàn giao m?t b?ng c?a các h? gia ?ình cho UBND TP S?m S?n giao cho ch? ??u t? ?? th?c hi?n d? án là trách nhi?m r?t tích c?c c?a các h?, giúp chính quy?n thu?n l?i trong c?ng tác GPMB. Tuy nhiên, UBND TP S?m S?n l?i ch?m giao ??t T?C cho các h? gia ?ình ?? làm m?t lòng tin vào chính quy?n TP S?m S?n.

Kho?n 1, ?i?u 26 - Ngh? ??nh s? 47/2014/N?-CP ngày 15/5/2014 c?a Chính ph? quy ??nh v? b?i th??ng, h? tr? T?C khi Nhà n??c thu h?i ??t, quy ??nh: “D? án T?C ???c l?p và phê duy?t ??c l?p v?i ph??ng án b?i th??ng, h? tr?, T?C nh?ng ph?i b?o ??m có ??t ?, nhà ? T?C tr??c khi c? quan nhà n??c có th?m quy?n quy?t ??nh thu h?i ??t”.

M?c dù ?? thu h?i ??t, nhà c?a, ao v??n…c?a dan t? n?m 2014, nh?ng ??n n?m 2016, UBND TP S?m S?n m?i có c?ng v?n v? vi?c giao ??t T?C cho các h? dan. ??n ngày 17/1/2017, UBND t?nh Thanh Hóa ban hành c?ng v?n s? 684/UBND-KTTC v? vi?c giao ??t T?C cho các h? dan ?? th?c hi?n d? án.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Long cho r?ng, UBND TP S?m S?n ch?a giao ??t T?C ?ang xam ph?m nghiêm tr?ng ??n quy?n, l?i ích c?a các h? gia ?ình và vi ph?m các quy ??nh c?a pháp lu?t. T? ?ó, ?ng Long ?? ngh? UBND TP S?m S?n nhanh chóng gi?i quy?t d?t ?i?m vi?c b? trí T?C khi thu h?i ??t và giao ??t T?C ?úng nh? ?? th?ng nh?t trong biên b?n H?i ??ng b?i th??ng, h? tr? ?và T?C ?? xét cho các h? gia ?ình.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??c bi?t, theo ph?n ánh c?a ng??i dan, nh?ng h? gia ?ình tích c?c trong vi?c bàn giao ??t thì ??n nay v?n ch?a ???c b? trí T?C. Trong khi ?ó, có nhi?u h? gia ?ình ch?m bàn giao ??t thì l?i ???c ?u tiên b? trí ??t T?C t?i nh?ng v? trí ??t có giá tr?.

Ng??i ?? ch?t v?n ch?a nh?n ???c ??t tái ??nh c? t?i Thanh Hoá - 4
Nhi?u gia ?ình ch?m bàn giao ??t l?i ???c b? trí T?C t?i nh?ng v? trí ???c cho là "??t vàng".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? th? trong quá trình GPMB, có 6 h? gia ?ình n?m ? khu v?c ???ng cong v?n chài, ph??ng Qu?ng C? ch?m bàn giao ??t. Tuy nhiên, chính nh?ng h? gia ?ình này l?i ???c b? trí ??t T?C t?i khu v?c Trung tam th? thao c?a TP S?m S?n và khách s?n H?i ?u. ?ay là nh?ng khu v?c ???c ?ánh giá là “??t vàng” trên ??a bàn TP S?m S?n.

Vi?c các h? ch?m bàn giao ??t l?i ???c b? trí T?C vào các v? trí thu?n l?i theo ?ng Ph?m V?n Tu?n, Phó ch? t?ch UBND TP S?m S?n cho bi?t: Trên c? s? ki?n ngh? c?a các h?, thành ph? cùng v?i các ngành xu?ng ki?m tra, báo cáo, t?nh có v?n d?ng linh ho?t ?? b? trí thêm cho các h? ? khu v?c ???ng cong v?n chài T?C t?i khu v?c khách s?n H?i ?u và Trung tam th? thao.

?ng Tu?n c?ng th?a nh?n ?ay là m?t t?n t?i c?n rút kinh nghi?m ??i v?i vi?c b? trí T?C c?a thành ph?.

Ng??i ?? ch?t, ??t tái ??nh c? v?n ch?a ???c c?p

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBà Tr??ng Th? Van (?? ch?t), ? khu ph? C??ng Th?nh, ph??ng Qu?ng C?, thành ph? S?m S?n có t?ng di?n tích ??t b? thu h?i là 1.504,7m2; t?ng s? ti?n b?i th??ng, h? tr? v? ??t là h?n 940 tri?u ??ng. Toàn b? di?n tích ??t nêu trên bà Van ?? th?a k? l?i cho cháu mình là anh Tr??ng Nh? D?ng.

Ng??i ?? ch?t v?n ch?a nh?n ???c ??t tái ??nh c? t?i Thanh Hoá - 5
Sau khi bàn giao ??t, gia ?ình anh Tr??ng Nh? D?ng ???c cam k?t c?p ??t T?C và h?n giao ??t ngày 30/2/2-17.
Ng??i ?? ch?t v?n ch?a nh?n ???c ??t tái ??nh c? t?i Thanh Hoá - 6
Gia ?ình c?ng ?? ?óng 500 tri?u ti?n s? d?ng ??t.

Sau khi gia ?ình bàn giao ??t, l?nh ??o ban GPMB TP S?m S?n ?? th?ng nh?t ky vào ph??ng án b? trí T?C cho gia ?ình anh D?ng 6 l? ??t t?i Khu T?C S?ng ??ng và h?n ngày giao ??t là 30/2/2017. Gia ?ình anh D?ng ?? n?p ti?n vào ngan sách nhà n??c 500 tri?u ??ng v?i mong mu?n s?m nh?n ???c ??t T?C.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, ??n nay ?? g?n 4 n?m tr?i qua, bà Van ?? ch?t, anh Tr??ng Nh? D?ng c?ng ?? qua ??i mà ??t T?C v?n ch?a ???c bàn giao. Khi gia ?ình ??n Ban qu?n ly d? án ??u t? xay d?ng TP S?m S?n h?i thì ???c th?ng báo ch? ???c c?p 4 l? T?C ch? kh?ng ph?i 6 l? nh? cam k?t ban ??u. Tuy nhiên, ??n nay gia ?ình v?n ch?a nh?n ???c b?t k? l? ??t T?C nào.

Ng??i ?? ch?t v?n ch?a nh?n ???c ??t tái ??nh c? t?i Thanh Hoá - 7
Tuy nhiên, theo ch? Nguy?n Th? L?, ??n nay, c? ch?ng và ch?ng ch? ?? m?t, nh?ng ??t T?C v?n ch?a ???c c?p.

Ch? Nguy?n Th? L? (v? anh Tr??ng Nh? D?ng) cho bi?t: “N?m 2016, gia ?ình ?? bàn giao ??t và ???c xét 6 l? ??t T?C t?i Khu T?C S?ng ??ng. Nh?ng ??n nay, sau nhi?u l?n ki?n ngh? c?p ??t T?C nh?ng gia ?ình t?i ch? nh?n ???c nh?ng l?i h?a su?ng. ??n nay, c? và ch?ng t?i c?ng ?? m?t, nh?ng ??t T?C thì ch?a ???c c?p. Trong khi ?ó, gia ?ình t?i v?n ?ang ph?i ?i ? nh?”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Tr?nh Thanh Liêm, Phó tr??ng Phòng Tài nguyên và M?i tr??ng TP S?m S?n cho bi?t: Theo ph??ng án h?i ??ng b?i th??ng GPMB trình lên, khi th?c hi?n d? án có vi?c xét T?C cho các h? b? thu h?i ??t. Tuy nhiên, t?i th?i ?i?m xét, do h? t?ng Khu T?C S?ng ??ng ch?a xong nên ch?a có ??t ?? giao.

?ng Liêm kh?ng ??nh, ??n th?i ?i?m này, h? t?ng Khu T?C S?ng ??ng ?? xong, ?? ?i?u ki?n giao ??t cho ng??i dan. UBND t?nh Thanh Hóa c?ng ?? th?ng nh?t ph??ng án T?C t? ngày 17/1/2017. H?i ??ng b?i th??ng c?ng có trình lên m?t s? tr??ng h?p ?? ngh? giao ??t theo biên b?n xét tr??c ?ay c?a h?i ??ng.

Ng??i ?? ch?t v?n ch?a nh?n ???c ??t tái ??nh c? t?i Thanh Hoá - 8
?? nhi?u n?m tr?i qua, nh?ng ??n nay, TP S?m S?n m?i r?c r?ch ch? ??o rà soát l?i vi?c c?p ??t T?C cho ng??i dan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng theo ?ng Liêm, Phòng ?? tham m?u cho Ch? t?ch UBND thành ph? ch? ??o rà soát l?i toàn b? vi?c ?? cam k?t b? trí T?C cho các h? t?i Khu T?C S?ng ??ng k?p th?i, ??m b?o theo ph??ng án T?C cho các h?. Nh?ng tr??ng h?p ch?a ??m b?o theo ph??ng án thì kh?n tr??ng làm vi?c v?i các h? ?? gi?i quy?t.

Còn ?ng Ph?m V?n Tu?n, Phó ch? t?ch UBND TP S?m S?n cho bi?t: Thành ph? ?ang giao cho ban qu?n ly d? án ph?i h?p v?i Phòng Tài nguyên và M?i tr??ng và các phòng liên quan rà soát các h? ?? ?i?u ki?n theo h??ng d?n c?a UBND t?nh ?? bàn giao ??t T?C.

Tr?n Lê