Th? n?m, 19/11/2020 - 07:26

Ngh? An: C?ng trình n??c s?ch ti?n t? hoang tàn, tr? thành n?i th? cá!

Dan trí

???c ??u t? h?n 24,9 t? ??ng, th?i gian th?c hi?n d? án 12 tháng k? t? ngày thi c?ng. Sau h?n 8 n?m ??u t? xay d?ng, c?ng trình c?p n??c sinh ho?t ?? tr? thành n?i th? cá.

Ngh? An: C?ng trình n??c s?ch ti?n t? hoang tàn, tr? thành n?i th? cá! - 1

C?ng trình n??c sinh ho?t ??u t? h?n 24,9 t? ??ng, th?i gian th?c hi?n d? án 12 tháng k? t? ngày thi c?ng (15/9/2012 - 15/9/2013).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ghi nh?n th?c t? c?a PV Dan trí t?i d? án xay d?ng c?ng trình c?p n??c sinh ho?t x? Minh Thành, nhà qu?n ly, v?n hành ???c xay d?ng kiên c? gi? tr? thành n?i trau bò phóng u?; có ch? thì ???c t?n d?ng làm b?i t?p k?t v?t li?u; các b? ch?a b? hoang, rêu phong, cay c? m?c um tùm xung quanh; h? ch?a n??c th? tr? thành n?i nu?i cá c?a ng??i dan…

Theo ph?n ánh c?a nhi?u ng??i dan trú t?i xóm 4, x? Minh Thành, c?ng trình c?p n??c s?ch ???c xay d?ng ?? lau nh?ng ??n nay v?n ch?a hoàn thành. H? th?ng ???ng ?ng d?n n??c ?? ???c l?p ??t ?i h?u h?t các tuy?n ???ng liên th?n, liên x?, nguy c? h? h?ng r?t l?n. Các h?ng m?c d?n xu?ng c?p theo th?i gian, kh?ng bi?t khi nào ng??i dan m?i có n??c s?ch ?? s? d?ng.

Ngh? An: C?ng trình n??c s?ch ti?n t? hoang tàn, tr? thành n?i th? cá! - 2

H? ch?a n??c th? tr? thành n?i nu?i cá c?a ng??i dan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“Khi th?y nhà máy xay d?ng, chúng t?i r?t vui m?ng vì s?p có ngu?n n??c s?ch ?? s? d?ng. Nh?ng sau nhi?u n?m ch? ??i c?ng trình này l?i b? bê nh? th? này khi?n ng??i dan v? cùng th?t v?ng”, ?ng Lê V?n Hùng b?c xúc.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD????c bi?t, d? án c?p n??c s?ch x? Minh Thành (huy?n Yên Thành) ???c UBND t?nh Ngh? An phê duy?t t? tháng 7/2012 v?i t?ng m?c ??u t? h?n 24,9 t? ??ng. Th?i gian th?c hi?n d? án 12 tháng k? t? ngày thi c?ng (15/9/2012 - 15/9/2013).

C?ng trình n??c s?ch ti?n t? hoang tàn… tr? thành n?i trú nh?t trau bò.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgu?n v?n cho d? án trích t? ngan sách Nhà n??c h? tr? hàng n?m theo ch??ng trình m?c tiêu Qu?c gia n??c s?ch và v? sinh m?i tr??ng; l?ng ghép các ch??ng trình d? án khác trên ??a bàn; ngan sách huy?n, x?; ?óng góp c?a nhan dan vùng h??ng l?i và huy ??ng các ngu?n h?p pháp khác.

C?ng trình này ???c thi?t k? v?i c?ng su?t 450 m3/ngày ?êm, d? ki?n nhà máy n??c s? cung c?p cho g?n 1.000 h? dan v?i trên 5.000 nhan kh?u trên ??a bàn ngu?n n??c s?ch, góp ph?n c?i thi?n ??i s?ng.

Ngh? An: C?ng trình n??c s?ch ti?n t? hoang tàn, tr? thành n?i th? cá! - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCòn là n?i t?p k?t v?t li?u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrao ??i v?i PV Dan trí, ?ng Tr?n Khánh Tùng, Ch? t?ch UBND x? Minh Thành cho bi?t: "C?ng trình c?p n??c n??c s?ch do UBND x? làm ch? ??u t? v?i ngu?n v?n h?n 24 t? ??ng, trong ?ó, v?n nhà n??c 75%, nhan dan ?óng góp 25%. C?ng ty c? ph?n Xay d?ng h? t?ng n?ng th?n (tr? s? t?i TP Vinh, Ngh? An) b?t ??u thi c?ng d? án t? n?m 2012. M?t s? h?ng m?c ?? hoàn thành. Chúng t?i ?? gi?i ngan ???c 12,7 t? ??ng. Tuy nhiên, do thi?u ngu?n v?n nên nhà máy hi?n v?n dang d?. ??a ph??ng c?ng ?ang ??n ??c nhà th?u huy ??ng các ngu?n v?n ?? ti?p t?c thi c?ng”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“Chúng t?i ?? t?ng ph?t hành chính ??i v?i nh?ng ng??i vi ph?m t?p k?t v?t li?u t?i ?ay. Hi?n t?i, c?ng trình này vì thi?u v?n nên ch?a th? tri?n khai ???c. Trong th?i gian t?i UBND x? s? ti?p t?c g?i t? trình t?i nhà th?u thi c?ng ?? tri?n khai d? án”, ?ng Tùng cho bi?t thêm.

D??i ?ay là m?t s? hình ?nh do PV ghi l?i.

Ngh? An: C?ng trình n??c s?ch ti?n t? hoang tàn, tr? thành n?i th? cá! - 4

???ng ?ng d?n n??c ?? h? h?ng.

Ngh? An: C?ng trình n??c s?ch ti?n t? hoang tàn, tr? thành n?i th? cá! - 5
Ngh? An: C?ng trình n??c s?ch ti?n t? hoang tàn, tr? thành n?i th? cá! - 6
Ngh? An: C?ng trình n??c s?ch ti?n t? hoang tàn, tr? thành n?i th? cá! - 7

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau 8 n?m thi c?ng, c?ng trình ngày càng tr? nên hoang tàn .

B?o Khánh