Th? hai, 21/09/2020 - 08:44

Mua n? x?u c?a ngan hàng và v? ki?n hy h?u b?o v? quy?n ch? n?

Dan trí

TAND TP Hu? ?? th? ly v? ki?n gi?a m?t cá nhan v?i C?ng ty c? ph?n khách s?n Hoàng Cung. ?ay là v? ki?n hy h?u khi m?t cá nhan mua n? x?u c?a ngan hàng ph?i kh?i ki?n ?? b?o v? quy?n ch? n? c?a mình.

Th? ly v? ki?n ng??i mua thành c?ng n? x?u ph?i ??u tranh b?o v? quy?n ch? n?

Ngày 19/9/2019, TAND TP Hu? ra quy?t ??nh th? ly v? án kinh doanh th??ng m?i s? 91/2019/TLST-KDTM v? vi?c tranh ch?p h?p ??ng tín d?ng theo ??n kh?i ki?n c?a bà Nguy?n Th? ??nh (SN 1982), h? kh?u th??ng trú trú t?i Ngh?a Tan - C?u Gi?y (Hà N?i).

C? th?, bà ??nh kh?i ki?n yêu c?u Toà án bu?c C?ng ty c? ph?n khách s?n Hoàng Cung (C?ng ty Hoàng Cung) ph?i tr? cho bà Nguy?n Th? ??nh s? ti?n n? và l?i t?m tính ??n ngày 30/6/2019 là h?n 463 t? ??ng.

Mua n? x?u c?a ngan hàng và v? ki?n hy h?u b?o v? quy?n ch? n? - 1
Mua n? x?u c?a ngan hàng và v? ki?n hy h?u b?o v? quy?n ch? n? - 2
Mua n? x?u c?a ngan hàng và v? ki?n hy h?u b?o v? quy?n ch? n? - 3

TAND TP Hu? ?? ra quy?t ??nh th? ly v? ki?n gi?a m?t cá nhan v?i C?ng ty Hoàng Cung.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??ng th?i, bà Nguy?n Th? ??nh b?o l?u quy?n ?òi n? ??i v?i s? ti?n l?i (phát sinh sau ngày 30/6/2019) và chi phí thi?t h?i phát sinh khác tính ??n th?i ?i?m xét x? s? th?m. Ngoài ra, tr??ng h?p C?ng ty Hoàng Cung kh?ng thanh toán ???c toàn b? kho?n ti?n n? thì c?n c? H?p ??ng tín d?ng, H?p ??ng th? ch?p ?? ky k?t, ?? ngh? Tòa án cho bà ??nh ???c x? ly tài s?n ??m b?o theo H?p ??ng th? ch?p tài s?n s? 02/NHNT-TCTS ng?y 21/8/2007 và H?p ??ng th? ch?p quy?n s? d?ng ??t s? 01-2009/TCTS.VCBHUI ngày 01/6/2009.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??n kh?i ki?n c?a bà ??nh g?i TAND TP Hu? trình bày: C?ng ty C? ph?n Khách s?n Hoàng Cung (tr??c ?ay là C?ng ty C? ph?n Tr??ng Ti?n - TT Hu?) là ch? ??u t? c?a D? án xay d?ng khách s?n Hoàng Cung t?i s? 08 Hùng V??ng, thành ph? Hu?, t?nh Th?a Thiên Hu?. ?? th?c hi?n d? án trên, t? ngày 11/03/2003 ??n ngày 23/12/2011, C?ng ty Hoàng Cung ?? ti?n hành vay n? và ???c Ngan hàng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam - Chi nhánh Hu? (VCB Hu?), Ngan hàng TMCP C?ng th??ng Vi?t Nam - Chi nhánh Th?a Thiên Hu? (Vietinbank Hu?) và Ngan hàng N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n - Chi nhánh Th?a Thiên Hu? (Agribank Hu?) ch?p thu?n ??ng tài tr?, cho vay th?ng qua các H?p ??ng tín d?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?? b?o ??m cho các kho?n vay trên, C?ng ty Hoàng Cung ch?p thu?n các bi?n pháp b?o ??m theo các ?i?u ki?n, ?i?u kho?n quy ??nh t?i nhi?u H?p ??ng th? ch?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“Trong quá trình th?c hi?n H?p ??ng, các Ngan hàng ?? gi?i ngan ??y ??, ?úng h?n các kho?n vay theo H?p ??ng tín d?ng ?? ky. Tuy nhiên ??n th?i h?n tr? n?, dù nhi?u l?n nh?n ???c yêu c?u nh?ng C?ng ty Hoàng Cung lu?n tìm ly do trì ho?n, kh?ng tuan th? th?a thu?n theo H?p ??ng tín d?ng liên quan vi?c tr? n?. Do ?ó, ?? thu h?i kho?n n? trên theo ?úng quy ??nh pháp lu?t, các Ngan hàng ?? ti?n hành bán ??u giá kho?n n? c?a C?ng ty Hoàng Cung th?ng qua C?ng ty c? ph?n ??u giá Nam Vi?t. Vi?c ??u giá ???c ti?n hành theo ?úng Quy ch? bán ??u giá kho?n n? và các quy ??nh c?a pháp lu?t khác có liên quan.

C?n c? Biên b?n bán ??u giá kho?n n? và Th?ng báo v? vi?c ky H?p ??ng mua bán n? s? 62/TB-HUE cùng ngày 12/02/2018, t?i là ng??i trúng ??u giá ??i v?i kho?n n? c?a C?ng ty Hoàng Cung. Ngày 21/02/2018, t?i và ??i di?n các Ngan hàng trên ?? ky H?p ??ng mua bán kho?n n? ??u giá s? 68/2018/HDDMBN-VCB-VIETTINBANK-AGRIBANK. Theo ?ó, t?i ???c chuy?n giao quy?n ?òi n? ??i v?i kho?n vay c?a C?ng ty Hoàng Cung theo H?p ??ng tín d?ng, H?p ??ng th? ch?p ?? ky gi?a C?ng ty c? ph?n Khách s?n Hoàng Cung và các Ngan hàng nêu trên.

Ngày 13/03/2018, VCB Hu? ?? g?i v?n b?n g?i ??n C?ng ty Hoàng Cung th?ng báo v? vi?c bán kho?n n? và chuy?n quy?n ch? n? cho t?i. C?n c? theo H?p ??ng mua bán kho?n n? ??u giá ?? ky, VCB Hu? c?ng th?ng báo v? s? ti?n n? c?a C?ng ty Hoàng Cung tính ??n th?i ?i?m ngày 31/12/2017 là h?n 405 t? ??ng.

Mua n? x?u c?a ngan hàng và v? ki?n hy h?u b?o v? quy?n ch? n? - 4
Mua n? x?u c?a ngan hàng và v? ki?n hy h?u b?o v? quy?n ch? n? - 5
Mua n? x?u c?a ngan hàng và v? ki?n hy h?u b?o v? quy?n ch? n? - 6
Mua n? x?u c?a ngan hàng và v? ki?n hy h?u b?o v? quy?n ch? n? - 7

H?p ??ng mua bán n? thành c?ng gi?a bà Nguy?n Th? ??nh v?i các ngan hàng.

Sau ?ó, ?? th?c hi?n quy?n ch? n? c?a mình, t?i cùng ??i di?n theo ?y quy?n ?? nhi?u l?n liên h?, g?p g? và làm vi?c tr?c ti?p nh?ng C?ng ty Hoàng Cung lu?n tìm ly do tránh né, b?t h?p tác khi?n cho vi?c thu h?i n? b? trì ho?n và g?p nhi?u khó kh?n. Trong quá trình ?àm phán, nh?ng ?? xu?t và y ki?n ??a ra c?a C?ng ty Hoàng Cung hoàn toàn kh?ng th? hi?n tinh th?n thi?n chí c?ng nh? kh?ng th? hi?n mong mu?n nhanh chóng gi?i quy?t v? vi?c (?i?u này th? hi?n ? các Biên b?n làm vi?c và các C?ng v?n trao ??i gi?a hai bên ?ính kèm ??n kh?i ki?n). Do ?ó, t?i cho r?ng hành vi c?a C?ng ty Hoàng Cung là c? tình vi ph?m ngh?a v? tr? n? ???c quy ??nh t?i h?p ??ng, gay ?nh h??ng nghiêm tr?ng ??n quy?n và l?i ích h?p pháp c?a t?i”, ??n kh?i ki?n nêu.

B? ??n ph?n t?, lu?t s? nói gì?

Tuy nhiên, ngày 28/10/2019, C?ng ty c? ph?n khách s?n Hoàng Cung có ??n ph?n t? g?i TAND TP Hu?.

Doanh nghi?p này ngh? Toà án b? t?t c? các yêu c?u kh?i ki?n c?a nguyên ??n, ?? ngh? Tòa xem xét tuyên v? hi?u ??i v?i H?p ??ng mua bán n? s? 68/2018 ky ngày 21/02/2018 gi?a VCB Hu? và bà Nguy?n Th? ??nh vì C?ng ty Hoàng Cung cho r?ng c? Bên mua n?, Bên bán n? và Bên t? ch?c ??u giá ?? có các hành vi vi ph?m quy ??nh c?a Ngh? quy?t 42/2017, Lu?t ??u giá tài s?n, Ngh? ??nh s? 69/2016 v? d?ch v? mua bán n? nên B? ??n kh?ng ph?i tr? cho Nguyên ??n b?t c? kho?n ti?n nào.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??i v?i kho?n n? t?n ??ng c?a B? ??n ??i v?i các ngan hàng cho vay, C?ng ty Hoàng Cung ph?n t? cho r?ng: Vì ly do Ph? l?c h?p ??ng tài tr? b?ng USD s? 02/PLH?TT/2007 k? ngay 12/02/2007 và Ph? l?c h?p ??ng tín d?ng s? 07/PL-HDTD ky ngày 15/02/2007 và các Ph? l?c khác gi?a Bên cho vay và B? ??n trong vi?c chuy?n ??i Kho?n ti?n vay t? 72.560.000.000VN? thành 4.540.675,85 USD c?ng nh? vi?c tính l?i t? VND sang ngo?i t? (USD) theo t? giá t?ng theo là vi ph?m các quy ??nh v? qu?n ly ngo?i h?i và quy ??nh v? vi?c c?m ??-la hóa ti?n t? t?i Vi?t Nam, cho nên ?? ngh? H?i ??ng xét x? xem xét ch?p nh?n cho ??i tr? các kho?n ti?n USD (g?c, l?i tính theo t? giá t?ng theo th?i gian) b? v? hi?u và c?ng nh?n r?ng CTCP KS Hoàng Cung ch? còn n? các ngan hàng s? ti?n n? g?c và l?i h?n 296 t? ??ng.

Mua n? x?u c?a ngan hàng và v? ki?n hy h?u b?o v? quy?n ch? n? - 8
Mua n? x?u c?a ngan hàng và v? ki?n hy h?u b?o v? quy?n ch? n? - 9

??i di?n Khách s?n Hoàng Cung có ??n ph?n t?, tuy nhiên, lu?t s? cho r?ng pháp lu?t có ?? c?n c? b?o v? quy?n và l?i ích h?p pháp c?a cá nhan mua thành c?ng n? x?u c?a ngan hàng.

Lu?t s? Nguy?n ??c Quang, Cty Lu?t TNHH Key Vi?t Nam cho r?ng: “?ay là v? ki?n ??u tiên m?t cá nhan mua n? x?u c?a ngan hàng ph?i kh?i ki?n ra Tòa ?? b?o v? quy?n ch? n? c?a mình. B?i v?y, v? ki?n càng có y ngh?a v? pháp ly và kinh t? trong b?i c?nh chúng ta ?ang th?c? hi?n Ngh? quy?t s? 42 c?a Qu?c h?i v? thí ?i?m x? ly n? x?u.”

Theo lu?t s? Quang, yêu c?u ph?n t? c?a C?ng ty Hoàng Cung là kh?ng th? ch?p nh?n ???c. Ngh? quy?t 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 c?a Qu?c h?i v? thí ?i?m x? ly n? x?u c?a các t? ch?c tín d?ng (TCTD) c?ng chính là m?t trong? nh?ng c?n c? pháp ly t?o ni?m tin cho bà ??nh khi tham gia mua bán n? x?u Hoàng Cung. Bà ??nh tin có Ngh? quy?t 42, vi?c bà mua món n? x?u Hoàng Cung càng ???c pháp lu?t b?o v?. B?i, Ngh? quy?t 42 là pháp lu?t hóa chính sách huy ??ng ti?n nhàn r?i trong dan tham gia gi?i quy?t n? x?u, b?o v? h? th?ng ngan hàng, b?o v? quy?n l?i c?a hàng tri?u ng??i dan g?i ti?t ki?m, nên vi?c làm c?a bà s? ???c Nhà n??c khuy?n khích, t?o ?i?u ki?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“Ngh? quy?t 42 ???c Qu?c h?i th?ng qua là c? s? pháp ly r?t quan tr?ng ?? Chính ph? có khu?n kh? t?o ?i?u ki?n cho các TCTD ??y nhanh ti?n ?? x? ly n? x?u và tài s?n ??m b?o c?a các kho?n n? x?u. Ngh? quy?t 42 có hi?u l?c trong 5 n?m, nh?ng nh?ng n?i dung mang tính ??t phá trong ngh? quy?t v? thí ?i?m x? ly n? x?u c?a các TCTD v?i nguyên t?c kh?ng dùng ngan sách ?? x? ly, ???c ?ánh giá: ?ang m? ra “c? h?i vàng” làm tan ch?y các “c?c máu ??ng”.

M?t ?i?m m?i trong Ngh? quy?t 42 là cùng v?i quy ??nh t?i Th?ng t? 09/2015/TT-NHNN ngày 17/7/2015 c?a Ngan hàng Nhà n??c, các TCTD, chi nhánh ngan hàng n??c ngoài, t? ch?c mua bán x? ly n? x?u ???c bán n? x?u, tài s?n ??m b?o c?a kho?n n? x?u theo giá th? tr??ng có th? cao h?n ho?c th?p h?n d? n? g?c c?a kho?n n? cho pháp nhan, cá nhan bao g?m c? pháp nhan, cá nhan kh?ng có ch?c n?ng kinh doanh mua bán n?. Ngh? quy?t c?ng qui ??nh Tòa án áp d?ng th? t?c rút g?n ?? gi?i quy?t tranh ch?p v? ngh?a v? giao tài s?n ??m b?o ho?c tranh ch?p v? quy?n x? ly tài s?n ??m b?o c?a các kho?n n? x?u. Vì v?y, trong v? ki?n ??c bi?t này, các c? quan b?o v? pháp lu?t s? có ??y ?? c?n c? ?? b?o v? quy?n và l?i ích chính ?ang c?a bà ??nh trong vai trò ng??i mua thành c?ng n? x?u c?a ngan hàng, ?úng tinh th?n quy ??nh t?i Ngh? quy?t 42”, lu?t s? Quang bày t?.

Dan trí?s? ti?p t?c th?ng tin s? vi?c ??n b?n ??c.

Anh Th??