Th? b?y, 21/11/2020 - 07:51

Kinh h?i c?nh c?ng n?ng “?n gà” l?ng hành ? ngo?i thành Hà N?i

Dan trí

M?c dù ?? b? c?m nh?ng lo?t c?ng n?ng t? ch? chuyên ch? gà t? cánh ??ng vào các lò m? v?n “qu?y” tung làng, mang theo bao n?i kinh hoàng cho ng??i dan.

Kinh h?i c?nh c?ng n?ng “?n gà” l?ng hành ? ngo?i thành Hà N?i

C?ng n?ng "?n gà" r?i ??y phan, l?ng gà kh?p ???ng làng

?Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ph?n ánh c?a ng??i dan ? x? Bình Minh (huy?n Thanh Oai, Hà N?i), tình tr?ng c?ng n?ng ch?y nghênh ngang b?t ch?p l?nh c?m ?? t?n t?i nhi?u n?m nay trên ??a bàn.

C? chi?u ??n, kho?ng 20 chi?c c?ng n?ng t? ch? l?i tung hoành kh?p ???ng làng ng? xóm. Nh?ng chi?c xe này gieo r?c n?i kinh h?i cho ng??i dan trong x?, ??c bi?t là ng??i già, tr? nh?.

Kinh h?i c?nh c?ng n?ng “?n gà” l?ng hành ? ngo?i thành Hà N?i - 1

C?ng n?ng t? ch? ch?y v?i t?c ?? “bàn th?”, lu?n lách qua t?ng con ng? nh? v?n chuy?n gà s?ng t? cánh ??ng rìa làng ??n các lò m? trong làng.

C?ng n?ng t? ch? ch?y v?i t?c ?? “bàn th?”, lu?n lách qua t?ng con ng? nh? v?n chuy?n gà s?ng t? cánh ??ng rìa làng ??n các lò m? trong làng. ?i ??n ?au, nó ?? l?i nh?ng ti?ng ??ng chát chúa nh? mu?n “nh?y b?” vào ??u ng??i, kèm theo ?ó là l?ng gà, phan gà r?i mùi h?i th?i bay kh?p n?i.

Các lo?i xe này ?a ph?n ?? c? nát, m?t s? ???c ch? t?o m?i, m?i l?n l?u th?ng nhìn chúng nh? nh?ng “c?c s?t” ch?y trên ???ng, kh?ng ai có th? ??m b?o v? ?? an toàn.

Con ???ng bê t?ng v?n ?? nh? ch?y ngang c?ng U? ban Nhan dan x? Bình Minh c? chi?u ??n, hàng nghìn ng??i dan ?? ra ???ng, ng??i ?i ch?, ng??i ?i làm v?, h?c sinh thì tan h?c làm cho con ???ng càng nh? bé h?n. Nh? nh?ng "?ng vua con", lo?t c?ng n?ng t? ch? nghênh ngang, t? do ch?y kh?p n?i, th?m chí v? t? ?i qua c?ng tr? s? UBND x? Bình Minh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"H? còn ch?y qua c?ng nhà ch? t?ch, bí th? x? mà còn ch?ng v?n ?? gì n?a thì h? còn s? gì n?a ?au anh ?i"- m?t ng??i dan ngán ng?m cho bi?t.

Có l? vì v?y mà ch? c?n nghe ti?ng xe ch?y t? xa, m?i ng??i ?? ph?i v?i d?t sang v? ???ng ?? né, nh??ng ???ng cho "hung th?n".

Kinh h?i c?nh c?ng n?ng “?n gà” l?ng hành ? ngo?i thành Hà N?i - 2

C?ng n?ng t? ch? ch? gà là n?i khi?p s? c?a ng??i dan.

Ch? trong vòng ít phút ??ng h?, chúng t?i ghi nh?n hàng ch?c chi?c c?ng n?ng t? ch? ch?t ??y l?ng gà “ch?m ch?” l??t qua c?ng U? ban Nhan dan x? Bình Minh nh? nh?ng “c?n gió” thách th?c t?t c?. Và t?t nhiên m?i l?n c?ng n?ng l??t qua thì ng??i dan kh?ng ch? ph?i d?t sang v? ???ng mà h? còn ph?i b?t m?m b?t m?i vì b?i, mùi h?i th?i b?c lên.

Kinh h?i c?nh c?ng n?ng “?n gà” l?ng hành ? ngo?i thành Hà N?i - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCánh ??ng rìa làng gi? thành "??i b?n doanh" c?a c?ng n?ng t? ch?.

Kinh h?i c?nh c?ng n?ng “?n gà” l?ng hành ? ngo?i thành Hà N?i - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKho?ng 16h chi?u, nhi?u xe t?i ch? gà t?p k?t trên cánh ??ng sau ?ó chia nh? cho c?ng n?ng v?n chuy?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“Chúng t?i s?ng ven ???ng, ngày nào c?ng ph?i ch?ng ki?n c?nh hàng ch?c chi?c xe c?ng n?ng ch? gà nh? th? này ch?y ?i ch?y l?i. N?u h? ch? ?i?u khi?n xe ch?y bình th??ng và che ??y cho l?ng, phan gà kín ?áo còn ??. ??ng này ch?y thì ?u, phi nh? ?n c??p, ti?ng xe n? thì to, phan gà, l?ng gà bay lung tung b?n kinh kh?ng. Nhà t?i chi?u ??n là c?m kh?ng dám cho con cái ra ???ng b?i trên ??a bàn x? ?? x?y ra nhi?u v? tai n?n liên quan ??n ph??ng ti?n này”, ch? m?t c?a hàng t?p hoá chia s?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“Các chú ?y lái c?ng n?ng ch?y nhanh l?m, b? m? cháu d?n ?i h?c v? ph?i h?t s?c chú y ???ng, ??c bi?t tránh xa c?ng n?ng ch? gà”, cháu N.D.L, h?c sinh l?p 6 cho bi?t.

Cánh ??ng rìa làng thành “??i b?n doanh” c?a c?ng n?ng t? ch?

Bám theo nh?ng chi?c xe c?ng n?ng t? ch? v?a v?n chuy?n gà vào lò m? trong làng, chúng t?i “mò” ra cánh ??ng ven làng, n?i ???c ng??i dan cho bi?t là “??i b?n doanh” c?a c?ng n?ng gà. C?nh t??ng chi?u ??ng n?ng vàng nh?t trên cánh ??ng rìa làng v?n còn nh?ng kh?ng khí thì ? nhi?m, mùi rác th?i xen l?n phan gà s?c lên t?n óc.

Kinh h?i c?nh c?ng n?ng “?n gà” l?ng hành ? ngo?i thành Hà N?i - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng n?ng th??ng ch?y v?i t?c ?? cao gay nguy hi?m cho ng??i ?i ???ng.

Kinh h?i c?nh c?ng n?ng “?n gà” l?ng hành ? ngo?i thành Hà N?i - 6

Phía sau nh?ng chuy?n c?ng n?ng ch? gà là khói b?i mù m?t, mùi h?i th?i, l?ng gà, phan gà t? tung.

Trên nh?ng cung ???ng ch?y xuyên cánh ??ng ?? ???c ?? bê t?ng, l?ng gà tr?i kh?p n?i. T?ng t?p xe t?i ?? gi?a ???ng, ti?ng ng??i can kéo, ghi chép, nói chuy?n r?m r?. Kinh h?i nh?t v?n là ti?ng xe c?ng n?ng t? ch? ch?y ?i ch?y l?i v?n chuy?n gà, thi tho?ng tài x? c?ng n?ng l?i ??p th?c ga, ti?ng máy kêu b?ch b?ch, khói nh? mù tr?i.

“T? lau ng??i dan trong làng kh?ng còn ?i b? t?p th? d?c trên nh?ng cung ???ng bê t?ng ch?y kh?p các cánh ??ng rìa làng nh? tr??c ?ay. Bay gi? chi?u ??n ch?ng ai ?i th? d?c ra cánh ??ng vì cánh ??ng bay gi? thành n?i can kéo, v?n chuy?n gà s?ng cho các lò m? trong làng. B??c chan ra kh?i nhà th?i ?? th?y mùi h?i th?i t? gà r?i, ?i ra ??ng hít th? s?c kho? ch?ng th?y ?au mà l?i mang ho? vào ng??i vì hít ph?i phan, l?ng gà ?y ch?”, m?t ng??i dan x? Bình Minh chia s?.

Kinh h?i c?nh c?ng n?ng “?n gà” l?ng hành ? ngo?i thành Hà N?i - 7

M?t con ???ng bê t?ng dài kho?ng 100m ken ??c rác th?i. Theo quan sát ch? y?u là các v?t d?ng liên quan ??n mua bán gà.

Kinh h?i c?nh c?ng n?ng “?n gà” l?ng hành ? ngo?i thành Hà N?i - 8

Ru?i nh?ng, h?i th?i s?c lên t?n óc ng??i ?i ???ng.

Cách ?ó ?i?m t?p k?t gà kh?ng xa, m?t con ???ng bê t?ng dài kho?ng 100m ken ??c rác th?i. Theo quan sát ch? y?u là s?n ph?m liên quan ??n mua bán gà nh? bao t?i, l?ng, phan gà ???c ?? ??y trên ???ng. T? xa c?ng có th? quan sát ???c c?nh ru?i nh?ng bu ??y trên các ??ng l?ng gà.

Theo tìm hi?u c?a PV Dan trí, trên ??a bàn x? Bình Minh (huy?n Thanh Oai) có kho?ng h?n 20 chi?c c?ng n?ng t? ch? hàng ngày v?n ?ang ho?t ??ng ngang nhiên mà kh?ng h? có s? ki?m soát c?a l?c l??ng ch?c n?ng. ?ay là m?t trong nh?ng nguyên nhan chính gay ?nh h??ng tr?c ti?p ??n ??i s?ng nhan dan, làm ? nhi?m m?i tr??ng, ti?m ?n nguy c? tai n?n giao th?ng.

Kinh h?i c?nh c?ng n?ng “?n gà” l?ng hành ? ngo?i thành Hà N?i - 9

Nh?ng chi?c c?ng n?ng t? ch? này v?n ngang nhiên ch?y qua c?ng tr? s? U? ban Nhan dan x? Bình Minh (Thanh Oai, Hà N?i) nh?ng tuy?t nhiên kh?ng h? có s? can thi?p nào c?a l?c l??ng ch?c n?ng x?.

Vi ph?m thì ?? r?, qua ghi nh?n th?c t? c?ng có th? th?y r? s? bu?ng l?ng qu?n ly c?a chính quy?n ??a ph??ng v? vi?c th?c hi?n ch? ??o c?a Th? t??ng Chính ph?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?? ki?m ch? tai n?n giao th?ng t? ph??ng ti?n xe c?ng n?ng, xe t? ch? ba, b?n bánh gay ra, Ngh? quy?t s? 32 c?a Chính ph? quy ??nh t? 1/1/2008 c?m t?t c? các xe c?ng n?ng t? ch?, xe ba, b?n bánh l?u th?ng trên t?t c? các tuy?n ???ng.

Ngoài ra, theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh s? 46/2016/N? - CP Quy ??nh x? ph?t vi ph?m hành chính trong l?nh v?c giao th?ng ???ng b?, n?u các lo?i xe này v?n c? tình ho?t ??ng s? b? ph?t ti?n t? 4 tri?u ??n 6 tri?u ??ng và t?ch thu ph??ng ti?n.

Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD s? ti?p t?c th?ng tin s? vi?c ??n b?n ??c.

Tr?ng Trinh - Kh? Van