Th? b?y, 10/10/2020 - 07:39

Khu sinh thái hoành tráng kh?ng phép m?c ngay gi?a thành ph? Sóc Tr?ng

Dan trí

Nh?ng ngày qua, nhi?u ng??i dan ? Sóc Tr?ng r?t b?t ng? khi m?t c?ng trình hoành tráng tr?ng gi?ng nh? khu ngh? d??ng hay khu sinh thái “m?c” lên trên ??t tr??c ?ay v?n là ??t n?ng nghi?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCh? t?ch UBND ph??ng 3 ?ng Thành ???c cho bi?t, ch? c?a c?ng trình là ?ng Bùi ??c X?ng (Giám ??c C?ng ty TNHH s?n xu?t và th??ng m?i Duy Nh?t ? Khu c?ng nghi?p An Nghi?p, huy?n Chau Thành, t?nh Sóc Tr?ng).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng ???c kh?ng ??nh: “Theo t?i nh? thì lúc ?ng X?ng cho xay d?ng, c? quan ch?c n?ng ki?m tra thì ?ng X?ng kh?ng có gi?y phép xay d?ng. ??t ?ang xay d?ng là ??t tr?ng lúa, ??t tr?ng cay lau n?m, ch? có 200m2 ??t th? c?, ch?a có quy?t ??nh cho chuy?n m?c ?ích s? d?ng ??t. Còn t?i th?i ?i?m này ?ng X?ng ch?a có quy?t ??nh chuy?n m?c ?ích s? d?ng ??t”.

Khu sinh thái hoành tráng kh?ng phép m?c ngay gi?a thành ph? Sóc Tr?ng - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác c?ng trình xay d?ng trên khu ??t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo m?t cán b? ph??ng 3, khu ??t c?a ?ng X?ng t?a l?c trên ???ng Lê H?ng Phong (thu?c khóm 9, ph??ng 3), g?m nhi?u th?a ???c ?ng X?ng mua c?a nhi?u h? dan r?i g?p l?i.

Trên khu ??t ?ó ?ng X?ng ?? cho xay d?ng nhà ?, ?ào ao, xay nhà nu?i y?n, làm c?u qua kênh th?y l?i c?a nhà n??c, xay hàng rào cao, có c?ng lu?n ?óng kín, kh?ng cho ng??i ngoài xam nh?p. Th?m chí, khi cán b? ph??ng xu?ng ki?m tra c?ng kh?ng vào ???c vì b?o v? nói ?ng X?ng kh?ng cho vào.

Ch? t?ch ph??ng 3 nói thêm: “?ng X?ng r?t ít ? ??a ph??ng, m?i l?n mu?n làm vi?c v?i ?ng r?t khó, xu?ng c?ng trình ch? g?p nh?ng ng??i th?, ng??i làm c?ng ? ?ó mà nh?ng ng??i này h? kh?ng gi?i quy?t ???c vi?c gì c?. ?i?n tho?i cho ?ng X?ng thì ?ng nói ?ng ?ang ?i n??c ngoài nên kh?ng th? nào g?p ???c”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo h? s? l?u ? UBND TP Sóc Tr?ng, cu?i n?m 2016 nhi?u c? quan ??a ph??ng ?? ki?m tra, x? ph?t và bu?c ?ng X?ng ng?ng thi c?ng các c?ng trình trong “khu sinh thái vui ch?i” ? ph??ng 3.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 18/8/2016, UBND ph??ng 3 l?p biên b?n yêu c?u ?ng X?ng ng?ng thi c?ng. M?t ngày sau, UBND ph??ng 3 và ??i Tr?t t? ?? th? TP Sóc Tr?ng ki?m tra th?c t? hi?n tr?ng ghi nh?n: khu ??t phía tr??c 10.684,4m2, g?m 200m2 th? c? và ??t n?ng nghi?p, khu phía sau 10.324,7m2.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhu ??t phía tr??c: “?? xay t??ng?rào cao kho?ng 2,5m bao quanh khu ??t và ?ào ao; xay d?ng nhà b?o v? di?n tích ngang 5m, dài 5m, ?ang xay d?ng 6 c?t bê t?ng, ?à bê t?ng. Khu th? 2 có di?n tích ngang 6m, dài 8m, d?ng 8 c?t bê t?ng, ?à, móng bê t?ng. M?t h? n??c ?à móng bê t?ng di?n tích kho?ng 150m2, t?ng c?ng di?n tích c?a c?ng trình ?ang xay d?ng 492m2. ?? xay c?u bê t?ng b?c ngang qua kênh th?y l?i do Nhà n??c qu?n ly ngang 8,4m, dài 6,9m”.

Khu ??t phía sau: “C?p kênh th?y l?i phía sau ?ng X?ng ch?a cung c?p ???c gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t di?n tích kho?ng 10.324,7m2, hi?n tr?ng ?? ?ào ao, ?? ??t n?n”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? l?p biên b?n, yêu c?u ng?ng thi c?ng nh?ng ?ng X?ng v?n thi c?ng. Cho nên, S? Xay d?ng Sóc Tr?ng ti?p t?c l?p biên b?n vi ph?m. Ngày 7/9/2016, Thanh tra S? Xay d?ng có quy?t ??nh ph?t vi ph?m hành chính ?ng X?ng 22,5 tri?u ??ng và “bu?c ng?ng thi c?ng xay d?ng c?ng trình vi ph?m, bu?c l?p th? t?c xin phép xay d?ng theo ?úng quy ??nh”.

Th? nh?ng, ?ng X?ng v?n c? xay d?ng nên ngày 14/10/2016, UBND ph??ng 3 có c?ng v?n g?i S? Xay d?ng ?? ngh? “có h??ng x? ly bu?c ?ng Bùi ??c X?ng nghiêm túc th?c hi?n quy?t ??nh c?a Thanh tra S? Xay d?ng”.

Ngày 19/10/2016, UBND ph??ng 3 l?i có c?ng v?n ki?n ngh? UBND TP Sóc Tr?ng “k?p th?i x? ly tr??ng h?p vi ph?m c?a ?ng Bùi ??c X?ng”.

Khu sinh thái hoành tráng kh?ng phép m?c ngay gi?a thành ph? Sóc Tr?ng - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t báo cáo v? vi?c xay khu sinh thái kh?ng phép c?a ?ng X?ng.

Sau ?ó, nhi?u c? quan ? ??a ph??ng làm vi?c v? c?ng trình kh?ng phép c?a ?ng X?ng. Quá trình làm vi?c, khu ??t c?a ?ng X?ng ???c xác ??nh r?ng 20.517,3m2, g?m 200m2 th? c?, 10.484,4m2 ??t tr?ng cay lau n?m và 9.833,3m2 ??t lúa.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 31/10/2016, Phòng Qu?n ly ?? th? TP Sóc Tr?ng có c?ng v?n h??ng d?n ?ng X?ng mu?n xay d?ng “khu sinh thái vui ch?i” thì ph?i xin ch? tr??ng ??u t? c?a UBND t?nh Sóc Tr?ng; chuy?n m?c ?ích s? d?ng ??t theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? ??t ?ai và th?c hi?n các th? t?c xay d?ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? xay d?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, ?ng X?ng v?n kh?ng th?c hi?n các th? t?c theo quy ??nh c?a pháp lu?t. ??c bi?t, v?i 9.833,3m2 ??t lúa, ngày 23/11/2016, Ch? t?ch UBND TP Sóc Tr?ng có c?ng v?n g?i nhi?u c? quan thu?c quy?n, trong ?ó yêu c?u th? tr??ng các c? quan “tham m?u cho UBND thành ph? vi?c ki?m tra, ?? xu?t x? ly ??i v?i ?ng Bùi ??c X?ng có hành vi s? d?ng ??t sai m?c ?ích di?n tích 9.833,3m2”. Th?c t?, ?ng X?ng v?n xay d?ng ??n nay.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“Lúc ?ó kh?ng t? ch?c c??ng ch? vì c??ng ch? ph?i l?p ?oàn c??ng ch?, nói chung ??a ph??ng mu?n t?o ?i?u ki?n cho ?ng X?ng xin phép ?úng pháp lu?t nh?ng ?ng ta kh?ng ch?p hành”, Ch? t?ch UBND ph??ng 3 ly gi?i.

Còn ?ng Bùi ??c X?ng cho r?ng, ??t c?a ?ng ?? chuy?n m?c ?ích s? d?ng thêm 500m2, c?ng v?i 200m2 có t? tr??c, t?ng c?ng là 700m2, t??ng ???ng chính xác v? trí xay d?ng.

D.B