Th? n?m, 17/09/2020 - 07:27

Khánh Hòa quy?t tháo d? 7 showroom sai ph?m chuyên ?ón khách Trung Qu?c

Dan trí

Các c?a hàng, showroom chuyên ?ón khách Trung Qu?c xay d?ng sai phép, trái phép trên ??i l? Nguy?n T?t Thành (x? Ph??c ??ng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) s?p b? tháo d?.

Khánh Hòa quy?t tháo d? 7 showroom sai ph?m chuyên ?ón khách Trung Qu?c  - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng trình xay d?ng vi ph?m trên ??i l? Nguy?n T?t Thành (x? Ph??c ??ng, TP Nha Trang) b? bu?c tháo d?

Phó Ch? t?ch UBND t?nh Khánh Hòa Lê H?u Hoàng, v?a ky ban hành 7 quy?t ??nh phê duy?t ph??ng án tháo d? c?ng trình xay d?ng vi ph?m trên ??a bàn x? Ph??c ??ng, TP Nha Trang. ?ay là nh?ng c?a hàng, showroom chuyên ?ón khách Trung Qu?c, ?a ph?n n?m d?c ??i l? Nguy?n T?t Thành ? c?a ng? phía nam Nha Trang xay d?ng sai phép, trái phép gay b?c xúc trong d? lu?n nhi?u n?m nay nh?ng ch?m b? c??ng ch?, tháo d?.

C? th?, các c?ng trình v?a có quy?t ??nh phê duy?t ph??ng án tháo d? t? UBND t?nh Khánh Hòa, g?m: c?a hàng t? l?a May M?n, c?a hàng Bùi T? Hùng, c?a hàng Only Love Jewellyery, d?y nhà tr? phía sau C?ng ty TNHH Th??ng m?i và d?ch v? Phúc Lai, Nhà hàng Cao Hùng, c?a hàng ??c s?n Vi?t Nam và c?a hàng cà phê Xin Chào.

Khánh Hòa quy?t tháo d? 7 showroom sai ph?m chuyên ?ón khách Trung Qu?c  - 2

Hi?n nay các c?ng trình, showroom vi ph?m ?ang “c?a ?óng then cài”, n?m im lìm v?ng v?

M?t l?nh ??o UBND x? Ph??c ??ng (TP Nha Trang), cho bi?t: theo quy?t ??nh phê duy?t ph??ng án tháo d? các c?ng trình vi ph?m, UBND t?nh Khánh Hòa giao TP Nha Trang t? ch?c th?c hi?n. Hi?n UBND x? ?ang ch? TP Nha Trang t? ch?c h?p các ngành ?? th?c hi?n theo ch? ??o.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau khi TP Nha Trang tri?n khai k? ho?ch c??ng ch?, ??a ph??ng s? th?ng báo cho các ch? c?ng trình v? th?i gian, ph??ng án, kinh phí th?c hi?n…Tuy nhiên tr??c khi c??ng ch? s? v?n ??ng các ch? c?ng trình tình nguy?n t? tháo d?. N?u ch? c?ng trình kh?ng h?p tác thì nhà n??c ?ng ti?n ra c??ng ch? r?i thu l?i t? ch? c?ng trình.

???c bi?t, kinh phí c??ng ch? m?i c?ng trình t? h?n 600 tri?u ??ng ??n g?n 2 t? ??ng.

Theo tìm hi?u, các c?a hàng ? x? Ph??c ??ng (TP Nha Trang) ???c xay d?ng kiên c? r?ng t? 1.000-5.000m2. ?ay là các c?a hàng kinh doanh, chuyên bán các m?t hàng nh? t? l?a, ?? m? ngh?, tr?m h??ng, ch?n n?m... cho du khách Trung Qu?c.

Khánh Hòa quy?t tháo d? 7 showroom sai ph?m chuyên ?ón khách Trung Qu?c  - 3
Khánh Hòa quy?t tháo d? 7 showroom sai ph?m chuyên ?ón khách Trung Qu?c  - 4

Quy?t ??nh phê duy?t ph??ng án tháo d? c?ng trình Only Love Jewellyery (x? Ph??c ??ng, TP Nha Trang) t? UBND t?nh Khánh Hòa

M?i c?a hàng có th? ?ón hàng ch?c xe khách lo?i 45 ch?, cùng hàng nghìn khách m?i ngày ??n mua s?m. Hi?n nay các showroom này ?? d?ng ho?t ??ng h?n 9 tháng nay do ?nh h??ng b?i d?ch Covid-19 sau khi du khách n??c ngoài v? n??c tránh d?ch.

Hi?n các c?ng trình, showroom này ?ang “c?a ?óng then cài”, im lìm v?ng v?. M?t s? c?a hàng thuê b?o v? canh gi? nhi?u tháng nay. "H? d?n h?t hàng hóa ? bên trong mang ?i n?i khác kinh doanh. Chúng t?i ch?a nghe h? nói gì v? vi?c c?a hàng s? ho?t ??ng tr? l?i", m?t b?o v? nói.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c ?ó, t? cu?i n?m 2019, ??i bi?u H?ND t?nh Khánh Hòa ?? ??a v?n ?? này ra ch?t v?n tr??c H?ND t?nh Khánh Hòa v? trách nhi?m qu?n ly nhà n??c khi ?? các c?ng trình này xay d?ng sai phép, trái phép, hoàn thành ??a vào s? d?ng mà kh?ng phát hi?n s?m, x? ly d?t ?i?m.

Báo Dan trí s? ti?p t?c th?ng tin s? vi?c ??n b?n ??c!

Vi?t H?o