Th? ba, 29/09/2020 - 09:47

Bài 2:

Khách hàng kêu c?u t?i d? án V??n Sen: Th?ng tin ng? ngàng t? t?nh B?c Ninh

Dan trí

Liên quan v? vi?c khách hàng kêu c?u sau khi ??t c?c s? ti?n g?n 12 t? ??ng mua shophouse t?i d? án V??n Sen, S? Xay d?ng và C?c Thu? t?nh B?c Ninh ?? có th?ng tin chính th?c khi?n d? lu?n ng? ngàng.

Trong ??n kêu c?u g?i Báo Dan trí, bà Nguy?n H?ng H?nh, ? Nam T? Liêm, TP Hà N?i cho r?ng bà ?? b? C?ng ty CP B?t ??ng s?n Th? K? (Cenland) l?a ??o trong quá trình mua 8 l? nhà ph? (shophouse) thu?c d? án Khu trung tam th? thao, tr??ng h?c, các c?ng trình c?ng c?ng và khu ?? th? (d? án V??n Sen B?c Ninh) t?i ??ng K?, th? x? T? S?n (B?c Ninh) do C?ng ty TNHH Nam H?ng (C?ng ty Nam H?ng) làm ch? ??u t?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBà H?nh cho bi?t: “??u tháng 5/2019, d? án V??n Sen B?c Ninh ???c Cenland truy?n th?ng, qu?ng cáo r?m r? trên các ph??ng ti?n truy?n th?ng ??i chúng. T?i h?i ngh? tri?n khai bán hàng 20/5/2019, giám ??c d? án c?a Cenland kh?ng ??nh, d? án này ?? ???c Cenland và C?ng ty CP t?p ?oàn Dabaco Vi?t Nam (Dabaco Group) mua l?i t? C?ng ty Nam H?ng.

Khách hàng kêu c?u t?i d? án V??n Sen: Th?ng tin ng? ngàng t? t?nh B?c Ninh - 1
Khách hàng kêu c?u t?i d? án V??n Sen: Th?ng tin ng? ngàng t? t?nh B?c Ninh - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDD? án b?t ??ng s?n V??n Sen t?i th? x? T? S?n (B?c Ninh).

Ngày 22/5/2019, t?i xu?ng ti?n ??t c?c mua 8 l? shophouse tr? giá h?n 32 t? ??ng. C? th?, t?i ?? ??t c?c 800 tri?u ??ng cho 8 l? shophouse, t??ng ???ng 100 tri?u ??ng/l?. Sau ?ó, ?óng ti?p 2 ??t, m?i ??t 15% (t?ng là 30%) giá tr? ??t, t??ng ???ng g?n 12 t? ??ng tr?c ti?p cho Cenland.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, khi t?i tr? s? Cenland t?i 137 Nguy?n Ng?c V?, C?u Gi?y, TP Hà N?i ?? làm vi?c, t?i v? cùng b?t ng? khi bi?t CenLand kh?ng ph?i là ch? ??u t? d? án. Khi ?ó, t?i m?i ???c cho bi?t Cenland là ??n v? m?i gi?i, ?i?u này khác bi?t hoàn toàn v?i các nhan viên m?i gi?i c?a Cenland t? v?n. T?i d?ng n?p ti?n và yêu c?u làm r? ch? ??u t? d? án V??n Sen B?c Ninh là ai. Vi?c ai là ch? ??u t?, ch? s? h?u r?t quan tr?ng, quy?t ??nh ??n vi?c th?c hi?n d? án có ?úng ti?n ??, quy ??nh pháp lu?t, quy?n l?i nhà ??u t?.?

H?n n?a, t?i và Cenland ky các th?a thu?n ??t mua ngày 29/05/2019. Trong khi ?ó, ph?i ??n t?n ngày 27/06/2019, ngh?a là kho?ng 1 tháng sau, S? Xay d?ng t?nh B?c Ninh m?i ban hành C?ng v?n s? 1257/SXD-QLN ch?p thu?n v? vi?c C?ng ty TNHH Nam H?ng ?? ?i?u ki?n kinh doanh nhà ? hình thành trong t??ng lai ??i v?i l? ??t mà Cenland ?? cam k?t chuy?n nh??ng cho t?i”.

Khách hàng kêu c?u t?i d? án V??n Sen: Th?ng tin ng? ngàng t? t?nh B?c Ninh - 3
Khách hàng kêu c?u t?i d? án V??n Sen: Th?ng tin ng? ngàng t? t?nh B?c Ninh - 4
Khách hàng kêu c?u t?i d? án V??n Sen: Th?ng tin ng? ngàng t? t?nh B?c Ninh - 5

H?p ??ng ??t mua b?t ??ng s?n d? án V??n Sen gi?a bà Nguy?n H?ng H?nh và Cenland ???c ky k?t nào ngày 29/5/2019.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c các n?i dung t? cáo c?a khách hàng, trong c?ng v?n g?i Báo Dan trí, Cenland kh?ng ??nh th?c hi?n ?úng các quy ??nh c?a pháp lu?t. “V? các v?n ?? liên quan ??n vi?c h?ch toán các kho?n ti?n thu c?a khách hàng và hoá ??n ch?ng t?: CenLand, v?i vai trò là ??n v? h?p tác phát tri?n d? án, lu?n th?c hi?n nghiêm túc, ??y ?? các tho? thu?n ?? ky k?t v?i ch? ??u t?, khách hàng c?ng nh? các quy ??nh v? tài chính, thu? theo ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t liên quan. Vi?c chuy?n ti?n thu c?a khách hàng sang ch? ??u t?, CenLand ??u th?c hi?n theo ?úng h?p ??ng h?p tác ky gi?a CenLand và ch? ??u t? và hoàn toàn kh?ng ?nh h??ng hay có b?t k? tr? ng?i nào ??i v?i quá trình giao d?ch b?t ??ng s?n c?a khách hàng”, c?ng v?n c?a Cenland cho bi?t.

Trong khi ?ó, trao ??i v?i PV Dan trí, ?ng Nguy?n Nh? So - Ch? t?ch H?QT T?p ?oàn Dabaco Vi?t Nam kh?ng ??nh: “C?ng ty chúng t?i và C?ng ty CP B?t ??ng s?n Th? K? ch?a bao gi? là ch? ??u t? d? án V??n Sen. ?ó là th?ng tin sai s? th?t. H? ch? là ??n v? bán thuê cho chúng t?i s?n ph?m chung c? t?i TP B?c Ninh”.?

S? Xay d?ng, C?c thu? t?nh B?c Ninh k?t lu?n ra sao?

Nh?ng “góc khu?t” t?o ra hàng lo?t lùm xùm t?i d? án b?t ??ng s?n V??n Sen ?? ???c “gi?i m?” khi các c? quan ch?c n?ng t?nh B?c Ninh b??c ??u ??a ra các th?ng tin chính th?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 15/9/2020, S? Xay d?ng t?nh B?c Ninh ?? l?p biên b?n làm vi?c v?i c?ng dan ph?n ánh, t? cáo, trong ?ó có bà Nguy?n H?ng H?nh. ??i di?n S? Xay d?ng B?c Ninh có Giám ??c S? Nguy?n Ti?n Tài, ?ng ??ng Tr?n ??c – Phòng qu?n ly nhà và th? tr??ng b?t ??ng s?n, ?ng D??ng V?n Vi?n – Phó chánh thanh tra s?…

Khách hàng kêu c?u t?i d? án V??n Sen: Th?ng tin ng? ngàng t? t?nh B?c Ninh - 6
Khách hàng kêu c?u t?i d? án V??n Sen: Th?ng tin ng? ngàng t? t?nh B?c Ninh - 7

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDS? Xay d?ng t?nh B?c Ninh kh?ng ??nh m?i giao d?ch liên quan ??n kinh doanh nhà ? hình thành trong t??ng lai ??i v?i các ? ??t L027 tr??c ngày 27/6/2019 là kh?ng phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t.

Biên b?n cho bi?t: M?i giao d?ch liên quan ??n kinh doanh nhà ? hình thành trong t??ng lai ??i v?i các ? ??t L027 theo ?? án quy ho?ch chi ti?t ???c phê duy?t t?i quy?t ??nh s? 284/Q?-SXD ngày 22/11/2017 c?a S? Xay d?ng tr??c ngày 27/6/2019 là kh?ng phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t v? nhà ? và kinh doanh b?t ??ng s?n quy ??nh t?i Kho?n 2 ?i?u 55 Lu?t Kinh doanh b?t ??ng s?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“S? Xay d?ng ch?a nh?n ???c h? s? ?? ngh? chuy?n nh??ng d? án c?a C?ng ty TNHH Nam H?ng ??i v?i d? án ???c UBND t?nh quy?t ??nh ch? tr??ng ??u t? s? 664/Q?-UBND ngày 29/11/2017.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN?u có hành vi l?a ??o do h?p ??ng ??t mua nhà ? gi?a C?ng ty c? ph?n b?t ??ng s?n Th? k? và bà Nguy?n H?ng H?nh ngày 29/5/2019 ???c ky t?i c?ng ty c? ph?n b?t ??ng s?n Th? k? có tr? s? t?i TP Hà N?i, do v?y, ?? ngh? bà Nguy?n H?ng H?nh ?? ngh? các c? quan c?a thành ph? Hà N?i xem xét x? ly theo quy ??nh c?a pháp lu?t”, biên b?n do Giám ??c S? Xay d?ng B?c Ninh Nguy?n Ti?n Tài ky cho bi?t.

Khách hàng kêu c?u t?i d? án V??n Sen: Th?ng tin ng? ngàng t? t?nh B?c Ninh - 8
Khách hàng kêu c?u t?i d? án V??n Sen: Th?ng tin ng? ngàng t? t?nh B?c Ninh - 9
Khách hàng kêu c?u t?i d? án V??n Sen: Th?ng tin ng? ngàng t? t?nh B?c Ninh - 10

C?c thu? t?nh B?c Ninh k?t lu?n n?i dung t? cáo v?i nhi?u th?ng tin b?t ng?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong khi ?ó, ngày 9/9/2020, C?c Thu? t?nh B?c Ninh ?? ban hành K?t lu?n n?i dung t? cáo C?ng ty TNHH Nam H?ng do ?ng Ng? Xuan Tòng, C?c tr??ng ky.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDK?t lu?n cho bi?t: “Theo n?i dung t? cáo c?a bà Nguy?n H?ng H?nh thì bà H?nh có n?p ti?n mua 8 l? nhà ? trong t??ng lai (L27-03, L27-04, L27-08, L27-09, L27-14, L27-17, L27-18, L27-20 thu?c ph?n h?p tác kinh doanh) cho C?ng ty c? ph?n b?t ??ng s?n Th? k?, t?ng s? ti?n là 20 t? ??ng. Trong ?ó, ??t c?c m?i l? 100 tri?u ??ng, t?ng là 800 tri?u ??ng, ?óng ti?p 2 ??t, m?i ??t là 15%, t?ng 30% giá tr? ??t t??ng ?ng ???c 12 t? ??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, qua gi?i trình làm vi?c v?i C?c Thu? t?nh B?c Ninh, C?ng ty Nam H?ng cam k?t ch?a bán và ch?a ky h?p ??ng mua bán ??i v?i 8 l? ??t g?n v?i nhà ? hình thành trong t??ng lai nêu trên và cam k?t kh?ng nh?n ???c s? ti?n do C?ng ty c? ph?n b?t ??ng s?n Th? k? ?? thu c?a bà Nguy?n H?ng H?nh”.

T? ?ó, C?c Thu? t?nh B?c Ninh ??a ra các bi?n pháp x? ly theo th?m quy?n và ki?n ngh?: ??i v?i C?ng ty c? ph?n b?t ??ng s?n th? k?, C?c Thu? t?nh B?c Ninh ti?p t?c ph?i h?p cùng C?c Thu? TP Hà N?i ?? x? ly hành vi vi ph?m pháp lu?t v? thu? c?a c?ng ty theo quy ??nh c?a Lu?t Qu?n ly Thu? (n?u có).

Dan trí s? ti?p t?c th?ng tin s? vi?c ??n b?n ??c.

Anh Th?