Th? ba, 17/11/2020 - 07:45

TP.HCM - Bài 9:

Hàng tr?m hecta ??t c?m b? "x? th?t": L? di?n c?ng trình sai ph?m “kh?ng”!

Dan trí

Ch?a ???c giao ??t ?? th?c hi?n d? án nhà ? nh?ng ch? ??t ?? t? y chuy?n m?c ?ích thành ??t ?, xay d?ng c?ng trình “kh?ng” kh?ng phép trên ??t n?ng nghi?p nh?ng t?n t?i nhi?u n?m.

Hàng tr?m hecta ??t c?m b? x? th?t: L? di?n c?ng trình sai ph?m “kh?ng”! - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng t?m t?n c? quay quanh c?ng trình "kh?ng" ?? "ngu? trang" cho nh?ng vi ph?m bên trong.

Theo tìm hi?u c?a PV Dan trí, ngày tháng 6/2011, UBND huy?n Bình Chánh có th?ng báo cho phép ?ng Nguy?n Thanh Lam (ng? x? Ph?m V?n Hai, huy?n Bình Chánh) th?c hi?n ph??ng án s?n xu?t n?ng nghi?p v?i di?n tích h?n 52.000m2 t?i ?p 1 (x? V?nh L?c B, huy?n Bình Chánh). Di?n tích này thu?c các th?a ??t s? 582, 584, 602, t? b?n ?? 176 và th?a ??t s? 605, t? b?n ?? 175, x? V?nh L?c B do ?ng Lam ??ng tên.

Tuy nhiên, ?ng Lam tri?n khai th?c hi?n kh?ng ?úng ph??ng án s?n xu?t n?ng nghi?p ?? ???c ??ng ky, s? d?ng ??t kh?ng ?úng m?c ?ích, t? y xay d?ng c?ng trình kiên c? kh?ng có gi?y phép. Vì v?y, tháng 5/2013, UBND huy?n Bình Chánh ra v?n b?n huy b? th?ng báo ??ng y cho ?ng Lam th?c hi?n ph??ng án s?n xu?t n?ng nghi?p ?? ban hành tr??c ?ó.???ng th?i, UBND huy?n Bình Chánh yêu c?u ch? ??t s? d?ng ??t ?úng m?c ?ích, tháo d? c?ng trình sai phép.?

UBND huy?n Bình Chánh giao UBND x? V?nh L?c B ph?i h?p v?i Thanh tra xay d?ng huy?n ki?m tra, l?p t? c?ng tác x? ly vi ph?m và báo cáo cho UBND huy?n. Bên c?nh ?ó, UBND huy?n Bình Chánh c?ng giao Thanh tra xay d?ng huy?n theo d?i, ??n ??c, h??ng d?n UBND x? V?nh L?c B th?c hi?n x? ly kiên quy?t, tri?t ??, ??m b?o ?úng quy trình th? t?c theo quy ??nh.

Hàng tr?m hecta ??t c?m b? x? th?t: L? di?n c?ng trình sai ph?m “kh?ng”! - 2
Hàng tr?m hecta ??t c?m b? x? th?t: L? di?n c?ng trình sai ph?m “kh?ng”! - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhi?u h?ng m?c xay d?ng kh?ng phép.

Tuy nhiên ??n nay, qua nhi?u n?m c?ng trình xay d?ng trái phép này v?n t?n t?i. Th?m chí, khi ?ang ch? k?t qu? x? ly t? c? quan ch?c n?ng thì ch? c?ng trình vi ph?m l?i sang tên cho nhi?u ng??i, gay khó kh?n cho c? quan ch?c n?ng trong vi?c thi hành nhi?m v?.?

Ghi nh?n th?c t? cho th?y, c?ng trình ???c xay d?ng vi ph?m khá hoành tráng n?m trên khu ??t hàng ch?c nghìn m2 g?m nhi?u d?y nhà, ao h?, cay c?nh, chòi u?ng cà phê..., k? ??n xu?t hi?n m?t hòn non b? r?t l?n ???c d?ng lên ?? “ng?y trang” cho c?n nhà 2 t?ng ch?a hoàn thi?n ? bên trong.

Liên quan ??n khu ??t này, Thanh tra TP. HCM có k?t lu?n thanh tra, trong ?ó nêu r? khu ??t trên thu?c các th?a ??t 582, 584, 602, t? b?n ?? 176 và th?a 605 t? b?n ?? 175, v?i ?i?n tích h?n 52.741m2. Ng??i s? d?ng ??t ch?a ???c c? quan Nhà n??c có th?m quy?n giao ??t ?? th?c hi?n d? án nhà ?, t? y chuy?n m?c ?ích s? d?ng ??t thành ??t ?, ?? khai xay d?ng kh?ng phép trên ??t n?ng nghi?p 72 c?n nhà ? riêng l? (nhà ph? li?n k?). Ch? ??t còn bán nhà ? cho các h? gia ?ình, cá nhan hình thành khu dan c? sinh s?ng.?

Hàng tr?m hecta ??t c?m b? x? th?t: L? di?n c?ng trình sai ph?m “kh?ng”! - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHon non b? bên trong khu ??t.

Hàng tr?m hecta ??t c?m b? x? th?t: L? di?n c?ng trình sai ph?m “kh?ng”! - 5

Bên trong hòn non b? là m?t c?n nhà 2 t?ng ?ang thi c?ng d? dang.

“Vi?c t? y chuy?n m?c ?ích s? d?ng ??t thành ??t ?, xay d?ng nhà kh?ng phép trên ??t n?ng nghi?p r?i bán nhà ? cho các h? dan ?? thu l?i là có d?u hi?u vi ph?m pháp lu?t, c?n ti?p t?c chuy?n c? quan ?i?u tra làm r? và x? ly nghiêm theo quy ??nh”, k?t lu?n thanh tra c?a Thanh tra TP.HCM nêu r?.?

Theo UBND huy?n Bình Chánh, ch? ??t ?? xay d?ng c?ng trình trái phép trên ??t n?ng nghi?p m?y n?m nay. V? vi?c ???c Thanh tra TP ki?m tra nh?ng c?ng trình ???c bán ?i bán l?i cho nhi?u ng??i nên còn v??ng m?c. Sau khi nh?n ???c ph?n ánh v? c?ng trình trái phép này và ki?n ngh? t? Thanh tra TP, C?ng an huy?n Bình Chánh ?? vào cu?c ?i?u tra.?

Hàng tr?m hecta ??t c?m b? x? th?t: L? di?n c?ng trình sai ph?m “kh?ng”! - 6
Nh?ng khu ??t n?ng nghi?p có d?u hi?u b? "x? th?t" bu?c UBND x? ph?i c?m bi?n c?m.

?? làm r? nh?ng sai ph?m v? c?ng tác qu?n ly ??t ?ai, tr?t t? xay d?ng trên ??a bàn huy?n Bình Chánh t? tháng 1/2016 – 3/2020, Ch? t?ch UBND TP.HCM giao Giám ??c S? N?i v? ch? trì, m?i U? ban Ki?m tra Thành u?, Thanh tra TP và các ??n v? có liên quan rà soát, t?ng h?p, tham m?u UBND TP ki?m ?i?m làm r? trách nhi?m v? các thi?u sót, sai ph?m ??i v?i t? ch?c, cá nhan là l?nh ??o UBND huy?n Bình Chánh qua t?ng th?i k?. Tùy theo tính ch?t, m?c ?? sai ph?m mà có hình th?c x? ly phù h?p, ?úng quy ??nh.

Báo Dan trí ti?p t?c th?ng tin v? vi?c.

Trung Kiên