Th? b?y, 12/09/2020 - 07:33

Hàng lo?t vi ph?m ch?a ???c làm r?, v?n thi hành án t?i D?t Long An!

Dan trí

Thanh tra B? T? pháp ch? ra nhi?u vi ph?m trong bán ??u giá tài s?n t?i C?ng ty D?t Long An nh?ng ??n nay v?n r?i vào tình tr?ng ch?a ng? ng?. Tuy th?, C?ng ty v?n nh?n l?nh ph?i thi hành án.

Ti?p t?c c??ng ch?, kê biên và x? ly tài s?n

Hàng lo?t vi ph?m ch?a ???c làm r?, v?n thi hành án t?i D?t Long An! - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDThanh tra B? T? pháp ch? r? nhi?u vi ph?m nghiêm tr?ng trong thi hành án t?i C?ng ty CP D?t Long An.

Liên quan ??n vi?c thi hành án (THA) t?i C?ng ty C? ph?n D?t Long An (Cty D?t Long An), Thanh tra B? T? pháp ?? có k?t lu?n thanh tra ch? ra hàng lo?t vi ph?m, trong ?ó có nh?ng vi ph?m ??c bi?t nghiêm tr?ng trong vi?c bán ??u giá tài s?n mà ??n nay ch?a ???c gi?i quy?t d?t ?i?m thì b?t ng?, tháng 8/2020, Cty D?t Long An l?i nh?n ???c th?ng báo ti?p t?c ph?i THA.

C? th?, ngày 6/8, C?c Thi hành án dan s? (THADS) t?nh Long An ban hành quy?t ??nh v? vi?c c??ng ch? kê biên và x? ly tài s?n (b? sung) ??i v?i Cty D?t Long An. Theo ?ó tài s?n b? kê biên, x? ly g?m tài s?n theo biên b?n li?t kê tài s?n ngày 22 và 23/3/2017 mà C?c THADS t?nh Long An ?ang gi? t?i kho c?a C?ng ty Phúc Th?nh. S? tài s?n ch?a ???c kê biên x? ly g?m tài s?n g?i gi? t?i kho B?n L?c (x? Nh?t Chánh) và kho Th? Th?a (x? Nh? Thành).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTài s?n khác c?a Cty D?t Long An ch?a kê biên x? ly g?m: 1 tr? ??n, 1 tr? thép PI, ???ng day ng?m t? tr? ghép PI ??n nhà tr?m, 1 máy bi?n áp ?? qua s? d?ng hi?u MBA 350KVA, 1 máy bi?n áp ?? qua s? d?ng hi?u MBA 320KVA…

Hàng lo?t vi ph?m ch?a ???c làm r?, v?n thi hành án t?i D?t Long An! - 2

Cty D?t Long An b?t ng? nh?n ???c th?ng báo ti?p t?c ph?i thi hành án trong khi nhi?u vi ph?m liên quan ??n v? vi?c này ch?a ???c làm sáng t?.

Quy?t ??nh này ???c c?n c? theo C?ng v?n s? 590/VKSTC-(C1)P5 ngày 24/4/2019 c?a c? quan ?i?u tra Vi?n KSND T?i cao v? gi?i quy?t tài s?n c?a Cty D?t Long An theo quy ??nh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c ?ó, ngày 4/6, ?ng V? V?n Xuan – Ch?p hành viên (CHV) C?c THADS Long An ra Th?ng báo s? 240/TB-CTHADS và Th?ng báo s? 253/TB-CTHADS-NV v? vi?c ch?n t? ch?c th?m ??nh giá và thi hành án dan s?.

Ngay khi nh?n ???c th?ng báo nêu trên, bà Nguy?n Th? Cúc, ??i di?n pháp lu?t c?a Cty D?t Long An ?? g?i ??n kêu c?u kh?n c?p Thanh tra b? T? pháp, ??i bi?u qu?c h?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 3/7, Thanh tra B? T? pháp ?? có v?n b?n g?i C?c tr??ng C?c THADS t?nh Long An nh?m làm r? m?t s? n?i dung. Theo Thanh tra B?, ??n nay K?t lu?n thanh tra s? 12/KL-TTR ch?a ???c th?c hi?n tri?t ?? và còn m?t s? n?i dung c?n ti?p t?c xem xét gi?i quy?t.

Do ?ó, Thanh tra B? yêu c?u C?c THADS t?nh Long An g?i báo cáo b?ng v?n b?n quá trình th?c hi?n K?t lu?n thanh tra s? 12/KL-TTR và các v?n ?? phát sinh khác (n?u có).

C?ng v?n c?a c? quan ?i?u tra Vi?n KSND T?i cao th? hi?n gì?

Hàng lo?t vi ph?m ch?a ???c làm r?, v?n thi hành án t?i D?t Long An! - 3

Nhi?u tài s?n c?a Cty D?t Long An kh?ng kê biên nh?ng v?n b? ?em ?i bán ??u giá.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDQuy?t ??nh ti?p t?c thi hành án ??i v?i Cty D?t Long An ???c vi?n d?n c?n c? theo C?ng v?n s? 590/VKSTC-(C1)P5 ngày 24/4/2019 c?a c? quan ?i?u tra Vi?n KSND T?i cao v? gi?i quy?t tài s?n c?a Cty D?t Long An theo quy ??nh.?

N?i dung C?ng v?n s? 590/VKSTC-(C1)P5 c?a c? quan ?i?u tra VKSND T?i cao cho th?y ??n v? này ?ang th? ly ?i?u tra v? án “Thi?u trách nhi?m gay h?u qu? nghiêm tr?ng” x?y ra t?i C?c THADS t?nh Long An. Hi?n v? án ?ang ???c t?m ?ình ch? ?i?u tra do ph?i ch? k?t qu? giám ??nh xác ??nh thi?t h?i tài s?n.

Tuy nhiên trong v? án này có m?t s? h?ng m?c trình xay d?ng ?? kê biên nh?ng ch?a ???c th?m ??nh giá và bán ??u giá, tài s?n theo biên b?n li?t kê tài s?n l?p ngày 22 và 23/3/2017 mà C?c THADS t?nh Long An ?ang qu?n ly, gi? g?i t?i 2 kho c?ng ch?a ???c x? ly.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong khi ch? k?t qu? giám ??nh tài s?n, ?? ??m b?o quy?n l?i cho ng??i ph?i THA, quy?n l?i c?a Nhà n??c, t? ch?c và cá nhan khác có liên quan, c? quan ?i?u tra VKSND T?i cao ?? ngh? Ch? t?ch UBND t?nh Long An, T?ng C?c THADS – B? T? pháp ch? ??o C?c THADS t?nh Long An th?c hi?n các bi?n pháp gi?i quy?t, x? ly các tài s?n trên theo quy ??nh pháp lu?t.

Hàng lo?t vi ph?m ch?a ???c làm r?, v?n thi hành án t?i D?t Long An! - 4

Nhà x??ng c?a Cty D?t Long An.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau khi t? ch?c th?c hi?n, ?? ngh? C?c THADS t?nh Long An th?ng báo k?t qu? cho c? quan ?i?u tra VKSND T?i cao làm c?n c? ?? c? quan ?i?u tra gi?i quy?t v? án theo quy ??nh pháp lu?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“C?ng v?n c?a c? quan ?i?u tra VKSND T?i cao ch? ?? ngh? Ch? t?ch UBND t?nh Long An, T?ng C?c THADS – B? T? pháp ch? ??o C?c THADS t?nh Long An th?c hi?n các bi?n pháp gi?i quy?t, x? ly các tài s?n trên theo quy ??nh pháp lu?t, kh?ng có n?i dung yêu c?u ti?p t?c THA các h?ng m?c còn l?i ??i v?i Cty D?t Long An”, bà Cúc trình bày.

Bà cúc cho bi?t thêm: "T? n?m 2017 ??n nay, Cty D?t Long An nhi?u l?n yêu c?u C?c THADS t?nh Long An cung c?p biên b?n danh m?c và hi?n tr?ng tài s?n c?a Cty, biên b?n danh m?c tài s?n giao cho Cty mua trúng ??u giá, vi?c chi tr?, s? d?ng s? ti?n 97 t? ??ng t? vi?c bán ??u giá tài s?n..., tuy nhiên ??n nay v?n ch?a ???c ?áp ?ng".

Báo Dan trí ti?p t?c th?ng tin v? vi?c.

Trung Kiên