Th? t?, 26/08/2020 - 07:37

Hàng ch?c hecta r?ng phòng h? ? Phú Yên b? ch?t s?ch, phá s?ch!

Dan trí

Ch? trong vòng n?a tháng, 50 hecta r?ng, trong ?ó có kho?ng 10ha r?ng phòng h? ? x? Phú M? (huy?n ??ng Xuan, Phú Yên) b? ch?t, phá tr?ng.

Hàng ch?c hecta r?ng phòng h? ? Phú Yên b? ??n h? kh?ng th??ng ti?c

Th?i gian g?n ?ay, trên ??a bàn x? Phú M? (H. ??ng Xuan) x?y ra tình tr?ng nhi?u ng??i ch?t phá r?ng phòng h?, l?n chi?m ??t lam nghi?p ?? làm r?y.

Hàng ch?c hecta r?ng phòng h? ? Phú Yên b? ch?t s?ch, phá s?ch! - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHàng lo?t cánh r?ng b? "c?o tr?c" ? x? Phú M?, huy?n ??ng Xuan

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCó m?t t?i ti?u khu 74 (x? Phú M?), PV ch?ng ki?n nhi?u cánh r?ng b? ??n h?, phát tr?ng…cay g? có ???ng kính kho?ng 20cm b? b? ng?n ngang gi?a r?ng. Bên c?nh ?ó m?t s? di?n tích r?ng sau khi b? ??n h? ?? ???c “c?o s?ch” b?ng l?a.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t ng??i dan ??a ph??ng cho bi?t, kho?ng ??u tháng 7/2020, ban ??u ch? vài h? phá r?ng, nh?ng do kh?ng th?y ai ng?n c?n nên kho?ng n?a tháng nay s? ng??i ch?t h? cay r?ng t?ng lên và nhi?u di?n tích r?ng t? ?ó mà b? “c?o tr?c”.

Hàng ch?c hecta r?ng phòng h? ? Phú Yên b? ch?t s?ch, phá s?ch! - 2

Nhi?u cay r?ng có hàng ch?c n?m tu?i b? ch?t phá kh?ng th??ng ti?c

Hàng ch?c hecta r?ng phòng h? ? Phú Yên b? ch?t s?ch, phá s?ch! - 3

Nói v? v? vi?c phá r?ng ? ??a ph??ng, ?ng La O Hóa, Ch? t?ch UBND x? Phú M?, cho bi?t: V?a qua, UBND huy?n ??ng Xuan có ch? tr??ng và th?ng nh?t xay d?ng ph??ng án giao ??t lam nghi?p cho các h? dan ? ??a ph??ng ?ang thi?u ??t s?n xu?t.

Sau khi ng??i dan bi?t ???c ch? tr??ng giao ??t lam nghi?p cho các h? dan ?ang thi?u ??t s?n xu?t, m?t s? tr??ng h?p ?? ? ?t vào r?ng t?i các ti?u khu 59, 72, 73, 74, 75, V2.2 và 67 ?? phát tr?ng nhi?u di?n tích r?ng v?i m?c ?ích chi?m ??t…

“Sau khi n?m ???c th?ng tin ng??i dan phá r?ng, UBND x? ?? báo cáo cho huy?n và ch? ??o l?c l??ng, ph?i h?p v?i ki?m lam và các phòng, ban ch?c n?ng c?a huy?n tr?c ti?p xu?ng hi?n tr??ng, v?n ??ng ng??i dan d?ng ngay vi?c ch?t phá r?ng ?? l?y ??t làm r?y, ??ng th?i l?p biên b?n ??i v?i các tr??ng h?p vi ph?m.” - ?ng Hóa cho hay.

Hàng ch?c hecta r?ng phòng h? ? Phú Yên b? ch?t s?ch, phá s?ch! - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?i trong vòng n?a tháng, 50 hecta r?ng ? ??a ph??ng này b? tàn phá s?ch

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCòn theo ?ng Ph?m Trung Chánh, Phó Ch? t?ch UBND huy?n ??ng Xuan: Khó kh?n nh?t hi?n nay là r?ng phòng h? g?n v?i r?ng s?n xu?t c?a ng??i dan nên tình tr?ng l?n chi?m ??t r?ng phòng h? trên ??a bàn di?n ra r?t ph?c t?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“V?a qua, l?nh ??o huy?n ?? xu?ng g?p m?t s? tr??ng h?p phá r?ng và tr??c m?t yêu c?u x? t? ch?c cho các h? dan này cam k?t kh?ng ti?p t?c phá r?ng nên ??n nay tình tr?ng phá r?ng ? x? Phú M? c? b?n ch?m d?t.

Huy?n c?ng ?? ?? ngh? Chi c?c Ki?m lam t?nh h? tr? l?c l??ng cùng H?t Ki?m lam huy?n t? ch?c ?o ??c s? di?n tích r?ng b? phá và c?ng c? h? s? ?? x? ly nghiêm các tr??ng h?p vi ph?m.” - ?ng Chánh nói.

Hàng ch?c hecta r?ng phòng h? ? Phú Yên b? ch?t s?ch, phá s?ch! - 5

Hi?n ??a ph??ng ?ang c?ng c? h? s? ?? x? ly các ??i t??ng phá r?ng

Theo ?ng Lê V?n Bé, Chi c?c tr??ng Chi c?c Ki?m lam t?nh Phú Yên, qua ki?m tra ban ??u t?i hi?n tr??ng phá r?ng trên ??a bàn x? Phú M?, ??i v?i di?n tích r?ng phòng h? ch? y?u là cay tái sinh, cay r?ng có ???ng kinh kh?ng l?n, trong ?ó có m?t s? di?n tích ??t tr?ng (DT2 - ??t tr?ng có cay g? tái sinh).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDS? di?n tích r?ng b? phá xác ??nh ban ??u kho?ng 50 hecta, trong ?ó có kho?ng 10 hecta r?ng phòng h?, hi?n l?c l??ng ki?m lam ?ang ?o ??c, tính toán l?i c? th? ?? có h??ng x? ly.

Trung Thi