Th? ba, 08/09/2020 - 07:43

??k N?ng:

Hai v? ch?ng kh?n kh? trong v? án l?: Thêm 2 cán b? gay oan sai "l? di?n"

Dan trí

Ngày 7/9, UBKT T?nh ?y ??k N?ng v?a có th?ng tin v? k?t qu? h?p k? th? 40. M?t chánh án và m?t cán b? c?ng an b? k? lu?t vì ?? gay oan sai cho v? ch?ng c?u chi?n binh Nguy?n V?n V?

U? ban ki?m tra (UBKT) T?nh ?y ??k N?ng k? lu?t b?ng hình th?c c?nh cáo ??i v?i ?ng Nguy?n H?ng Ch??ng, Chánh V?n phòng Toà án Nhan dan t?nh ??k N?ng; nguyên Huy?n ?y viên, Bí th? Chi b?, Chánh án Toà án Nhan dan huy?n Tuy ??c.

Ly?do thi hành k? lu?t do ??ng chí Nguy?n H?ng Ch??ng v?i trách nhi?m là Chánh án Tòa án Nhan dan huy?n Tuy ??c ?? ky ban hành c?ng v?n ?? ngh? chuy?n v? án dan s? ?? ti?n hành kh?i t?, ?i?u tra, truy t? và k?t án trái quy ??nh c?a pháp lu?t.

Hai v? ch?ng kh?n kh? trong v? án l?: Thêm 2 cán b? gay oan sai l? di?n - 1
Chánh án (m?i) TAND huy?n Tuy ??c ??a ra l?i xin l?i v? ch?ng ?ng V? bà Th??ng

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCùng m?t th?m phán, m?c dù ?? ???c phan c?ng xét x? v? án dan s?, sau ?ó l?i ti?p t?c ???c phan c?ng xét x? v? án hình s? v?i cùng b? cáo, vi ph?m nghiêm tr?ng th? t?c t? t?ng theo quy ??nh c?a B? Lu?t t? t?ng hình s?; thi?u trách nhi?m trong ch? ??o th?m phán th?c hi?n các bi?n pháp nghi?p v?, ch?a th?c hi?n ??y ?? các quy ??nh c?a pháp lu?t d?n t?i xét x? oan, sai cho c?ng dan.

Tr??c ?ó, ?ng Ch??ng th?i gi? ch?c v? Chánh án TAND huy?n Tuy ??c và ?? b? ?i?u chuy?n c?ng tác ??n ??n v? khác, ??ng th?i b? x? ly k? lu?t b?ng hình th?c khi?n trách k? t? ngày 13/5/2020.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?ó, UBKT T?nh ?y ??k N?ng k? lu?t b?ng hình th?c c?nh cáo ??i v?i ?ng Nguy?n V?n Thi?n, ??i tr??ng ??i C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? tr?t t? x? h?i, C?ng an thành ph? Gia Ngh?a; nguyên Phó Bí th? Chi b?, Phó ??i tr??ng ??i ?i?u tra t?ng h?p, C?ng an huy?n Tuy ??c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN?m 2018, ?ng Thi?n ???c phan c?ng ?i?u tra viên ?i?u tra v? án hình s? “L?m d?ng tín nhi?m chi?m ?o?t tài s?n” liên quan ??n ?ng Nguy?n V?n V? và bà Nguy?n Th? Th??ng.

Hai v? ch?ng kh?n kh? trong v? án l?: Thêm 2 cán b? gay oan sai l? di?n - 2
Hoa b? v?t b? ngay sau khi ?ng V? bà Th??ng ???c xin l?i ?? ph?n ??i vi?c cán b? gay oan sai kh?ng t?i d?

?ng Thi?n có vi ph?m trong vi?c tham m?u b?n k?t lu?n ?i?u tra ?? ngh? truy t? b? can v? t?i “L?m d?ng tín nhi?m chi?m ?o?t tài s?n” kh?ng ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t. Vi?c làm này d?n ??n quá trình truy t?, xét x? gay oan sai ??i v?i 2 c?ng dan, các c? quan t? t?ng ph?i t? ch?c xin l?i, c?i chính c?ng khai theo quy ??nh.

?ay là v? án mà Dan trí t?ng có nhi?u bài vi?t ph?n ánh, trong ?ó nêu r?, dù ch? là m?t tranh ch?p dan s?, song các c? quan ch?c n?ng c?a huy?n Tuy ??c ?? “hình s? hóa” m?t tranh ch?p ??t ?ai. T? ?ó d?n ??n vi?c ?ng Nguy?n V?n V? và bà Nguy?n Th? Th??ng b? kh?i t?, ?i?u tra, xét x? và tuyên án oan 2 n?m tù.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTháng 1/2019, TAND t?nh ??k N?ng x? phúc th?m, tuyên h?y toàn b? b?n án s? th?m ?i?u tra l?i.

??n tháng 9/2019, C? quan CS?T C?ng an huy?n Tuy ??c kh?ng tìm ra ch?ng c? ch?ng minh ???c hành vi ph?m t?i c?a các b? can. C?ng an huy?n Tuy ??c ?? ban hành quy?t ??nh ?ình ch? ?i?u tra v? án, quy?t ??nh ?ình ch? ?i?u tra b? can ??i v?i v? ch?ng ?ng V?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 5/6, TAND huy?n Tuy ??c ?? t? ch?c bu?i c?ng khai xin l?i, ph?c h?i danh d? cho hai c?ng dan này. Các cán b? gay oan sai kh?ng xu?t hi?n, bu?i xin l?i c?ng di?n ra nhanh chóng khi?n c? tr?m ng??i dan t?i theo d?i b?t bình, b?c xúc ph?n ??i.

??ng D??ng