Ch? nh?t, 30/08/2020 - 07:56

Gia Lai: "?á t?c" m? ??i c?ng tr??ng r?m r? g?n tr? s? U? ban x?

Dan trí

"C?ng tr??ng” khai thác ?á trái phép ho?t ??ng r?m r? ngay tr? s? x? B? Ngoong, huy?n Ch? Sê (Gia Lai). Hàng tr?m kh?i ???c t?p k?t cùng máy móc ho?t ??ng, nh?ng chính quy?n ??a ph??ng kh?ng h? bi?t.

Theo ngu?n tin c?a phóng viên báo Dan trí, m?t “c?ng tr??ng” khai thác ?á trái phép g?n x? B? Ngoong (huy?n Ch? Sê, Gia Lai) nhi?u tu?n nay ho?t ??ng r?m r?. ?? n?m xác minh th?ng tin, vào sáng ngày 25/8, chúng t?i ?? men theo con ???ng ??t t?i th?n 16, x? B? Ngoong ?? phát hi?n nhi?u xe c? gi?i, máy múc ?ang khai thác ?á cay, ?á m? c?i v?i s? l??ng l?n. ?i?u ?áng nói, v? trí khai thác ch? cách tr? s? UBND x? B? Ngoong kho?ng 500m theo ???ng chim bay.

C?n c?nh c?ng tr??ng trái phép g?n tr? s? x?

Ti?p t?c “??t nh?p” sau vào “c?ng tr??ng” ?ang khai thác ?á l?n, chúng t?i ?? ch?ng ki?n hàng tr?m viên ?á kh?ng l? ?ang n?m ng?n ngang. ??i v?i nh?ng viên ?á m? c?i kh?ng l? ???c ch? vu?ng nh?m ph?c v? cho m?c ?ích xay d?ng. Chi?c máy múc cày x?i m?t kho?ng ??t r?ng ?? tìm nh?ng viên ?á l?n, xe t?i thay phiên nhau b?c ?á ch? ra ngoài tiêu th?.

Gia Lai: ?á t?c m? ??i c?ng tr??ng r?m r? g?n tr? s? U? ban x? - 1
Nh?ng viên ?á kh?ng l? ???c ch? vu?ng s?p ch? v?n chuy?n ?i tiêu th?

Riêng bu?i sáng ngày 25/8, ?? có kho?ng 7-8 chi?c xe t?i ch? t?ng kh?i ?á viên ra kh?i c?ng chào th?n 16 ?i v? h??ng TP.Pleiku (Gia Lai). D?c ???ng g?n khu v?c khai thác ?á ??u có các ??i t??ng ?i xe máy ?? canh ???ng. Xung quanh b?i ?á là? c?nh nh?ng r?y cà phê b? múc nham nh?.

Gia Lai: ?á t?c m? ??i c?ng tr??ng r?m r? g?n tr? s? U? ban x? - 2
Máy múc cày x?i ?? khai thá ?á cay quy m? l?n

Ngay sau khi ti?p c?n hi?n tr??ng, phóng viên nhanh chóng ra ngoài ?? liên h? v?i chính quy?n ??a ph??ng nh?m làm r? ho?t ??ng khai thác ?á trái phép trên. C? th?, ngày 25/8 phóng viên có g?i ?i?n cho ?ng Lê Duy Kh??ng - Ch? t?ch UBND x? B? Ngoong nh?ng x? ?ang h?p ti?p xúc c? tri và ?ng Kh??ng báo b?n. Lúc này, phóng viên quay l?i hi?n tr??ng thì ho?t ??ng khai thác ?á v?n di?n ra bình th??ng. ??n ??u gi? chi?u, ho?t ??ng khai thác ?á v?n di?n ra nh? ch?a có ?i?u gì can thi?p ??n.

Gia Lai: ?á t?c m? ??i c?ng tr??ng r?m r? g?n tr? s? U? ban x? - 3

Hàng tr?m kh?i ?á ???c t?p k?t, c?ng tr??ng ho?t ??ng r?m r? nh?ng x? kh?ng h? hay bi?t

Liên ti?p nhi?u ngày, phóng viên quay l?i tr? s? UBND x? B? Ngoong ?? liên h? làm vi?c nh?ng l?nh ??o x? ??u v?ng m?t, phòng làm vi?c c?a Ch? t?ch UBND x? v?n m?. Khi phóng viên có liên h? làm vi?c v?i phó ch? t?ch x? v? ho?t ??ng khai thác ?á trái phép thì phó ch? t?ch kh?ng tr? l?i v?i ly do kh?ng ???c ?y quy?n v? v?n ?? này. Dù ?? nhi?u l?n liên h? v?i chính quy?n x? ?? làm r? tình tr?ng khai thác ?á quy m? l?n trên ??a bàn nh?ng x? kh?ng h?p tác và tr?n tránh trách nhi?m.

Gia Lai: ?á t?c m? ??i c?ng tr??ng r?m r? g?n tr? s? U? ban x? - 4
Nh?ng viên ?á cay kh?ng l? n?m ng?n ngang

Trao ??i v?i phóng viên bà Phùng Th? Hà - Phó Tr??ng phòng Tài nguyên và M?i tr??ng huy?n Ch? Sê cho bi?t, trên ??a bàn x? B? Ngoong kh?ng có b?i khai thác ?á nào ???c c?p phép. Theo ngu?n tin c?a phóng viên, kh?i l??ng l?n ?á b? các ??i t??ng ??a máy múc vào khai thác bao g?m c? ?á cay, ?á t?ng và ?á viên. ??c bi?t, tr??c ?ó t?i v? trí này ?? t?ng phát hi?n khai thác ?á trái phép.

Hình ?nh c?ng tr??ng khai thác ?á trái phép g?n tr? s? x?:

Gia Lai: ?á t?c m? ??i c?ng tr??ng r?m r? g?n tr? s? U? ban x? - 5
Gia Lai: ?á t?c m? ??i c?ng tr??ng r?m r? g?n tr? s? U? ban x? - 6
Gia Lai: ?á t?c m? ??i c?ng tr??ng r?m r? g?n tr? s? U? ban x? - 7
Gia Lai: ?á t?c m? ??i c?ng tr??ng r?m r? g?n tr? s? U? ban x? - 8
Gia Lai: ?á t?c m? ??i c?ng tr??ng r?m r? g?n tr? s? U? ban x? - 9
Gia Lai: ?á t?c m? ??i c?ng tr??ng r?m r? g?n tr? s? U? ban x? - 10
Gia Lai: ?á t?c m? ??i c?ng tr??ng r?m r? g?n tr? s? U? ban x? - 11

Ph?m Hoàng