Th? sáu, 28/08/2020 - 06:49

??k N?ng:

???ng s? m?t tài s?n vì tòa án b?t ng? x? …“lén” (?!)

Dan trí

Tòa xác ??nh bà Y?n có quy?n l?i, ngh?a v? liên quan, nh?ng quá trình gi?i quy?t v? án, bà này kh?ng ???c tham gia t? t?ng. Khi xin ???c quy?t ??nh c?a tòa thì vi?c bà Y?n kháng cáo kh?ng còn giá tr?.

Tòa x? nh?ng kh?ng có ???ng s?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?ó, bà Nguy?n Th? Y?n (trú x? Thu?n H?nh, huy?n ??k Song, t?nh ??k N?ng) và bà ?? Th? N?ng (trú cùng x?) liên quan ??n v? án Tranh ch?p h?p ??ng tài s?n do TAND huy?n ??k Song th? ly.

Do bà N?ng kh?ng tr? n? theo ?úng h?n nên ngày 14/10/2019, bà Y?n ?? làm ??n kh?i ki?n ra tòa. C?ng ngày 4/10/2019, bà N?ng ?? th?c hi?n h?p ??ng chuy?n nh??ng m?t l? ??t có di?n tích h?n 1,4 ha thu?c s? h?u c?a v? ch?ng bà N?ng cho ?ng ?? V?n M?nh (anh trai bà N?ng).

Phát hi?n s? vi?c, bà Y?n ?? có ??n ?? ngh? áp d?ng bi?n pháp kh?n c?p t?m th?i. TAND huy?n ??k Song ch?p nh?n và “c?m v? ch?ng bà N?ng th?c hi?n vi?c chuy?n d?ch th?a ??t nói trên”.

???ng s? m?t tài s?n vì tòa án b?t ng? x? …“lén” (?!) - 1

Quy?t ??nh ?ình ch? yêu c?u ??c l?p ??i v?i bà Nguy?n Th? Y?n

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDDo b? áp d?ng bi?n pháp kh?n c?p nên vi?c chuy?n nh??ng th?a ??t gi?a bà N?ng và anh trai kh?ng th?c hi?n ???c. ?ng M?nh ?? ki?n bà N?ng ra TAND huy?n ??k Song ?? c?ng nh?n h?p ??ng chuy?n nh??ng. Bà Y?n ???c TAND huy?n ??k Song m?i tham gia t? t?ng v?i t? cách là ng??i có quy?n l?i, ngh?a v? liên quan.

Sau ?ó, t?i b?n án s? th?m c?a TAND huy?n ??k Song (ngày 13/2/2020) và phúc th?m c?a TAND t?nh ??k N?ng (9/7/2020) ?? bu?c bà N?ng ph?i tr? l?i tài s?n cho bà Y?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo TAND huy?n ??k Song, trong quá trình tham gia t? t?ng v? án gi?a bà N?ng và ?ng M?nh, bà Y?n có ??n yêu c?u ??c l?p, ?? ngh? TAND tuyên v? hi?u h?p ??ng chuy?n nh??ng c?a bà N?ng v?i ?ng M?nh.

Tuy nhiên, ngày 6/7/2020, TAND t?nh ??k N?ng ?? quy?t ??nh h?y b? bi?n pháp ng?n ch?n kh?n c?p t?m th?i tr??c ?ó mà TAND huy?n ??k Song ban hành.

???ng s? m?t tài s?n vì tòa án b?t ng? x? …“lén” (?!) - 2
10 ngày sau, bà Y?n ph?i "t? ?i xin" quy?t ??nh c?a TAND và kháng cáo

Bà Nguy?n Th? Y?n cho bi?t, ngày 13/7/2020, TAND huy?n ??k Song ra quy?t ??nh s? 01/2020/Q?ST-DS, ?ình ch? yêu c?u ??c l?p c?a bà. Th? nh?ng, tòa l?i kh?ng giao quy?t ??nh ?? bà này th?c hi?n quy?n kháng cáo trong vòng 7 ngày. Ph?i 10 ngày sau, bi?t th?ng tin TAND huy?n ??k Song ?? “lén” x? v? án, bà Y?n m?i ??n tòa ?? xin các quy?t ??nh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo bà Y?n, ngày 13/7/2020, TAND huy?n ??k Song ra quy?t ??nh ?ình ch? yêu c?u ??c l?p c?a mình thì ngay ngày h?m ?ó, TAND huy?n ??k Song l?p t?c ?? “hòa gi?i thành”, sau ?ó c?ng nh?n h?p ??ng c?a bà N?ng và ?ng M?nh, c?ng nh?n vi?c chuy?n d?ch tài s?n gi?a hai anh em bà N?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“T?i là ng??i có quy?n l?i và ngh?a v? liên quan, th? nh?ng trong các bu?i làm vi?c, hòa gi?i, xét x?, t?i kh?ng ???c TAND huy?n tri?u t?p, l?y l?i khai, cung c?p ch?ng c?. Khi có các quy?t ??nh, TAND huy?n ??k Song c?ng kh?ng bàn giao cho t?i ?? t?i th?c hi?n quy?n kháng cáo khi?n t?i b? m?t quy?n l?i trong v? án này”, bà Y?n b?c xúc.

L?i khách quan c?a tòa?

Liên quan ??n v? vi?c, ?ng Quách Tr?ng S?n, Chánh án TAND huy?n ??k Song th?ng tin, trong v? vi?c gi?i quy?t tranh ch?p h?p ??ng dan s? gi?a bà ?? Th? N?ng và ?ng ?? V?n M?nh, TAND huy?n ??k Song có xác ??nh bà Nguy?n Th? Y?n là ng??i có quy?n l?i, ngh?a v? liên quan.

Vi?c TAND huy?n ??k Song ban hành quy?t ??nh ?ình ch? yêu c?u ??c l?p c?a bà Y?n nh?ng kh?ng bàn giao ngay khi có quy?t ??nh là “l?i khách quan”, khi?n bà này kh?ng th? kháng cáo trong th?i gian s?m nh?t.

???ng s? m?t tài s?n vì tòa án b?t ng? x? …“lén” (?!) - 3
TAND huy?n ??k Song th?a nh?n vi?c kh?ng bàn giao quy?t ??nh cho ???ng s? là "l?i khách quan"

“Khi có quy?t ??nh ?ình ch? v? án, th?m phán ph?i có trách nhi?m giao ngay cho ???ng s? th?ng qua nhi?u hình th?c ?? h? th?c hi?n quy?n kháng cáo, ki?n ngh?. TAND huy?n ??k Song s? ??a ra xem xét th?m phán và th? ky, yêu c?u gi?i trình t?i sao l?i bàn giao ch?m tr? quy?t ??nh cho ???ng s?. ?ay là vi ph?m, l?i sai c?a th? ky và th?m phán”, ?ng S?n kh?ng ??nh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c cau h?i, l?i c?a th? ky và th?m phán ?? v? tình làm m?t quy?n l?i c?a bà Y?n, khi?n bà Y?n có nguy c? m?t tài s?n, Chánh án TAND huy?n ??k Song- Quách Tr?ng S?n cho r?ng: “S?p t?i, n?u Tòa c?p trên xác ??nh l?i sai thu?c v? th?m phán và th? ky thì hai ng??i này s? ph?i b?i th??ng cho bà Y?n”.

Liên quan ??n v? vi?c, lu?t s? Bùi Quang Tu?n, Phó ch? nhi?m ?oàn lu?t s? t?nh ??k N?ng cho r?ng, quá trình gi?i quy?t v? án trên có nhi?u hành vi t? t?ng, nhi?u quy?t ??nh t? t?ng c?a th?m phán, th? ky ???c phan c?ng có d?u hi?u trái pháp lu?t và xam ph?m ??n quy?n, l?i ích h?p pháp c?a bà Nguy?n Th? Y?n.

“Hành vi c?a th?m phán và th? ky ?? t?o ?i?u ki?n cho bà ?? Th? N?ng t?u tán tài s?n, kh?ng th?c hi?n ngh?a v? tr? n? mà tòa các c?p ?? tuyên tr??c ?ó. Vi?c kh?ng tri?u t?p bà Y?n ??n làm vi?c, kh?ng bàn giao quy?t ??nh ?ình ch? yêu c?u ??c l?p, vi?c ??nh giá tài s?n c?a TAND huy?n ??k Song là vi ph?m nghiêm tr?ng lu?t t? t?ng dan s?”, lu?t s? Bùi Quang Tu?n nh?n ??nh.

D??ng Phong