Th? n?m, 20/08/2020 - 06:55

Gia Lai:

D? án th?y l?i ch?a nghi?m thu ?? h?ng: ?? thanh toán cho ??n v? thi c?ng

Dan trí

Dù ch?a ???c nghi?m thu và ?ang có tình tr?ng h? h?ng nh?ng ??n v? ch? ??u t? ?? thanh toán g?n h?t cho ??n v? thi c?ng. Tuy nhiên, t?i h? th?ng kênh m??ng ?ang x?y ra nhi?u h? h?ng.

C?ng trình th?y l?i Pleikeo là c?ng trình th?y l?i c?p IV, ???c ??t t?i m?t x? nghèo v?i mong mu?n s? là “?òn b?y” giúp bà con v??n lên, phát tri?n kinh t?, nh?t là ngh? tr?ng lúa n??c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ay là c?ng trình th?y l?i ?ang ???c l?nh ??o ??ng và Nhà n??c r?t quan tam. Tính ??n th?i ?i?m hi?n t?i, c?ng trình th?y l?i này ?? c? b?n hoàn thành. Tuy nhiên, t?i h?ng m?c kênh d?n tr? giá 77 t? ??ng ?? xu?t hi?n hàng lo?t h? h?ng.

C? th?, ph?n c?a vào và c?a ra c?a m?t s? c?u máng, ?ng thép (v? trí ti?p giáp v?i ph?n bêt?ng) b? n?t, xói l?; m?t s? v? trí c?a vào ?ng thép còn ch?a tháo d? ván khu?n ?? bê t?ng; m?t s? c?ng tiêu trên các tuy?n kênh ph?n gia c? b?ng bêt?ng mái ngoài kênh trên c?ng tiêu còn b? s?t lún, h? h?ng. Ngoài ra, m?t s? t?m ?an còn cong vênh, n?t, v?; th?m m? c?a c?ng trình còn h?n ch?…?

D? án th?y l?i ch?a nghi?m thu ?? h?ng: ?? thanh toán cho ??n v? thi c?ng - 1
Nham nh? h? th?ng ?ng d?n t?i D? án th?y l?i Plei Keo (x? Ayun, huy?n Ch? Sê, Gia Lai)

Sau khi báo Dan trí th?ng tin tình tr?ng trên, UBND t?nh Gia Lai ?? có v?n b?n giao S? NN-PTNN ch? trì, ph?i h?p v?i UBND huy?n Ch? Sê và các c? quan liên quan kh?n tr??ng ki?m tra, làm r? và x? ly theo th?m quy?n vi?c c?ng trình th?y l?i Pleikeo (x? Ayun, huy?n Ch? Sê) ch?a nghi?m thu ?? h? h?ng.

??ng th?i, yêu c?u các c? quan ch?c n?ng kh?n tr??ng xác minh th?ng tin và báo cáo v?i UBND t?nh Gia Lai tr??c ngày 24/8. Ngay sau ?ó, Chi c?c Th?y l?i (S? N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n Gia Lai) cùng các ??n v? liên quan ?? ki?m tra th?c t? các h?ng m?c h? h?ng t?i c?ng trình th?y l?i Pleikeo.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD???c bi?t, t? cu?i n?m 2019, UBND huy?n Ch? Sê ?? có biên b?n xác nh?n C?ng ty TNHH Xay d?ng Ngh?a Thành (huy?n B?c Trà My, Qu?ng Nam) hoàn thành 100% kh?i l??ng h?ng m?c kênh d?n C?ng trình thu? l?i Pleikeo, kinh phí ??u t? ???c phê duy?t là 77 t? ??ng.

Trên c? s? biên b?n xác nh?n cùng m?t s? h? s?, ch?ng t? có liên quan, UBND huy?n Ch? Sê ?? ?? ngh? Kho b?c Nhà n??c t?nh Gia Lai chi 69,9/70 t? ??ng v?n t? ngan sách Trung ??ng c?p cho ??a ph??ng ?? th?c hi?n c?ng trình.

Nh? v?y, t?i h?ng m?c này, ??n nay Kho b?c Nhà n??c t?nh Gia Lai ch? còn gi? l?i kho?ng 100 tri?u ??ng. Sau ?ó, Kho b?c Nhà n??c t?nh Gia Lai ?? quy?t ??nh chi theo ?? ngh? c?a UBND huy?n Ch? Sê. Quá trình thanh toán cho ??n v? thi c?ng là C?ng ty TNHH Xay d?ng Ngh?a Thành ?? hoàn thành t? tháng 12/2019.

D? án th?y l?i ch?a nghi?m thu ?? h?ng: ?? thanh toán cho ??n v? thi c?ng - 2
V? trí b? n?t ?? ???c trám l?i nh?ng kh?ng có tác d?ng

Sau khi báo chí ph?n ánh v? các h? h?ng t?i h?ng m?c kênh d?n c?a c?ng trình th?y l?i Pleikeo, ??n v? thi c?ng ?ang t? ch?c th?c hi?n s?a ch?a, kh?c ph?c nh?ng h? h?ng. ??ng th?i, ti?p t?c ki?m tra l?i ch?t l??ng thi c?ng toàn b? các tuy?n kênh.

Nh? báo Dan trí ?? th?ng tin, m?c dù ?? hoàn thành, ch?a ???c nghi?m thu ??a vào s? d?ng, nh?ng C?ng trình Thu? l?i Pleikeo (x? Ayun, huy?n Ch? Sê) ?? b? h? h?ng kh?p h?ng m?c kênh d?n. ?ay là c?ng trình th?y l?i c?p IV, có t?ng v?n ??u t? h?n 119 t? ??ng, g?m các h?ng m?c: than ??p, c?ng x? tràn và h? th?ng kênh d?n. Trong ?ó, riêng h? th?ng kênh d?n có s? v?n 77 t? ??ng. C?ng trình có y ngh?a ??c bi?t quan tr?ng, nh?m cung c?p n??c t??i cho 500 ha lúa và cay hoa màu c?a 800 h? dan x? Ayun, huy?n Ch? Sê.

Ph?m Hoàng