Th? ba, 19/05/2020 - 07:32

Bài 3:

??ng Tháp: V? chuy?n 16 th?a ??t trong 1 ngày… có d?u hi?u t?u tán tài s?n

Dan trí

Thanh tra S? TN-MT k?t lu?n bà Thùy chuy?n nh??ng 16 th?a ??t trong m?t ngày là ?úng quy trình, ?i?u này khi?n nhi?u h? dan b?c xúc. H? kh?ng ??nh có d?u hi?u cán b? ti?p tay t?u tán tài s?n.

Có d?u hi?u t?u tán tài s?n…

Ti?p xúc v?i nh?ng h? dan bán quyt cho bà Minh Thùy và b? bà này chay ? kh?ng tr? n?, nhi?u h? dan b?c xúc khi th? t?c chuy?n nh??ng 16 th?a ??t còn nhi?u thi?u sót, nh?: ??n xin xác nh?n tr?c ti?p canh tác ??t c?a bà Tr?n Di?m Thúy kh?ng có ch? ky c?a bà; ngày, tháng trong ??n và xác nh?n c?a UBND x? Phong Hòa kh?ng trùng kh?p nhau; thi?u gi?y xác nh?n tr?c ti?p canh tác ??t c?a x? Tan Thành; biên lai thu? sau ngày 31/5/2018… nh?ng bà Minh Thùy v?n th?c hi?n h?p ??ng chuy?n nh??ng 16 th?a ??t trót l?t cho ng??i em gái trong m?t 31/5/2018.

??ng Tháp: V? chuy?n 16 th?a ??t trong 1 ngày… có d?u hi?u t?u tán tài s?n - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng gi?y t? c?n thi?t trong vi?c? th?c hi?n h?p ??ng chuy?n nh??ng 16 th?a ??t cho ng??i em ru?t Tr?n Di?m Thúy có nhi?u sai sót

??ng Tháp: V? chuy?n 16 th?a ??t trong 1 ngày… có d?u hi?u t?u tán tài s?n - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?u chi?n binh D??ng T?n T? cho r?ng có cán b? ti?p tay ?? bà Minh Thùy t?u tán tài s?n. ?ng ?? ngh? UBND t?nh giao cho c?ng an ?i?u tra làm r? tr? l?i s? c?ng b?ng cho ng??i n?ng dan tr?ng quyt ? Lai Vung

?ng Ph?m V?n C??ng, ?ng Bùi V?n V?… b?c xúc cho r?ng, bà con n?p ??n kh?i ki?n bà Thùy t? tháng 3,4/2018, tuy nhiên, theo nh?ng h? dan này ph?n ánh là tòa án th? ly ch?m và ch?ng ai h??ng d?n ng??i dan làm v?n b?n áp d?ng bi?n pháp ng?n ch?n kh?n ??i v?i bà Minh Thùy v? vi?c chuy?n nh??ng tài s?n. Do ?ó, ??n 31/5/2018, bà Thùy có c? h?i t?u tán tài s?n 16 th?a ??t và xe t?i.

Còn tr??ng h?p ?ng Ph?m V?n Hùng (53 tu?i, ng? ?p Long Khánh A, x? Long H?u, huy?n Lai Vung) d? khóc d? c??i h?n khi ??n kh?i ki?n c?a ?ng ???c tòa th? ly vào 12/4/2018. ??n 16/4 và 3/5/2018 tòa t? ch?c phiên h?p ki?m tra vi?c giao n?p, c?ng khai ch?ng c? và hòa gi?i. ??n ngày 7/6, hòa gi?i thành, bà Thùy cam k?t tr? n? cho ?ng Hùng.

??ng Tháp: V? chuy?n 16 th?a ??t trong 1 ngày… có d?u hi?u t?u tán tài s?n - 3

?ng Ph?m V?n Hùng v? cùng b?c xúc khi c? quan thi hành án kê biên, c??ng ch? thi hành án th?a ??t 103 nh?ng sau ?ó xin l?i vì th?a ??t này bà Thùy ?? bán?

Tuy nhiên bà Thùy kh?ng t? nguy?n tr? n?, bu?c c? quan thi hành án ti?n hành th? t?c c??ng ch? thi hành án. Do ?ó, 2/7/2018, Chi c?c thi hành án huy?n Lai Vung ra quy?t ??nh t?m d?ng ??ng ky, chuy?n nh??ng 2 xe t?i c?a bà Thùy; ??n ngày 17/7/2018, có quy?t ??nh t?m d?ng ??ng ky, chuy?n nh??ng th?a ??t 103, t? b?n ?? s? 69, di?n tích 208,3m2 (?p Tan An, x? Phong Hòa) c?a bà Thùy ?? thi hành án.

Nh?ng b?t ng? ??n ngày 18/7/2018, Chi nhánh V?n phòng ??ng ky ??t ?ai huy?n Lai Vung có th?ng báo g?i Chi c?c thi hành án v? vi?c th?a ??t 103 ?? bi?n ??ng thành th?a 104 và ???c bà Minh Thùy bán cho bà Tr?n Di?m Thúy.

?ng Hùng b?c xúc nói: “M?t c? quan thi hành án ra th?ng báo kê biên, c??ng ch? thi hành án mà c? th? là th?a ??t 103 l?i kh?ng bi?t th?a ??t này kh?ng còn quy?n s? h?u c?a bà Thùy là kh?ng ch?p nh?n ???c. T? vi?c này và vi?c bà Minh Thùy chuy?n nh??ng 16 th?a ??t trong m?t ngày là có d?u hi?u m?t s? cán b? ti?p tay ?? bà Thùy t?u tán tài s?n, kh?ng tr? n? cho dan. T?i ?? ngh? c? quan ch?c n?ng ?i?u tra làm r? vi?c này ??ng ?? ng??i dan chúng t?i “t?c n??c v? b?”…”.

Liên quan ??n s? v? 16 th?a ??t c?a bà Tr?n Th? Minh Thùy (huy?n Lai Vung, t?nh ??ng Tháp) th?c hi?n h?p ??ng chuy?n nh??ng cho ng??i em Tr?n Di?m Thúy trong m?t ngày (31/5/2018), trao ??i v?i PV Dan trí, ?ng Nguy?n V?n D??ng - Ch? t?ch UBND t?nh ??ng Tháp cho bi?t, S? TN-MT ?? có k?t lu?n thanh tra vi?c chuy?n nh??ng ??t này là nhanh b?t th??ng; ng??i dan, báo chí ph?n ánh có d?u hi?u t?u tán t?i s?n… Do ?ó, trong tu?n này, UBND t?nh s? t? ch?c cu?c h?p liên ngành ?? các ??n v? liên quan báo cáo l?i v? vi?c. N?u ch? nào có d?u hi?u b?t th??ng, chuy?n sang c? quan c?ng an ?i?u tra làm r?.

Chuy?n 16 th?a ??t trong m?t ngày có d?u hi?u t?u tán tài s?n

Di?n bi?n v? vi?c

Nh? Dan trí ?? ph?n ánh, cu?i n?m 2019, hàng ch?c h? dan tr?ng quyt h?ng ? huy?n Lai Vung m?t T?t vì toàn b? ti?n bán quyt h?n 3,2 t? ??ng cho bà Tr?n Th? Minh Thùy b? bà này chi?m gi?, kh?ng ch?u tr?.

Nh?ng h? bán quyt bi?t bà Thùy có 16 th?a ??t và nhi?u xe t?i nên ?? ki?n ra tòa ?? c? quan thi hành án l?y tài s?n này phát m?i, l?y ti?n tr? cho ng??i dan. Tuy nhiên, sau khi b?n án có hi?u l?c và các quy?t ??nh th?a thu?n thành gi?a bà Thùy và ng??i dan, Chi c?c thi hành huy?n Lai Vung vào cu?c thì 16 th?a ??t ?? ???c bà Thùy chuy?n nh??ng h?t cho ng??i em ru?t vào 31/5/2019. Các xe t?i c?ng ???c bà Thùy bán tr??c ?ó.

??ng Tháp: V? chuy?n 16 th?a ??t trong 1 ngày… có d?u hi?u t?u tán tài s?n - 4

Nh?ng h? dan b? bà Thùy chay ì kh?ng tr? n? cho r?ng, có cán b? ti?p tay bà Thùy ?? bà t?u tán h?t tài s?n, kh?ng còn ti?n tr? n? cho dan

??ng Tháp: V? chuy?n 16 th?a ??t trong 1 ngày… có d?u hi?u t?u tán tài s?n - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Ph?m V?n C??ng và nhi?u h? dan khác ?ành b? v??n quyt vì kh?ng ti?n tái ??u t? khi cay quyt b? b?nh

Ngay sau ?ó, nh?ng h? dan này làm ??n khi?u n?i, t? cáo g?i các c? quan ch?c n?ng t?nh ??ng Tháp. Ngày 7/11/2019, Ch? t?ch UBND t?nh ??ng Tháp Nguy?n V?n D??ng, ch? ??o S? TN-MT giao thanh tra? ti?n hành thanh tra vi?c c?p gi?y ??t t?i Chi nhánh v?n phòng ??ng ky ??t ?ai huy?n Lai Vung, ??c bi?t trong ?ó có v? bà Tr?n Th? Minh Thùy chuy?n 16 th?a ??t cho ng??i em ru?t trong 1 ngày (31/5/2018).

??n 7/4, Thanh tr? S? TN-MT ?? có k?t lu?n, trong ?ó k?t lu?n vi?c chuy?n nh??ng 16 th?a ??t t? bà Minh Thùy sang ng??i em ru?t Di?m Thúy là nhanh b?t th??ng nh?ng quy trình th? t?c là ?úng.

Hi?n t?i, hàng ch?c ng??i dan kh?ng l?y ???c ti?n bán quyt cho bà Minh Thùy, t? ch? n? thành nh?ng con n? c?a các ??i ly phan bón,ngan hàng… Nhi?u h?, kh?ng ti?n tái ??u t? ?? v??n quyt kh? héo, sau b?nh t?n c?ng h? h?i…??

?Nguy?n Hành