Th? b?y, 09/05/2020 - 07:54

V? hàng ch?c h? dan tr?ng quyt m?t T?t vì DN kh?ng tr? ti?n:

??ng Tháp: Chuy?n 16 th?a ??t trong 1 ngày… nhanh b?t th??ng!

Dan trí

Thanh tra S? TN-MT ??ng Tháp v?a có k?t lu?n vi?c bà Thùy chuy?n nh??ng 16 th?a ??t cho ng??i em trong 1 ngày là b?t th??ng, ch?a có ti?n l?.

16 th?a ??t chuy?n trong 1 ngày… s?m b?t th??ng

Th?c hi?n y ki?n ch? ??o c?a Ch? t?ch UBND t?nh ??ng Tháp Nguy?n V?n D??ng, Thanh tra S? TN-MT ti?n hành thanh tra vi?c c?p gi?y ??t t?i Chi nhánh v?n phòng ??ng ky ??t ?ai huy?n Lai Vùng, ??c bi?t trong ?ó có v? bà Tr?n Th? Minh Thùy chuy?n 16 th?a ??t cho ng??i em ru?t trong 1 ngày (31/5/2018).

Theo k?t lu?n Thanh tra, bà Thùy ???c UBND huy?n Lai Vùng c?p 16 th?a ??t v?i t?ng di?n tích h?n 19.500m2 (trong ?ó 9 gi?y ?? ? x? Phong Hòa, 7 gi?y ?? thu?c x? Tan Thành). Ngày 31/5/2018, bà Thùy ti?n hành l?p h?p ??ng chuy?n nh??ng 16 th?a ??t cho em ru?t là bà Tr?n Di?m Thúy và ???c V?n phòng c?ng ch?ng s? 2, t?nh ??ng Tháp ch?ng th?c 31/5/2018.

??ng Tháp: Chuy?n 16 th?a ??t trong 1 ngày… nhanh b?t th??ng! - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCh? trong 1 ngày (31/5/2018) bà Minh Thùy chuy?n toàn b? 16 th?a ??t cho em ru?t là Tr?n Di?m Thúy

Sau ?ó, bà Thùy mang ??n b? ph?n ti?p nh?n và tr? k?t qu? (thu?c V?n phòng H?ND và UBND huy?n Lai Vung) th?c hi?n vi?c chuy?n nh??ng ??t. Gi?y h?n tr? k?t qu? (các th?a ??t x? Phong Hòa và x? Tan Thành), th? hi?n th?i gian nh?n h? s? lúc 10 gi? 40 phút ngày 31/5 và th?i gian tr? k?t qu? là 15 gi? ngày 12/6/2018.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, ch? trong bu?i chi?u 31/5, kh?ng bi?t ai “ti?p s?c” cho bà Thùy ?? hoàn thành hàng lo?t các th? t?c còn l?i. Vì theo quy trình, sau khi b? ph?n ti?p nh?n và tr? k?t qu? chuy?n h? s? sang Chi nhánh v?n phòng ??ng ky ??t ?ai huy?n Lai Vùng, c? quan này th?c hi?n vi?c trích l?c, ?o v?, l?p phi?u xác ??nh th?ng tin ?? th?c hi?n ngh?a v? tài chính, thu?… Khi có biên lai thu?, h? s? bà Thùy ph?i chuy?n l?i B? ph?n ti?p nh?n và tr? k?t qu? huy?n Lai Vung ?? chuy?n h? s? sang giai ?o?n 2.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo phi?u h?n, th?i gian gi?i quy?t h? s? giai ?o?n 2 là 3 ngày tr? k?t qu? (??n 16 gi? ngày 5/6/2018), tuy nhiên, bà Thùy ?? hoàn t?t vi?c chuy?n nh??ng 16 th?a ??t cho ng??i em vào ngày 31/5/2018.

??ng Tháp: Chuy?n 16 th?a ??t trong 1 ngày… nhanh b?t th??ng! - 2

??n bà Tr?n Di?m Thúy ?? ngày 31/5/2018 nh?ng Phó Ch? t?ch x? Nguy?n Th? Y?n Trang xác nh?n vào 8/5/2018

??ng Tháp: Chuy?n 16 th?a ??t trong 1 ngày… nhanh b?t th??ng! - 3

Chánh thanh tra S? TN-MT ??ng Tháp k?t lu?n, v? trình t? th? t?c Chi nhánh V?n phòng ??ng ky ??t ?ai huy?n Lai Vùng th?c hi?n là ?úng; v? m?t th?i gian th?c hi?n th? t?c chuy?n nh??ng 16 th?a ??t t? bà Minh Thùy sang bà Di?m Thúy trong 31/5/2018 là s?m và b?t th??ng (quy ??nh kh?ng quá 10 ngày). ?i?u này d? gay tác ??ng tiêu c?c ??n ng??i s? d?ng ??t trong khu v?c ?ang có nhu c?u gi?i quy?t th? t?c hành chính.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài ra, trong h? s? còn thi?u gi?y xác nh?n bà Thùy canh tác tr?c ti?p ??t n?ng nghi?p c?a UBND x? Tan Thành; cán b? UBND x? Phong Hòa ti?p nh?n h? s? kh?ng l?p phi?u hi?n tr? k?t qu? c?a bà Tr?n Di?m Thúy kh?ng ghi vào s? theo d?i; ngày xác nh?n bà Thúy tr?c ti?p canh tác ??t n?ng nghi?p 8/5/2018 trong khi ??n bà Thúy ghi ngày 31/5/2018?

Nhi?u c? quan, cán b? b? ?? ngh? x? ly trách nhi?m

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDQua ki?m tra, ngày 31/5/2018, Chi nhánh V?n phòng ??ng ky ??t ?ai huy?n Lai Vùng ti?p nh?n 23 h? s?, trong ?ó có 2 h? s? tr? h?n, 5 tr??ng h?p tr??c h?n và 16 h? s? gi?i quy?t ?úng th?i gian quy ??nh; kh?ng có h? s? gi?i quy?t 1 ngày nh? tr??ng h?p bà Mình Thùy.

T? nh?ng thi?u sót và gi?i quy?t “th?n t?c” h? s? chuy?n nh??ng 16 th?a ??t t? bà Thùy sang bà Thúy trong ngày 31/5/2018, Giám ??c S? TN-MT t?nh ??ng Tháp, ?ng H? Thanh Ph??ng yêu c?u Ch? t?ch UBND huy?n Lai vung có hình th?c x? ly trách nhi?m ??i v?i UBND x? Phong Hòa và c?ng ch?c có liên quan.

??ng Tháp: Chuy?n 16 th?a ??t trong 1 ngày… nhanh b?t th??ng! - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng h? bán quyt cho bà Minh thùy lam vào c?nh khó kh?n khi s? ti?n bán quyt b? DN này chi?m d?ng kh?ng tr?

??ng th?i, ?ng Ph??ng còn ?? ngh? UBND huy?n Lai Vung có bi?n pháp nh?c nh? B? ph?n ti?p nh?n và tr? k?t qu? th? t?c hành chính thu?c V?n phòng H?ND và UBND huy?n Lai Vung, c? quan thu? huy?n Lai Vung trong vi?c th?c hi?n th?i gian gi?i quy?t h? s? th? t?c hành chính s?m b?t th??ng, nh?m h?n ch? tác ??ng tiêu c?c ??n ng??i s? d?ng ??t có nhu c?u gi?i quy?t th? t?c hành chính.

Nhà v??n Ph?m V?n Hùng (53 tu?i, ng? ?p Long Khánh A, x? Long H?u, huy?n Lai Vung) cho bi?t, bà Minh Thùy thi?u n? ?ng h?n 500 tri?u ??ng, v?a r?i c? quan thi hành án bán xe t?i c?a à Th?y ???c 30 tri?u ??ng ?? tr? n? cho ?ng. Hi?n ?ng và 20 h? dan khác r?t kh? s? khi b? bà Thùy gi?t n?. Ng??i dan tr?ng ch? c? quan ch?c n?ng tuyên h?y h?p ??ng chuy?n nh??ng 16 th?a ??t gi?a bà Minh Thùy và bà Di?m Thúy ?? l?y 16 th?a ??t phát m?i, tr? n? cho ng??i dan.

??ng Tháp: Chuy?n 16 th?a ??t trong 1 ngày… nhanh b?t th??ng! - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDToàn b? s? ti?n ?ng Ph?m V?n Hùng bán quyt cho bà Minh Thùy nhi?u n?m qua lên ??n 500 tri?u ??ng b? bà này chi?m d?ng h?t. Hi?n c?n nhà s?p s?p, kh?ng ti?n tái ??u t?....

Nh? Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD ?? ph?n ánh, cu?i n?m 2018, hàng ch?c h? dan tr?ng quyt h?ng ? huy?n Lai Vung m?t T?t vì toàn b? ti?n bán quyt h?n 3,2 t? ??ng cho bà Tr?n Th? Minh Thùy b? bà này chi?m gi?, kh?ng ch?u tr?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng h? bán quyt cho bà Thùy bi?t bà có 16 th?a ??t và nhi?u xe t?i nên ?? ki?n ra tòa ?? c? quan thi hành án l?y ??t phát m?i, l?y ti?n tr? cho ng??i dan. Tuy nhiên, sau khi b?n án có hi?u l?c và các quy?t ??nh th?a thu?n thành gi?a bà Thùy và ng??i dan, Chi c?c thi hành huy?n Lai Vung vào cu?c thì ???c bi?t 16 th?a ??t ???c bà Thùy chuy?n nh??ng h?t cho ng??i em ru?t vào 31/5/2018. Các xe t?i c?ng ???c bà Thùy bán tr??c ?ó.

??ng Tháp: Chuy?n 16 th?a ??t trong 1 ngày… nhanh b?t th??ng! - 6

Bà Ph?m Th? Di?u Hi?n (x? V?nh Th?i, huy?n Lai Vung) b? bàn Minh Thùy chi?m d?ng v?i s? ti?n h?n 1,1 t? ??ng

Liên quan v? vi?c trên, TAND huy?n Lai Vung báo cáo, quá trình ti?p nh?n ??n th?a c?a các ???ng s?, quá trình t? ch?c hòa gi?i và ban hành các quy?t ??nh c?ng nh?n s? th?a thu?n gi?a các ???ng s? theo n?i dung bà Tr?n Th? Minh Thùy ??ng y tr? n? cho các nguyên ??n, ??u ???c th?c hi?n sau th?i gian bà Thùy chuy?n nh??ng 16 th?a ??t vào 31/5/2018.

Còn Chi c?c Thi hành án dan s? huy?n Lai Vung cho bi?t, tính ??n 25/2/2020 ?? th? ly và t? ch?c thi hành 15 b?n án, quy?t ??nh c?a tòa án có liên quan ??n vi?c thi hành án c?a bà Tr?n Th? Minh Thùy. Tuy nhiên, quá trình xác minh ?i?u ki?n thi hành án ?? xác ??nh bà Thùy kh?ng có tài s?n (nhà và ??t) t?i ??a ph??ng, do tr??c ?ó bà Thùy ?? chuy?n nh??ng 16 th?a ??t cho bà Tr?n Di?m Thúy.?

Nguy?n Hành